Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 05 Μαρτίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δακοκτονία 2020: Ανατίθεται στους προσωρινούς μειοδότες

Τροπολογία με την οποία επιτρέπεται η ανάθεση της δακοκτονίας σε προσωρινούς μειοδότες προκειμένου να εκκινήσουν έγκαιρα οι δολωματικοί ψεκασμοί Μαΐου - Ιουνίου - Ιουλίου.

Σύμφωνα με την τροπολογία η επιτυχία του προγράμματος της δακοκτονίας έχει άμεσα οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τα αδύναμα οικονομικά στρώματα καθώς η μειωμένη παραγωγή θα επιφέρει αύξηση τιμών.

  • Συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη από την πλευρά της πολιτείας να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος της δακοκτονίας, ώστε να εξασφαλιστούν τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των προϊόντων των ελαιοκαλλιεργειών (ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά).

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των προγραμμάτων δακοκτονίας, με δολωματικούς ψεκασμούς, που εκτελούνται από τις Περιφέρειες στις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας, βασική προϋπόθεση αποτελεί η έγκαιρη έναρξη των ψεκασμών κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο για την αντιμετώπιση της πρώτης θεμελιωτικής γενιάς του δάκου, κατόπιν ενδείξεων των δακοπαγίδων.

Για το έτος 2020 η οικονομική επιτροπή κάθε Περιφέρειας της χώρας, μπορεί κατ' εξαίρεση και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέσει την εκτέλεση του προγράμματος δακοκτονίας, για το οποίο έχουν δημοσιευτεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί διαγωνισμοί, στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων.

Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσίων, από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη των οικείων συμβάσεων, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης:

α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και

β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας διακήρυξης ψεκασμών και παγιδοθεσίας δακοκτονίας.

Δείτε αναλυτικά την Τροπολογία εδώ.