Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Απριλίου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Εγκρίθηκε η παράταση υποβολής των Αιτήσεων Πληρωμής μέχρι 15 Ιουνίου

Μετά την επιδημία Coronavirus και την τρέχουσα κρίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων πληρωμής της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ).

Οι γεωργοί και οι λοιποί δικαιούχοι της ΚΓΠ θα έχουν πλέον περισσότερο χρόνο για να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν τόσο άμεσες ενισχύσεις όσο και πληρωμές αγροτικής ανάπτυξης.

Η επέκταση θα είναι δυνατή για όλους τους επιλέξιμους γεωργούς σε όλα τα κράτη μέλη. Εναπόκειται όμως στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν θα χρησιμοποιήσουν την επέκταση.

Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι τώρα 15 Ιουνίου 2020, αντί για τις 15 Μαΐου, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία για τους αγρότες να συμπληρώσουν τις αιτήσεις τους σε αυτές τις δύσκολες και ασύγκριτες περιόδους.

Κάθε χρόνο, οι ευρωπαίοι αγρότες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν εισοδήματα από την ΚΓΠ Οι εθνικές αρχές επεξεργάζονται τις αιτήσεις και εξασφαλίζουν τους αναγκαίους ελέγχους. Οι πληρωμές της ΚΓΠ διανέμονται στη συνέχεια σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, το οποίο επιστρέφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια αυτής κρίσης, ο τομέας των γεωργικών ειδών διατροφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει την αντοχή του και εξακολουθεί να παρέχει στους Ευρωπαίους υψηλής ποιότητας και ασφαλή τρόφιμα. Η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και μιας αποτελεσματικής αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σε ολόκληρη την ήπειρο παραμένει μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι γεωργοί μας. Έχουν ήδη ανακοινωθεί διάφορα μέτρα για την εισαγωγή μεγαλύτερης ευελιξίας στην εφαρμογή της ΚΓΠ για την υποστήριξη των ευρωπαίων γεωργών.

Επιπλέον, υιοθετήθηκαν έγκαιρα κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της υγείας και την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας αγαθών και βασικών υπηρεσιών και των επακόλουθων εγγράφων καθοδήγησης για τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής αγαθών και των εποχιακών εργαζομένων στην ενιαία αγορά και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων του κορονοϊού τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις γεωργικές αγορές και το εμπόριο προϊόντων διατροφής και παραμένει έτοιμη να αναλάβει περαιτέρω δράση όταν είναι απαραίτητο.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή των δηλώσεων γίνεται εξ αποστάσεως και μόνο μέσω ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης. Οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων του Συνεταιρισμού, στα τηλέφωνα 2641.0.69017 και 2641.0.69034.