Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οι διαδικασίες για την εξαγωγή ελληνικών ακτινιδίων προς την Ταϊλάνδη των 70 εκατ. κατοίκων

Mε υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης νωπών καρπών ακτινιδίων (Actinidia chinensis, Actinidia deliciosa), οι οποίοι παράγονται από διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας και προορίζονται να εξαχθούν στο Βασίλειο της Ταϊλάνδης.

Οι εξαγωγείς νωπών καρπών ακτινιδίων με προορισμό την Ταϊλάνδη, οι κάτοχοι των εγκαταστάσεων διαλογής/συσκευασίας, αποθήκευσης, των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης και κάθε παραγωγός, όσον αφορά στους οπωρώνες, έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

α) Να ορίσουν εκπρόσωπό τους, ο οποίος είναι έμπειρος στον τομέα της φυτοϋγείας, σύμφωνα με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της παρούσας και αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ της επιχείρησης και της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

β) Να τηρούν στο αρχείο όλα τα στοιχεία που αφορούν στην ιχνηλασιμότητα κάθε παρτίδας νωπών καρπών ακτινιδίων, ως εξής:

αα) οι παραγωγοί: τα στοιχεία για την ποσότητα παραγωγής για κάθε οπωρώνα και τα συσκευαστήρια ή τους εμπόρους διάθεσής της,

ββ) oι κάτοχοι εγκαταστάσεων συσκευασίας, αποθήκευσης και διενέργειας ψυχρής μεταχείρισης: τα στοιχεία της συσκευασίας, της αποθήκευσης και της διενέργειας ψυχρής μεταχείρισης,

γγ) οι εξαγωγείς: τα στοιχεία των συσκευαστηρίων και των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης.

γ) Οι υπόχρεοι των υποπερ. ββ΄ και γγ΄ της περ. β΄ τηρούν τα στοιχεία παρακολούθησης μέχρι την τελική διάθεση κάθε παρτίδας ενός φορτίου που έχει απορριφθεί για εξαγωγή στην Ταϊλάνδη (διαδικασία follow - up).

δ) Τα στοιχεία των περ. β΄ και γ΄ τηρούνται στο αρχείο για τουλάχιστον ένα (1) έτος και είναι στην διάθεση των αρμόδιων ΔΑΟΚ, εφόσον ζητηθούν.

ε) Στο χώρο διαλογής / συσκευασίας και αποθήκευσης απαγορεύεται να διατηρούνται νωποί καρποί ακτινιδίων που δεν προορίζονται για εξαγωγή στην Ταϊλάνδη ή άλλοι νωποί καρποί.

στ) Διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή, εξοπλισμό, στελέχωση για την κάλυψη όλων των φυτοϋγειονομικών απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

ζ) Πραγματοποιούν μακροσκοπικούς ελέγχους και εφόσον ενδείκνυται τοποθετούν κατάλληλες παγίδες ή λαμβάνουν πρόσθετα φυτοϋγειονομικά μέτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

η) Λαμβάνουν και αποστέλλουν κατάλληλα δείγματα για φυτοϋγειονομική ανάλυση. Η δειγματοληψία, η ποσότητα του δείγματος, η συχνότητα λήψης και αποστολής των δειγμάτων, διενεργούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας ΔΑΟΚ.

θ) Διαθέτουν στην αρμόδια ΔΑΟΚ τουλάχιστον τα εξής: αα) κατάλληλο χώρο ελέγχων,

ββ) κατάλληλη τράπεζα ελέγχων,

γγ) επαρκή φωτισμό,

δδ) υλικά συσκευασίας των δειγμάτων,

εε) απολυμαντικά υλικά και

στστ) αποσταγμένο νερό.

ι) Εξασφαλίζουν στους ελεγκτές και διευκολύνουν την ελεύθερη πρόσβαση στους οπωρώνες, στα γραφεία, και στις εγκαταστάσεις, δεν αρνούνται τον έλεγχο, δεν παρεμποδίζουν τη διενέργειά του και δεν αποκρύπτουν στοιχεία ή δεν παρέχουν ανακριβή ή ψευδή στοιχεία στις αρμόδιες αρχές. ια) Αποδέχονται, μετά από σχετική έγγραφη υπόδειξη της αρμόδιας ΔΑΟΚ, συγκεκριμένες υποχρεώσεις που έχουν σχέση με τη λήψη μέτρων βελτίωσης της φυτοϋγειονομικής κατάστασης των οπωρώνων, των εγκαταστάσεων διαλογής / συσκευασίας, αποθήκευσης και των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της παρούσας.

ιβ) Ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών για:

αα) μεταβολές των στοιχείων της αίτησης ή των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν.

ββ) αλλαγές στις εγκαταστάσεις διαλογής / συσκευασίας και αποθήκευσης.

γγ) τροποποιήσεις ή επισκευές στο θάλαμο ψυχρής μεταχείρισης, που μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο το φυτοϋγειονομικό καθεστώς των καρπών προς εξαγωγή στη Ταϊλάνδη και

δδ) την τυχόν προσωρινή ή οριστική αναστολή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του θαλάμου ψυχρής μεταχείρισης.

Η αρμόδια ΔΑΟΚ μετά την ενημέρωσή της για τις αλλαγές των υποπερ. αα΄ έως δδ΄ διενεργεί έλεγχο και αξιολόγηση, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

ιγ) Οι κάτοχοι των οπωρώνων, των συσκευαστηρίων και των αποθηκευτικών χώρων λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική παρακολούθηση (monitoring), την πρόληψη και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Επιβλαβών Οργανισμών (Ιntegrated Ρest Μanagement=IPM) για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση εμφάνισης και προσβολής από τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας του Παραρτήματος ΙΙ.

ιδ) οι οπωρώνες που πιστοποιούνται για την εξαγωγή νωπών καρπών ακτινιδίων στην Ταϊλάνδη πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες ορθών γεωργικών πρακτικών (Good Agricultural Practices-GAP) ή άλλα διεθνή συστήματα διαπίστευσης.

Αναλυτικά η απόφαση και υπόδειγμα σχετικής αίτησης ΕΔΩ.