Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σπάνιες Φυλές: εγκύκλιος για τις τροποποιήσεις-μεταβιβάσεις

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός των λεπτομερειών της διαδικασίας τροποποίησης πράξης συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθ. 401/48520/29-03-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1226).

Α. Τροποποίησης πράξης Γενικά – Αίτημα τροποποίησης

Κάθε ενταγμένη στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» πράξη δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της αριθ. 401/48520/29-03-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1226).

Τροποποίηση της πράξης μπορεί να προκύψει:

 • είτε κατά τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πράξης, στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης Πράξεων, ή αποκλίσεις κατά την υλοποίηση της πράξης
 • είτε μετά από αίτημα του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τροποποίησης πράξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Στο αίτημα τροποποίησης θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης στοιχείων της πράξης και να επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

Μπορεί να υποβληθεί κατά μέγιστο ένα αίτημα τροποποίησης κατ΄ έτος δεσμεύσεων/εφαρμογής.

Η περίοδος υποβολής του αιτήματος τροποποίησης από τον δικαιούχο ορίζεται κατά περίπτωση:

α) για τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης από την 1/3 έως και την 31/3 κάθε έτους. Η αίτηση αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της Δράσης και ισχύει μέχρι και τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου.

Π.χ. αίτηση τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος της τροποποίησης το έτος δεσμεύσεων 2019 (δεύτερο έτος εφαρμογής της υπ΄ αριθ. 922/87058/19-06-2018 Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09), υποβάλλεται από την 01-03-2019 έως και την 31/03/2019.

β) για τους δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης από την 9/4 έως και την 11/5 κάθε έτους. Η αίτηση αφορά στα επόμενα έτη εφαρμογής της Δράσης και ισχύει μέχρι και τη λήξη των δεσμεύσεων του δικαιούχου.»

Π.χ. αίτηση τροποποίησης με πρώτο έτος ισχύος της τροποποίησης το έτος δεσμεύσεων 2020 (δεύτερο έτος εφαρμογής της υπ΄ αριθ. 618/72071/05-04-2019 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.09), υποβάλλεται από την 09-04-2020 έως και την 11/05/2020.

1. Στην περίπτωση τροποποίησης πράξης λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, το σχετικό αίτημα τροποποίησης δύναται να υποβληθεί χωρίς περιορισμούς τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής αυτών.

2. Η τροποποίηση δεν μπορεί να αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής της εκάστοτε πρόσκλησης της Δράσης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09, το έτος αναφοράς για την υποβολή αίτησης στήριξης και το πρώτο έτος εφαρμογής για το οποίο υποβάλλεται σχετικό αίτημα πληρωμής, ταυτίζονται. Συνεπώς, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση τροποποίησης για το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος εφαρμογής της Δράσης.

3. Οι τροποποιήσεις μπορεί να αφορούν:

3.1. μείωση του ζωικού κεφαλαίου της πράξης που οφείλονται μόνο σε λόγους ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.

3.2. αλλαγή στοιχείων του δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, επώνυμο, ΑΦΜ, IBAN, κλπ.).

3.2.1 Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση τροποποίησης για αλλαγή στοιχείων του καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής. Η αλλαγή των στοιχείων των δικαιούχων πραγματοποιείται είτε μέσω της διαδικασίας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) είτε μέσω της διαδικασίας διοικητικής πράξης επί της ΕΑΕ.

3.2.2 Στην περίπτωση που ο δικαιούχος θέλει να τροποποιήσει το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο επιθυμεί να του καταβάλλεται η ενίσχυση της δράσης (έναντι του αντίστοιχου με βάση την αίτηση στήριξης/ένταξης), υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση τροποποίησης στο ΠΣ της δράσης (https://p2.dikaiomata.gr/M1019/Μεταβιβάσεις–Τροποποιήσεις/ΑίτημαΤροποποίησης ΙΒΑΝ) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής και χωρίς περιορισμούς τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής αυτών, καταγράφοντας τον νέο αριθμό IBAN και το τραπεζικό ίδρυμα.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία τροποποίησης του IBAN αφορά στις περιπτώσεις που το αίτημα πληρωμής του δικαιούχου για συγκεκριμένο έτος εφαρμογής δεν έχει συμπεριληφθεί σε παρτίδα πληρωμής (προκαταβολή ή εκκαθάριση). Αντιθέτως, στις περιπτώσεις που το αίτημα πληρωμής του δικαιούχου για συγκεκριμένο έτος εφαρμογής έχει συμπεριληφθεί σε παρτίδα πληρωμής, η τροποποίηση του IBAN υλοποιείται μόνο στην περίπτωση απόρριψης πίστωσης λόγω μη ταυτοποίησης λογαριασμού με το πιστωτικό ίδρυμα.

