Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εγκρίσεις για τη Συνεργασία – Καινοτομία

Έγκριση του προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων στήριξης οι οποίες υποβλήθηκαν στην Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας.

Το ΥπΑΑΤ προχώρησε στην έγκριση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 155 (εκατό πενήντα πέντε) αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», Δράση 1 σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο και 155 (εκατό πενήντα πέντε) αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή», Δράση 1 σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020 όπως αυτά αποτυπώνονται στους Πίνακες Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου του Παραρτήματος όπως φαίνεται παρακάτω:

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας», Δράση 1 σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο

  1. Την ενίσχυση τριάντα οκτώ (38) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης οι οποίες καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις και παρουσιάζονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά στον ΠΙΝΑΚΑ Ι «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
  2. Την μη ενίσχυση, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων είκοσι εννέα (29) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης οι οποίες παρουσιάζονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» του Παραρτήματος Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
  3. Την μη αποδοχή ογδόντα οκτώ (88) αιτήσεων στήριξης οι οποίες παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.», Δράση 1 σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

  1. Την ενίσχυση πενήντα οκτώ (58) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης οι οποίες καλύπτονται από τις διαθέσιμες πιστώσεις και παρουσιάζονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά στον ΠΙΝΑΚΑ Ι «ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
  2. Την μη ενίσχυση, λόγω εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων δεκαοκτώ (18) παραδεκτών αιτήσεων στήριξης οι οποίες παρουσιάζονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ «ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» του Παραρτήματος Β το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
  3. Την μη αποδοχή εβδομήντα εννέα (79) αιτήσεων στήριξης οι οποίες παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ «ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» του Παραρτήματος Β το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Τα αποτελέσματα προκύπτουν με βάση τα κριτήρια επιλογής Πράξεων, όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020 και αναφέρονται στην αριθμ. πρωτ. 4267/24.05.2018 (ΑΔΑ : ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8) 1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης στη Δράση 1 των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.», όπως ισχύει κάθε φορά.

Στους φορείς που υπέβαλλαν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο των προαναφερθέντων Υπομέτρων, αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας σχετικά με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στην αξιολόγηση της αίτησης στήριξης, η οποία είναι καταχωρημένη στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πραγματοποιείται με τη χρήση του κωδικού του δυνητικού δικαιούχου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Ο Συντονιστής του Έργου των εν δυνάμει δικαιούχων ενημερώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο ΕΦΔ για το αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου, την καταρχήν έγκριση και καλείται να υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο άρθρο 16, παρ. 3 της με αρ. πρωτ. 3886/11.05.2018 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ:ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 της με αρ. πρωτ. 8104/21.09.2018 Απόφασης του ΥπΑΑΤ (ΑΔΑ:6ΘΓΙ4653ΠΓ7ΑΙ) και με το άρθρο 2 της με αρ. πρωτ. 9968/09.11.2018 Απόφασης του ΥπΑΑΤ (ΑΔΑ:ΩΕ0Ψ4653ΠΓ-Λ3Ψ), το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος.

Επί των αποτελεσμάτων των ΠΙΝΑΚΩΝ του Παραρτήματος της παρούσας προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής έως 12.06.2020. Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της προσφυγής όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Συντονιστή Φορέα καθώς και από τους νόμιμους εκπροσώπους όλων των μελών της Ε.Ο. συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία το αργότερο στον αρμόδιο ΕΦΔ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των προσφυγών, επικαιροποιούνται οι ανωτέρω Πίνακες και δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των δικαιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5.