Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Σχέδια Βελτίωσης: τα αποτελέσματα ένταξης στη Δυτική Ελλάδα

42,7 εκατομμύρια ευρώ σε 768 δικαιούχους αγρότες: Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατατέθηκαν 1244 προτάσεις Σχεδίων Βελτίωσης, συνολικού προϋπολογισμού 127.389.745 € με συνολική δημόσια δαπάνη 70.161.884 €.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση κατανομής του ΥΠ.Α.Α.Τ. διατέθηκαν ως Δημόσια Δαπάνη:

α) για τη Δράση 4.1.1 46.020.649 € για τα φυσικά /νομικά πρόσωπα και 1.417.684 € για τα συλλογικά σχήματα και

β) για τη Δράση 4.1.3 300.726 € για τα φυσικά /νομικά πρόσωπα και 15.577 € για τα συλλογικά σχήματα.

Τα αποτελέσματα διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης για το συγκεκριμένο υπομέτρο στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχουν ως εξής:

α) Η Δράση 4.1.1 περιλαμβάνει 748 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 41.409.602,33 €.

β) Η Δράση 4.1.3 περιλαμβάνει 14 επιλέξιμες αιτήσεις που καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 196.802,99 €.

Τέλος, οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους Πίνακες αποτελεσμάτων έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την επόμενη της έκδοσης της Απόφασης (Περιφερειάρχη) Ανάρτησης Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου.

H σχετική απόφαση δημοσιοποίησης εδώ και εδώ