Η προαναφερόμενη διαδικασία διενεργείται από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν προσκόμισης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τον δικαιούχο. σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 93948/5-11-2018 Εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τίτλο «ΔΙΑΧEΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 8, ΜΕΤΡΟΥ 10, ΜΕΤΡΟΥ 11 ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΥ 13 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά.

3.3. μεταβιβάσεις εκμεταλλεύσεων ή τμημάτων αυτών

3.4. διόρθωση προφανών σφαλμάτων

4. Οι τροποποιήσεις της πράξης δεν μπορεί να αφορούν:

 • σε αύξηση του ενταγμένου ζωικού κεφαλαίου και
 • σε υπέρβαση του εγκεκριμένου ύψους στήριξης του δικαιούχου για τα έτη μέχρι τη λήξη της παρούσας προγραμματικής περιόδου

5. Η αίτηση τροποποίησης για όλες τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 της παρούσας (πλην της περίπτωσης 3.2) υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) στη διεύθυνση https://p2.dikaiomata.gr/Μ1019/Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις και λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης.

6. Ο ΕΦΔ εξετάζει το αίτημα τροποποίησης μέσω του ΠΣ και εγκρίνει ή απορρίπτει κατά περίπτωση το αίτημα τροποποίησης της πράξης. Σε περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης αφορά περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων το αίτημα αξιολογείται από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωμοδοτεί και τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης καταχωρούνται στο ΠΣ και γνωστοποιούνται στο αρμόδιο ΚΖΓΠ και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΔ.

7. Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για τα αποτελέσματα μέσω του ΠΣ κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Β. Μεταβίβαση εκμετάλλευσης ή τμημάτων αυτής

Γενικά - Αίτημα Μεταβίβασης

Μεταβιβάζων (Μεταβιβαστής κατά το Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης της Δράσης): ο δικαιούχος της Δράσης 10.1.09 του οποίου η εκμετάλλευση μεταβιβάζεται (το σύνολο ή μέρος της εκμετάλλευσής του, το οποίο έχει ενταχθεί στην εν λόγω Δράση) σε άλλο δικαιούχο Διάδοχος (Αποδέκτης κατά το Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης της Δράσης) : νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών το οποίο αποδέχεται τη μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της εκμετάλλευσης που είναι ενταγμένη στη Δράση 10.1.09).

Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβάζοντα ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://p2.dikaiomata.gr/Μ1019/Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις και λαμβάνει μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία οριστικοποίησης. Στη συνέχεια ο διάδοχος, αφού εγγραφεί στο ΠΣ (εφόσον δεν είναι ήδη δικαιούχος της Δράσης), κάνει αποδοχή της μεταβίβασης.

Κάθε δικαιούχος δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο (ολική μεταβίβαση) ή μέρος της ενταγμένης στη Δράση 10.1.09 εκμετάλλευσής του (μερική μεταβίβαση) μόνο μία φορά ανά έτος δεσμεύσεων/εφαρμογής, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, και σε έναν μόνο διάδοχο σε όλες τις περιπτώσεις.

Η περίοδος υποβολής, τόσο του αιτήματος μεταβίβασης από τον μεταβιβάζοντα –δικαιούχο, όσο και της αποδοχής αυτού εκ μέρους του διαδόχουδικαιούχου της μεταβίβασης ορίζεται:

για τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης από την 1/3 έως και την 31/3 κάθε έτους και το αίτημα αφορά τα επόμενα έτη εφαρμογής.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία μεταβίβασης του ζωικού κεφαλαίου στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) από 01-02 έως και 30- 04 με καταληκτικές ημερομηνίες για τους εμπλεκόμενους ως ακολούθως:

 • Για τον μεταβιβαστή την 01/04 και
 • Για τον διάδοχο την 30-04 β) για τους δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης από την 9/4 έως και την 11/5 κάθε έτους και το αίτημα αφορά τα επόμενα έτη εφαρμογής.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να ολοκληρωθεί και η διαδικασία μεταβίβασης του ζωικού κεφαλαίου στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΚΒΔ) από 01-04 έως και 10- 06 με καταληκτικές ημερομηνίες για τους εμπλεκόμενους ως ακολούθως:

 • Για τον μεταβιβαστή την 12-05 και
 • Για τον διάδοχο την 10-06 Η μεταβίβαση (ολική ή μερική), δεν μπορεί να αφορά το πρώτο έτος εφαρμογής της εκάστοτε πρόσκλησης της Δράσης, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09, το έτος αναφοράς για την υποβολή αίτησης στήριξης και το πρώτο έτος εφαρμογής για το οποίο υποβάλλεται σχετικό αίτημα πληρωμής, ταυτίζονται.

Συνεπώς, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αίτηση μεταβίβασης (ολική ή μερική), για το δεύτερο έως και το πέμπτο έτος εφαρμογής της δράσης.

Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση μεταβίβασης πράξης λόγω ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, όπου το σχετικό αίτημα μεταβίβασης δύναται να υποβληθεί χωρίς περιορισμούς τόσο ως προς τον αριθμό των αιτημάτων όσο και ως προς το χρόνο υποβολής αυτών.

Η ολική μεταβίβαση μπορεί να εμπίπτει στην κανονική διαδικασία (ιδία βούληση των ενδιαφερομένων) ή να προκύπτει ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας.

Στην ανωτέρα βία εμπίπτουν οι περιπτώσεις θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου/μεταβιβάζοντος προς εργασία.

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω ανωτέρας βίας (θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου/μεταβιβάζοντος προς εργασία), η μεταβίβαση είναι αποκλειστικά ολική.

Σε περίπτωση μεταβίβασης της ενταγμένης στη Δράση 10.1.9 εκμετάλλευσης θα πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 της αριθ. 401/48520/29-03-2018 Απόφασης (ΦΕΚ 1226/Β/2-4-2018), τόσο για την εκμετάλλευση του διαδόχου, όπως αυτή διαμορφώνεται με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, όσο και για το τμήμα της εκμετάλλευσης που παραμένει στον μεταβιβάζοντα.

Τόσο στην περίπτωση ολικής όσο και στην περίπτωση μερικής μεταβίβασης, ο διάδοχος:

 • πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων του άρθρου 4 της αριθ. 401/48520/29-03-2018 Απόφασης (ΦΕΚ 1226/Β/2-4-2018).
 • αποδέχεται ότι αναλαμβάνει όλα τα δικαιώματα, τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής, την οποία δημιουργεί η Απόφαση Ένταξης Πράξεων.

Ο ΕΦΔ εξετάζει το αίτημα μεταβίβασης μέσω του ΠΣ και εγκρίνει ή απορρίπτει κατά περίπτωση το αίτημα τροποποίησης της πράξης.

Σε περίπτωση που το αίτημα μεταβίβασης αφορά περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων το αίτημα αξιολογείται από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωμοδοτεί και τα αποτελέσματα της γνωμοδότησης καταχωρούνται στο ΠΣ και γνωστοποιούνται στο αρμόδιο ΚΖΓΠ και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΔ.

Ο διάδοχος δύναται:

 • Να είναι ήδη ενταγμένος στη Δράση και στην ίδια Πρόσκληση και να είναι κάτοχος ίδιας ζωικής κατηγορίας και φυλής σε σχέση με τα ζώα του μεταβιβάζοντος.
 • Να είναι ήδη ενταγμένος στη Δράση στην ίδια ή και σε άλλη Πρόσκληση και να είναι κάτοχος ίδιας ζωικής κατηγορίας αλλά διαφορετικής φυλής σε σχέση με τα ζώα του μεταβιβάζοντος
 • Να είναι ήδη ενταγμένος στη Δράση στην ίδια ή και σε άλλη Πρόσκληση και να είναι κάτοχος διαφορετικής ζωικής κατηγορίας σε σχέση με τα ζώα του μεταβιβάζοντος
 • Να μην είναι ενταγμένος στη Δράση αλλά να έχει υποβάλλει ΕΑΕ
 • Να μην είναι ενταγμένος στη Δράση και να μην έχει υποβάλλει ΕΑΕ

Δεν χορηγείται καμία ενίσχυση στον διάδοχο εφόσον:

 • ο διάδοχος δεν επιθυμεί να είναι Δικαιούχος και δεν αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από την έννομη σχέση μεταξύ του μεταβιβάζοντος και της αρμόδιας αρχής.
 • ο διάδοχος δεν πληροί τα κριτήρια ένταξης ως Δικαιούχου. Σε περίπτωση που ο διάδοχος είναι ήδη Δικαιούχος της Δράσης σύμφωνα με άλλη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τότε οι δεσμεύσεις για κάθε τμήμα της ενταγμένης εκμετάλλευσης τηρούνται χωριστά.

Όταν ο διάδοχος της μεταβίβασης είναι ήδη Δικαιούχος της Δράσης σύμφωνα με την ίδια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται στο ενοποιημένο τμήμα της εκμετάλλευσης.

Ο διάδοχος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης στο ΠΣ και προκειμένου να πληρωθεί την αντίστοιχη οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει να υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) - η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής της Δράσης - για το πρώτο έτος ισχύος της μεταβίβασης, στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται το σύνολο «τροποποιημένης ενταχθείσας εκμετάλλευσης» (περιλαμβάνεται το μέρος της εκμετάλλευσης και η τυχόν αρχική εκμετάλλευση). Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή των ενδιαφερομένων, ώστε η μεταβίβαση, όχι μόνο να υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Δράσης, αλλά και να παράγει οικονομικά αποτελέσματα (πληρωμή του διαδόχου για το πρώτο έτος ισχύος της μεταβίβασης).

