Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παράταση θητείας μελών Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Κατατέθηκε σχετική τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».

Συγκεκριμένα, παρατείνεται, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020, η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών, ενώ συμπληρώνεται και το άρθρο 38 του ν. 4673/2020 σχετικά με την εθνική και διεθνή εκπροσώπησή τους.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «με τα έκτακτα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση ήδη από 13.03.2020 γιοι την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, τέθηκαν περιορισμοί στην κυκλοφορία, με αποτέλεσμα, δεδομένου ότι η πλειονότητα των υφισταμένων Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεών τους έχει τουλάχιστον 20 ιδρυτικά μέλη και πολλοί εξ αυτών εκατοντάδες, ορισμένοι δε και πάνω από χίλια, μέλη, να μην είναι νόμιμη και δυνατή η διενέργεια γενικών συνελεύσεών τους, προκειμένου τα μέλη να εκλέξουν Διοικητικά και Εποπτικά Συμβούλια που συνιστούν τα όργανα διοικήσεώς τους, ενώ η θητεία των υφισταμένων διοικήσεων έληγε κατά την διάρκεια ισχύος των απαγορευτικών μέτρων.

Ταυτόχρονα, λόγω του μεγάλου αριθμού των μελών των ως άνω φορέων, ήταν πρακτικά αδύνατη η διενέργεια γενικών συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη. Επειδή εκφράζονταν αμφιβολίες για το κατά πόσον οι συνθήκες ανωτέρας βίας που επικρατούσαν λόγω της πανδημίας οδηγούσαν σε παράταση της θητείας των μελών των υφισταμένων διοικήσεων, κρίθηκε απαραίτητο, προς άρση κάθε αμφιβολίας, να παραταθεί η θητεία των μελών των υφισταμένων Διοικητικών Συμβουλίων και Εποπτικών Συμβουλίων των φορέων αυτών μέχρι 30 Ιουνίου 2020, πράγμα που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 61 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.03.2020 (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α' 86).

Ωστόσο, λόγω της διάρκειας των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας εν μέρει έως και σήμερα ακόμη, είναι προφανές ότι κατά το διάστημα αυτό δεν ήταν δυνατή η σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών. Περαιτέρω, με τον ν. 4673/2020 (Α' 52) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» ρυθμίστηκε εκ νέου ριζικά και συνολικά το νομικό πλαίσιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων, προβλέπεται δε, στο άρθρο 36 «Μεταβατικές διατάξεις» του νόμου αυτού, διετής προθεσμία από την έναρξη ισχύος του νόμου εντός της οποίας οι ΑΣ οφείλουν να προσαρμόσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του, η δε Γενική Συνέλευση αυτή γίνεται με ειδικά προβλεπόμενη, στην ίδια διάταξη, πλειοψηφία.

Προκειμένου όμως να καταστεί δυνατή η σύγκληση της, καθοριστικής για την περαιτέρω πορεία των ΑΣ, Γενικής αυτής Συνέλευσης, η οποία απαιτεί και εκτενή προετοιμασία ως προς το αντικείμενο της (τροποποίηση καταστατικού), σε συνδυασμό με την προαναφερόμενη αναγκαστική, λόγω Covid-19, αδυναμία σύγκλησής της, δεν επαρκεί η ήδη αποφασισθείσα παράταση της θητείας των μελών των υφισταμένων διοικήσεων των ΑΣ μέχρι 30.06.2020 και είναι αναγκαίο να παραταθεί αυτή μέχρι και 31.10.2020, όπως γίνεται με την θεσπιζόμενη διάταξη.

Επί του άρθρου 2

Με την προτεινόμενη αντικατάσταση της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4673/2020 (Α' 52) διευκρινίζεται ότι η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, σε ό,τι αφορά στην εκπροσώπηση των συνεταιριστικών κινημάτων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, θεωρείται ότι εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτικών συνεταιρισμών».

Η προτεινόμενες διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 1

Παράταση θητείας μελών Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2020 η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και Ενώσεων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών.

Άρθρο 2

Τροποποίηση σκοπού της Εθνικής 'Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών

Η περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4673/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Εκπροσωπεί τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της Ελλάδος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας».