Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 04 Φεβρουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της ΕΕ η αύξηση από 50% ανέρχεται σε 60%.

Με τον Eκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/132 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2020, η Commission αναγνωρίζει τα ανταγωνιστικά μειονεκτήματα που δημιουργεί η επιβολή δασμών 25% από την διοίκηση των ΗΠΑ και θεσπίζει μέτρα έκτακτης ανάγκης υπό τη μορφή παρέκκλισης από το άρθρο 45 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη συνεισφορά της Ένωσης στο μέτρο προώθησης στον αμπελοοινικό τομέα.

Η Επιτροπή στην αιτιολογική έκθεση μεταξύ άλλων αναφέρει:

Στις 2 Οκτωβρίου 2019, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) εξέδωσε τη διαιτητική απόφαση «Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ορισμένα κράτη μέλη - Μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο μεγάλων αεροσκαφών της πολιτικής αεροπορίας», WT/DS316/ARB. Η διαιτητική απόφαση έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) το δικαίωμα να ζητήσουν έγκριση για την επιβολή αντιμέτρων σε επίπεδο που δεν υπερβαίνει τα 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ λόγω των επιδοτήσεων της Ένωσης στην Airbus. Στις 18 Οκτωβρίου 2019 οι ΗΠΑ επέβαλαν κατ' αξία εισαγωγικό δασμό ύψους 25 %, μεταξύ άλλων στους μη αφρώδεις οίνους που εξάγονται στις ΗΠΑ από τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η εξαιρετική, άδικη και απρόβλεπτη κατάσταση έχει σοβαρές και αρνητικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο όλων των ενωσιακών οίνων. Οι ΗΠΑ απείλησαν επίσης ότι θα εφαρμόσουν κατ' αξία εισαγωγικούς δασμούς ύψους 100 % στους γαλλικούς αφρώδεις οίνους λόγω της επιβολής του φόρου ψηφιακών υπηρεσιών (φόρος GAFA) από τη Γαλλία.

Οι εισαγωγικοί δασμοί που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ έχουν άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στο ενωσιακό εμπόριο οίνου στην αγορά των ΗΠΑ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ένωσης για τα γεωργικά προϊόντα και ιδίως για τον οίνο, τόσο ως προς την αξία όσο και ως προς τον όγκο των εξαγωγών.

Οι ενωσιακοί οίνοι ανταγωνίζονται στην αγορά των ΗΠΑ με οίνους προέλευσης χωρών όπως η Νότια Αμερική, η Αυστραλία ή η Νότια Αφρική. Υπό συνθήκες τόσο σκληρού και έντονου ανταγωνισμού, η αντίληψη όσον αφορά τα συνολικά επίπεδα τιμών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Εάν ο καταναλωτής γνωρίζει ότι η τιμή του οίνου ορισμένων προελεύσεων εντός της Ένωσης υπόκειται σε αυξημένο εισαγωγικό δασμό, ο αντίκτυπος στη συνολική αντίληψη του επιπέδου τιμών των ενωσιακών οίνων θα είναι αρνητικός και, ως εκ τούτου, η ζήτηση του καταναλωτή θα στραφεί σε προϊόντα άλλης προέλευσης. Λαμβανομένων υπόψη των επακόλουθων συνθηκών της αγοράς και της μείωσης των συνολικών εσόδων των παραγωγών που διαπιστώθηκαν, απαιτούνται άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των εισαγωγικών δασμών, που θα καλύπτουν όλους τους οίνους προέλευσης όλων των κρατών μελών και όχι μόνο τους οίνους που αποτελούν άμεσο στόχο των εισαγωγικών δασμών.

Οι συνθήκες στην αγορά οίνου της Ένωσης παρουσίασαν επιδείνωση καθ' όλη τη διάρκεια του 2019, τα δε αποθέματα οίνου βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2009.

Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επιτραπεί μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του μέτρου προώθησης δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων, ώστε να ανταποκριθούν στις εξαιρετικές συνθήκες που επικρατούν στις εξαγωγικές αγορές σε όλο τον κόσμο κατόπιν της επιβολής του καθεστώτος εισαγωγικών δασμών από τις ΗΠΑ και να αντιμετωπίσουν αυτή την απρόβλεπτη και επισφαλή κατάσταση. Συνεπώς, είναι αναγκαίο, ως εξαιρετικό μέτρο, να προβλεφθεί παρέκκλιση από το άρθρο 45 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, και να αυξηθεί προσωρινά η μέγιστη συνεισφορά της Ένωσης στα μέτρα προώθησης δυνάμει του άρθρου 45 παράγραφος 1 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού, από το 50 % στο 60 % των επιλέξιμων δαπανών.

Δείτε αναλυτικά τον Κανονισμό ΕΔΩ.