Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 23 Μάρτιος 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δακοκτονία 2020: η Διακήρυξη για την προμήθεια δακοκτόνων υλικών

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προσφορών, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), είναι η  Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 και ώρα: 17:00’.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟ Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης: 3533/ΓΚ/2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.442.320,69€ (πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ύψους 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και με προσφυγή στη διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, για την προμήθεια δακοκτόνων υλικών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2020, προς κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως ακολούθως:

i. 666.900 κιλών σκευάσματος ελκυστικών ουσιών του δάκου της ελιάς (cpv: 24324000-1), καθαρής (άνευ Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας αξίας 540.989,00€,

ii. 154.440 λίτρων σκευάσματος του οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου phosmet (cpv: 24452000-7), καθαρής (άνευ Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας αξίας 1.822.392,00€,

iii. 312.000 λίτρων σκευάσματος του εντομοκτόνου spinosad [κατηγορία spinosyns) μορφής CB (κατά GIFAP)/ cpv: 24452000-7], καθαρής (άνευ Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας αξίας 1.934.400,00€, και

iv. των ακόλουθων σκευασμάτων εντομοκτόνων της κατηγορίας των πυρεθρινοειδών (cpv: 24452000-7), καθαρής (άνευ Φ.Π.Α.) προϋπολογισθείσας αξίας 518.432,00€, στις ακόλουθες (εναλλακτικά και όχι αθροιστικά) ποσότητες ανά δραστική ουσία:

  • 58.500 λίτρων δραστικής ουσίας alpha- cypermethrin μορφής SC (κατά GIFAP) ή ισοδύναμης
  • 24.375 λίτρων δραστικής ουσίας lamda- cyhalothrin μορφής CS (κατά GIFAP) ή ισοδύναμης
  • 68.250 λίτρων δραστικής ουσίας beta- cyfluthrin μορφής SC (κατά GIFAP) ή ισοδύναμης
  • 6.825 λίτρων δραστικής ουσίας deltamethrin μορφής WG (κατά GIFAP).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr του συστήματος, α.α.: 90110, 90111, 90112 και 90113.

Οι προσφορές από τους οικονομικούς φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της ανωτέρω διαδικτυακής πύλης, στην Ελληνική γλώσσα. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 15 Απριλίου 2020, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 17:00’, μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Εγγύηση συμμετοχής: θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του Τμήματος της Διακήρυξης για το οποίο υποβάλλεται Προσφορά, χωρίς ΦΠΑ, ισχύος επτά (7) μηνών από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (ήτοι έως 16/11/2020), σύμφωνα με το συνημμένο στη Διακήρυξη υπόδειγμα.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης/ των συμβάσεων που θα υπογραφεί/ υπογραφούν: θα καλύπτει το 5% της καθαρής αξίας αυτής/ αυτών, και θα κατατεθεί/ κατατεθούν με την υπογραφή της/ υπογραφή τους.

Τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών: Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) ανά την επικράτεια.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (ήτοι έως και την 16/10/2020).

Οι προσφορές θα αφορούν στο Τμήμα/ στα Τμήματα της Διακήρυξης για τα οποία υποβάλλονται. Τα ειδικά στοιχεία που απαιτούνται ως Τεχνικές Προδιαγραφές αναγράφονται στην αριθ. 3533/ΓΚ/2020 Διακήρυξη. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές.

Η χρηματοδότηση βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός Φορέας (Ε.Φ.) 1029-203.-0000000, Λογαριασμός 2410989899.

Η πληρωμή θα λάβει χώρα στη βάση των οριζομένων στην αριθ. 3533/ΓΚ/2020 Διακήρυξη. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 16-03-2020, ημέρα Δευτέρα. Ημερομηνία ανάρτησης στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 20-03-2020, ημέρα Παρασκευή. Ημερομηνία ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: 20-03-2020, ημέρα Παρασκευή.

Αναλυτικά η Διακήρυξη ΕΔΩ.