Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ακτινίδια: έως τις 31 Ιουλίου αιτήσεις για εξαγωγές στη Νότιο Κορέα

Καθορίστηκε το πλαίσιο της φυτοϋγειονομικής διαδικασίας εξαγωγής ελληνικού ακτινιδίου προς τη Ν. Κορέα των 51 εκατομμυρίων κατοίκων.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης νωπών καρπών ακτινιδίων (Actinidia chinensis, Actinidia deliciosa), οι οποίοι παράγονται από διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας και προορίζονται να εξαχθούν στη Δημοκρατία της Κορέας (στη Νότια Κορέα), προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι αποστολές νωπών καρπών ακτινιδίων στη Νότια Κορέα δεν θα συμβάλλουν στην εισαγωγή και μετάδοση των επιβλαβών οργανισμών.

Αίτηση φυτοϋγειονομικής πιστοποίησης

Κάθε εξαγωγέας με έδρα στην ελληνική επικράτεια που προτίθεται να εξάγει νωπούς καρπούς ακτινιδίων στη Νότια Κορέα υποβάλλει στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ ετησίως αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, για τη φυτοϋγειονομική πιστοποίηση των επιχειρήσεων των εξαγωγέων, των οπωρώνων, των συσκευαστηρίων, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και των θαλάμων ψυχρής μεταχείρισης.

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. σε CD ROM), το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου κάθε έτους για την εξαγωγική περίοδο που ακολουθεί.

Ειδικά και μόνο για την εξαγωγική περίοδο 2020-2021 η αίτηση κατατίθεται το αργότερο μέχρι 31 Ιουλίου 2020.

Αντίγραφο της αίτησης και των δικαιολογητικών που την συνοδεύουν διαβιβάζεται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής στη ΔΑΟΚ της έδρας του εξαγωγέα.

Εφόσον για την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων απαιτείται η συνεργασία ΔΑΟΚ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων, αντίγραφο της αίτησης και των δικαιολογητικών που τη συνοδεύουν διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ στις συναρμόδιες ΔΑΟΚ.

Οι κάτοχοι των οπωρώνων, των συσκευαστηρίων, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και ψυχρής μεταχείρισης (cold treatment) υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους τα αποδεικτικά στοιχεία της νόμιμης κατοχής/χρήσης αυτών και να τα διαθέτουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του άρθρου 2.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ.