Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πολλαπλή Συμμόρφωση 2020

Τι είναι η «Πολλαπλή Συμμόρφωση» - Αναλυτικά η Εγκύκλιος-Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ελέγχου.

Η πολλαπλή συμμόρφωση είναι ένας μηχανισμός που συνδέει τις άμεσες πληρωμές με τη συμμόρφωση των γεωργών με τα βασικά πρότυπα που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την απαίτηση διατήρησης της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

Όλοι οι γεωργοί που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις υπόκεινται σε υποχρεωτική πολλαπλή συμμόρφωση, η οποία περιλαμβάνει δύο στοιχεία:

Θεσμικές απαιτήσεις διαχείρισης: Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν 18 νομοθετικά πρότυπα στον τομέα του περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τροφίμων, της υγείας των ζώων και των φυτών και της καλής διαβίωσης των ζώων.

Καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση: Η υποχρέωση διατήρησης της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση αναφέρεται σε μια σειρά προτύπων που σχετίζονται με την προστασία του εδάφους, τη διατήρηση της οργανικής ύλης και της δομής του εδάφους, την αποφυγή της υποβάθμισης των οικοτόπων και τη διαχείριση των υδάτων.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις και όσα ισχύουν για του 2020, καταγράφονται στη σχετική Εγκύκλιο-Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ελέγχου, που θα βρείτε ΕΔΩ..