Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ένταξη πράξεων για το Υπομέτρο 5.1

Δημοσιεύτηκε η ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων».

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Κ. Μπαγινέτα εντάσσονται οι πράξεις, με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο Υπομέτρο 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων».

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Α . Στοιχεία πράξεων

Περίοδος διάρκειας πράξεων

Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, δηλαδή η περίοδος μεταξύ της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης και της ημερομηνίας υποβολής της τελευταίας αίτησης πληρωμής, ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με την επιφύλαξη της οποίας χρονικής παράτασης αποφασιστεί, λόγω των επιπτώσεων που αναμένεται να προκληθούν από την εμφάνιση και εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας.

Β . Στοιχεία εγγραφής πράξεων στο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων

Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων, που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 6.052.337,61 ευρώ που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης ύψους 12.500.000,00 ευρώ.

Γ . Όροι χρηματοδότησης

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσουν τις πράξεις, σύμφωνα με τους όρους και την περίοδο επιλεξιμότητας αυτών, καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης. Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, ο ΕΦΔ, επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της ένταξής της, με σχετική τροποποίηση της απόφασης ένταξης.

Δ . Χορήγηση της ενίσχυσης

Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και την/τις εγκύκλιο/ους του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.