Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ελαιώνες και αναγκαίες επεμβάσεις

Συμβουλές για την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη, του ρυγχίτη και της βαμβακάδας.

Πυρηνοτρήτης 

Η καρπόβια γενιά του εντόµου είναι η πιο επικίνδυνη για την ελαιοπαραγωγή και µπορεί να προκαλέσει σοβαρή καρπόπτωση. Οι πρώιµες περιοχές είναι στo βλαστικό στάδιo της καρπόδεσης ενώ οι οψιµότερες στο στάδιο µεταξύ άνθησης και πτώσης των πετάλων. Η πτήση της καρπόβιας γενιάς του εντόµου µόλις ξεκίνησε στις πρώιµες περιοχές µε αξιόλογες συλλήψεις στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων.

Καταπολέµηση: Συστήνεται ψεκασµός µε κατάλληλα εντοµοκτόνα: Βάκιλλος Θουριγγίας, Δελταµέθριν, Θιακλοπρίντ + Δελταµέθριν, Θιαµεθοξάµ + Λάµδα συαλοθρίν, Λάµδα συαλοθρίν, Μπέτα Σιφλουθρίν, Πυρεθρίνς.

Συνιστώµενες ηµεροµηνίες ψεκασµού:

  • Πρώιµες περιοχές Πεδινά, άµεσα
  • Όψιµες περιοχές (ηµιορεινά -ορεινά  4 – 8 Ιουνίου.

Σε περιοχές που κάθε χρόνο οι ζηµιές είναι σοβαρές ή που την φετινή χρονιά η καρποφορία είναι περιορισµένη καλό θα ήταν να γίνει και δεύτερος ψεκασµός µετά από 10 ηµέρες.

Ρυγχίτης

Στους ελαιώνες που διαπιστώθηκαν πέρυσι σοβαρές προσβολές από Ρυγχίτη, συστήνεται να γίνει συνδυασµένη καταπολέµηση µε τον Πυρηνοτρήτη µε το εγκεκριµένο για την καλλιέργεια της ελιάς εντοµοκτόνο Μπέτα Σιφλουθρίν.

Βαμβακάδα

Στους ελαιώνες που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές από το έντοµο να γίνει συνδυασµένη καταπολέµηση Βαµβακάδας – Πυρηνοτρήτη µε το εγκεκριµένο για την καλλιέργεια της ελιάς εντοµοκτόνο Δελταµέθριν (διάφορα σκευάσµατα). Σε όσους ελαιώνες δεν υπάρχει πρόβληµα από Πυρηνοτρήτη µπορεί να γίνει καταπολέµηση της Βαµβακάδας µε το Παραφινικό λάδι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιµοποιείτε µόνον εγκεκριµένα γεωργικά φάρµακα, να διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και να τηρείτε σχολαστικά τις οδηγίες που αναγράφονται σ’ αυτήν.