Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τροποποιήσεις και στα Βιολογικά

Αναλυτικά οι αλλαγές στην Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 “Βιολογικές καλλιέργειες”.

Με σημερινή του απόφαση το υπουργείο προχωρά σε νέα τροποποίηση σχετικά με τα Βιολογικά.

Πιο συγκεκριμένα αποφάσισε:

α)Την ανάκληση και την τροποποίηση των ενταγμένων πράξεων μετά από την με αριθμ. πρωτ. 3578/305821/26-11-2019 2η τροποποίηση των ενταγμένων πράξεων του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020:

ι) των δικαιούχων που αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος Ι που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, από τη δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους».

ιι) των δικαιούχων που αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος ΙΙ που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, από τη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους».

β) Την ένταξη των νέων δικαιούχων οι οποίοι είναι αποδέκτες μεταβίβασης, οι οποίοι: ι) αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος ΙΙΙ για τη δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους». ιι) αντιστοιχούν στους αριθμούς Ο.Π.Σ.Α.Α του παραρτήματος ΙV για τη δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους».

γ) Την τροποποίηση του προϋπολογισμού και των στοιχείων των δικαιούχων του συνόλου των ενταγμένων πράξεων οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθμ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει:

ι)της δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, συνολικής δημόσιας δαπάνης σαράντα εννιά εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τεσσάρων ευρώ και δέκα επτά λεπτών (49.245.904,17 € ).

ιι) της δράσης 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία», υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020, συνολικής δημόσιας δαπάνης εκατόν πενήντα οκτώ εκατομμυρίων εβδομήντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων εννιά ευρώ και εβδομήντα έξη λεπτών(158.079.509,76 € ).

δ) Την τροποποίηση του συνολικού Π/Υ των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1 σε διακόσια επτά εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια δέκα τρία ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (207.325.413,93 € ).

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των νέων δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία μεταβίβασης και διαρκούν:

  • για τη δράση 11.1.1, έως και την 31/05/2022
  • για τη δράση 11.2.1, έως και την 31/05/2024

για τους λοιπούς δικαιούχους (παλιούς) ισχύουν τα οριζόμενα στην με αριθμ. 1641/125576/31-05-2019 Απόφαση Ένταξης Πράξεων όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ-ΕΛΕΓΧΟΙΜΕΙΩΣΕΙΣ/ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Οι υποχρεώσεις των νέων δικαιούχων, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης σε αυτούς και η διαδικασία ελέγχου παραμένουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι μειώσεις κυρώσεις των δικαιούχων που αντιστοιχούν στους αριθµούς Ο.Π.Σ.Α.Α που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, III, και IV, παραμένουν επίσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4310/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.