Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

2η Πρόσκληση για το Υπομέτρο 7.1

"Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές".

Μέχρι 31 Αυγούστου 2020 καλούνται οι Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (Υπ.Α.Α.Τ., Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΟΤΑ  Β’ βαθμού)  για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Υπομέτρου 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές» του Μέτρου 7 «Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Η έναρξη υποβολής προτάσεων έχει οριστεί στις 30 Ιουνίου.

Περιεχόμενο

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, θα αφορούν την εκπόνηση μελετών - θεματικά σχέδια διαχείρισης - για την εξειδίκευση της περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη Γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της Κτηνοτροφίας) και τα αγροτικά οικοσυστήματα σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας, με το σχεδιασμό μέτρων που θα δύνανται να υλοποιηθούν από το ΠΑΑ 2014-2020 (Κεφ. 8, Ενότητες 8.2.7.2. Μέτρο 7 - Γενική Περιγραφή  &  8.2.7.3.1. Υπομέτρο 7.1.).  Η ανάθεση και υλοποίηση των μελετών θα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016, όπως ισχύει).

Τα θεματικά σχέδια διαχείρισης (ΘΣΔ) θα αφορούν χωρικές ενότητες / ομάδες προστατευόμενων περιοχών (Παράρτημα ΙI της παρούσας). Για κάθε ομάδα προστατευόμενων περιοχών δύναται να εκπονηθούν μία ή δύο μελέτες καλύπτοντας, αντίστοιχα, το σύνολο της ομάδας ή υποσύνολό αυτής σε επίπεδο περιφέρειας. Στο πλαίσιο της εκπόνησης των ΘΣΔ θα μελετηθούν, τοπικά, οι επιδράσεις της αγροτικής δραστηριότητας στη βιοποικιλότητα και θα σχεδιαστούν εξειδικευμένες φιλοπεριβαλλοντικές γεωργικές δράσεις και πρακτικές, με πρόβλεψη τήρησης δεσμεύσεων - υποχρεωτικού ή εθελοντικού χαρακτήρα - και μικρής κλίμακας μη παραγωγικές επενδύσεις, με ανάλυση και τεκμηρίωση του κόστους υλοποίησης / εφαρμογής.

Οι γεωργικές δράσεις και πρακτικές, καθώς και οι μικρές μη παραγωγικές επενδύσεις που θα προταθούν από τα ΘΣΔ δύνανται, μελλοντικά, να χρηματοδοτηθούν από σχετικά μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 (Υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», Υπομέτρο 12.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε αγροτικές περιοχές του δικτύου NATURA 2000», καθώς και Υπομέτρο 4.4 «Ενισχύσεις σε μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη αγροπεριβαλλοντικών στόχων» & Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)») ή από αντίστοιχες παρεμβάσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Η εκπόνηση των ΘΣΔ θα συμπεριλαμβάνει διαδικασίες διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς καθώς και συνεργασίας με δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες για την επίτευξη συνέργειας και συμπληρωματικότητας με συναφείς δράσεις και ειδικά με τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών NATURA  (ΠΑΑ 2014-2020, Κεφ. 8, Εν. 8.2.7.3.1.1. Υπομέτρο 7.1: Περιγραφή Τύπου Πράξης ).

Στόχοι 

Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις των Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο της παρούσας, δύνανται να ενσωματωθούν στο ΠΑΑ 2014-2020 ή/και να χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση και εξειδίκευση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Αγροτική Ανάπτυξη / Κοινή Αγροτική Πολιτική της επόμενης προγραμματικής περιόδου. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των αγροτικών εκτάσεων που βρίσκονται στις προστατευόμενες περιοχές εφαρμογής του και ταυτόχρονα της διατήρησης και προστασίας της τοπικής βιοποικιλότητας, βάσει κυρίως των απαιτήσεων των Οδηγιών 92/43/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ (ΠΑΑ 2014-2020, Κεφ. 8, Ενότητες 8.2.7.2, 8.2.7.3.1).

Η υλοποίηση των ΘΣΔ αναμένεται να συμβάλλει στους στόχους της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και του Εθνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιοτήτων (ΠΔΠ) για τη χρηματοδότηση περιοχών NATURA 2000 κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, δρώντας συμπληρωματικά και σε συνέργεια με συναφείς παρεμβάσεις άλλων Ταμείων και Φορέων. Δύναται, επίσης να συνδράμει στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας (π.χ. Σχέδια Διαχείρισης Περιοχών NATURA).  Στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, σημαντικό ρόλο θα έχουν οι τελικοί ωφελούμενοι, αγρότες & τοπική κοινωνία, με  την ενεργό συμμετοχή τους στην υλοποίηση των ΘΣΔ.

Αναλυτικά η Πρόσκληση εδώ.