Διάδοχος μεταβίβασης δύναται να καταστεί αποδέκτης περισσοτέρων της μίας εκμεταλλεύσεων ανά έτος. Στην περίπτωση αυτή, και προκειμένου να υλοποιηθεί η δεύτερη χρονικά αποδοχή μεταβίβασης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η οριστικοποίηση της πρώτης αποδοχής στο ΠΣ της δράσης.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση (ολική ή μερική) σε διάδοχο ο οποίος, σε προηγούμενη φάση, έχει μεταβιβάσει το σύνολο της ενταγμένης στη δράση εκμετάλλευσής του (ολική μεταβίβαση).

1. Μεταβίβαση ιδία βούληση των ενδιαφερομένων

Ο μεταβιβάζων με αίτημά του μέσω του ΠΣ δηλώνει το σύνολο ή τμήμα της ενταγμένης στη Δράση εκμετάλλευσης που επιθυμεί να μεταβιβάσει, καθώς και τα στοιχεία του διαδόχου της μεταβίβασης.

Ο Διάδοχος με τη σειρά του, αφότου εγγραφεί στο ΠΣ (εφόσον δεν είναι ήδη δικαιούχος της Δράσης), αποδέχεται τη μεταβίβαση, η οποία σημαίνει και την αποδοχή των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο μεταβιβάζων. Ο διάδοχος είναι υποχρεωμένος να κάνει την αποδοχή για το σύνολο του αιτήματος του μεταβιβάζοντος καθώς μερική αποδοχή δεν νοείται.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποδοχή ή την απόρριψη του διαδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης ο διάδοχος εκτυπώνει, εφόσον το επιθυμεί, το οριστικοποιημένο έντυπο. Ο μεταβιβάζων σε κάθε περίπτωση οφείλει να τηρεί τις δεσμεύσεις του για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται για το προηγούμενο έτος εφαρμογής για το οποίο υπέβαλε ΕΑΕ/αίτηση πληρωμής.

2. Μεταβίβαση λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας φυσικού προσώπου

Στην περίπτωση μεταβίβασης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου (μεταβιβάζοντος), η ενταγμένη στο Μέτρο εκμετάλλευση μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο σε έναν εκ των πλησιέστερων συγγενών του. Η υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης γίνεται μέσω του ΠΣ εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα είναι σε θέση να το πράξει. Ο διάδοχος, αφού εγγραφεί στο ΠΣ της Δράσης (εφόσον δεν είναι ήδη δικαιούχος της Δράσης), καταθέτει ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://p2.dikaiomata.gr/Μ1019/Μεταβιβάσεις-Τροποποιήσεις /Αίτημα αποδοχής ολικής μεταβίβασης, αίτηση αποδοχής μεταβίβασης επισυνάπτοντας σε ηλεκτρονική μορφή κατά περίπτωση τα ακόλουθα παραστατικά:

α) Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης λόγω μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου (μεταβιβάζοντος) προς εργασία.

 • Παραστατικό από δημόσια υπηρεσία με το οποίο να τεκμηριώνεται η μακροχρόνια ανικανότητα του δικαιούχου (μεταβιβάζοντος) προς εργασία.

β) Σε περίπτωση μεταβίβασης της εκμετάλλευσης λόγω θανάτου του δικαιούχου (μεταβιβάζοντος) πρέπει να προσκομίσει:

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου (μεταβιβάζοντος)
 • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών · Υπεύθυνη δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, των λοιπών κληρονόμων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, ότι αποδέχονται τον διάδοχο ως μοναδικό δικαιούχο της Δράσης 10.1.09.

Μετά την αξιολόγηση και γνωμοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα αποτελέσματα καταχωρούνται στο ΠΣ της Δράσης, ενέργεια με την οποία ολοκληρώνεται ως προς το ΠΣ της Δράσης, η διαδικασία μεταβίβασης της πράξης λόγω θανάτου ή μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου για εργασία.

Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π και στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΔ. Σημειώνεται ότι, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης στην ΚΒΔ πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία θανάτου/έναρξης της μακροχρόνιας ανικανότητας. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα στον εν δυνάμει διάδοχο να υποβάλλει εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ αίτημα παράτασης του ανωτέρω διαστήματος διατυπώνοντας και αιτιολογώντας τους λόγους μη τήρησης των προθεσμιών με ταυτόχρονη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Με την παρούσα η υπ΄ αριθμ. 108/16552/28-1-2019 (ΑΔΑ:ΩΞΜ84653ΠΓ-ΔΘΤ) εγκύκλιος παύει να ισχύει. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης τροποποίησης πράξης, συμπεριλαμβανομένης και της μεταβίβασης πράξης, θα είναι αναρτημένες στο ΠΣ της Δράσης μέσω σχετικού εγχειριδίου.