Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 07 Μαΐου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις για την "άγρια ορνιθοπανίδα"

Εγκύκλιος για την διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης (συμπεριλαμβανόμενης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπαγίδας» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής:

Α. Αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης

Β. Αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης εκ μέρους των δικαιούχων της δράσης 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του Άρθρου 11 της υπ' αριθμ.1013/95296/13-09-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3256/Β΄/18-9-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την αριθ. 2205/168277/08.07.2019 (ΑΔΑ ΨΔ7Γ4653ΠΓ - ΓΘ5) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ)

Κάθε ενταγμένη στη δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας» πράξη δύναται να τροποποιηθεί.
Τροποποίηση της πράξης πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τροποποίησης πράξης. Η τροποποίηση πράξης μπορεί να προκύψει κατόπιν υποβολής αίτησης τροποποίησης στοιχείων της πράξης από τον δικαιούχο. Αντίστοιχο αίτημα υποβάλλεται και για τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καν (ΕΕ) 640/2014.

Η τροποποίηση μπορεί να αφορά:

I/ τροποποίηση των στοιχείων της πράξης (αφαίρεση αγροτεμαχίου κ.ά.)

II/ αλλαγή ΑΦΜ του δικαιούχου

III/ αλλαγή IBAN του δικαιούχου

IV/ μεταβίβαση εκμετάλλευσης (ολική μεταβίβαση)

Οι αιτήσεις τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης, πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της δράσης https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO και ειδικότερα στη Λειτουργική Μονάδα «Μεταβιβάσεις - Τροποποιήσεις».

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης, και της ηλεκτρονικής αίτησης Ανάκλησης Ένταξης Πράξης, δίνονται στο σχετικό εγχειρίδιο (manual), που είναι αναρτημένο στο ΠΣ της δράσης (https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/).

Η τροποποίηση πράξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης και της μεταβίβασης (ολική), μπορεί να αφορά και στο πρώτο έτος εφαρμογής-έτος αιτήσεων πληρωμής 2020 της αριθ. 2205/168277/08.07.2019 Πρόσκλησης της δράσης.

Μπορεί να υποβληθεί ένα το πολύ εγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης ανά έτος εφαρμογής, το οποίο έχει ισχύ και για τα επόμενα έτη εφαρμογής, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων για τις οποίες δεν υπάρχει περιορισμός τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής του αιτήματος.

Στην περίπτωση των μεταβιβάσεων (ολική), μεταβίβαση επιτρέπεται μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της πενταετούς περιόδου των δεσμεύσεων ανά δικαιούχο με εξαίρεση τις μεταβιβάσεις λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίες μπορεί να γίνουν πάνω από μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου των δεσμεύσεων.

Στην περίπτωση που δικαιούχος επιθυμεί να προβεί για το ίδιο έτος εφαρμογής τόσο σε τροποποίηση όσο και σε μεταβίβαση της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσης, αρχικά προβαίνει σε τροποποίηση της πράξης και στη συνέχεια, μετά την έγκριση αυτής, προβαίνει σε μεταβίβαση της εκμετάλλευσης στον αποδέκτη.

Οι τροποποιήσεις δεν μπορεί να αφορούν σε αύξηση της ενταγμένης έκτασης, σε προσθήκη νέων αιτήσεων στήριξης, σε προσθήκη νέων αγροτεμαχίων ή αντικατάσταση υφιστάμενων αγροτεμαχίων.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο εδώ.


Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο και στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού. Τηλ.:  2641.0.69017-69034.