Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέα ερωτηματολόγια επιθεώρησης των προτύπων AGRO 2

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προέβη στην έκδοση ερωτηματολογίων επιθεώρησης για κάθε πρότυπο της σειράς AGRO 2.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων των προτύπων AGRO 2 και με σκοπό την ομοιόμορφη διαχείριση των επιθεωρήσεων από τους Φορείς Πιστοποίησης, τις ελεγχόμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις/επιχειρήσεις, φορείς διαπίστευσης, αρμόδιες αρχές και κάθε εμπλεκόμενο, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προέβη στην έκδοση ερωτηματολογίων επιθεώρησης για κάθε πρότυπο της σειράς AGRO 2.

Τα ερωτηματολόγια αυτά περιλαμβάνουν κριτήρια συμμόρφωσης για κάθε απαίτηση των προτύπων, περιγραφή της τεκμηρίωσης που απαιτείται να συμπληρώνεται ώστε να αποδεικνύεται η συμμόρφωση, βαρύτητα των ερωτήσεων, προτεινόμενη μέθοδο ελέγχου και καταγραφή των μη συμμορφώσεων που εντοπίζονται. Επιπλέον τα ερωτηματολόγια συνοδεύονται από οδηγίες και κανόνες για την ορθή συμπλήρωση και χρήση αυτών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ AGRO 2