Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Προγράμματα Μελισσοκομίας 2020-2022

Με απόφαση των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022.

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων όσον αφορά στην υλοποίηση των μέτρων και επιμέρους δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος της χώρας για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας για τα έτη εφαρμογής 2020, 2021 και 2022 (στο εξής «μελισσοκομικό πρόγραμμα»), όπως το πρόγραμμα αυτό εγκρίθηκε με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2019/974 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019.

Περίοδος εφαρμογής

1. Ως μελισσοκομικό έτος ορίζεται το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) διαδοχικών μηνών από 1η Αυγούστου έως 31η Ιουλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

2. Τα μέτρα και οι επιμέρους δράσεις κάθε ενός από τα μελισσοκομικά προγράμματα 2020, 2021 και 2022 υλοποιούνται εντός του μελισσοκομικού έτους 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα.

Εγκεκριμένα μέτρα και επιμέρους δράσεις του μελισσοκομικού προγράμματος

Κατά τα μελισσοκομικά προγράμματα 2020, 2021 και 2022 υλοποιούνται τα παρακάτω μέτρα και επιμέρους δράσεις όπως αυτά εγκρίθηκαν με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

α) 1ο ΜΕΤΡΟ: Τεχνική βοήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις μελισσοκόμων. Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

αα) Δράση 1.1: Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας.

ββ) Δράση 1.2: Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - Μέλινετ ή Melinet.

γγ) Δράση 1.3: Εκπαιδεύσεις - Έντυπα.

δδ) Δράση 1.4: Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης.

εε) Δράση 1.5: Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής του Μελισσοκομικού Προγράμματος

β) 2ο ΜΕΤΡΟ: Καταπολέμηση των εισβολών στις κυψέλες και των ασθενειών. Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση:

Δράση 2.1: Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών - Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida).

γ) 3ο ΜΕΤΡΟ: Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης. Το μέτρο περιλαμβάνει τις εξής δράσεις :

αα) Δράση 3.1: Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων.

ββ) Δράση 3.2: Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας.

δ) 4ο ΜΕΤΡΟ: Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης προϊόντων μελισσοκομίας με στόχο τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθμιση της αξίας των προϊόντων. Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση:

Δράση 4.1: Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

στ) 6ο ΜΕΤΡΟ: Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων. Το μέτρο περιλαμβάνει την εξής δράση:

Δράση 6.1: Εφαρμοσμένη έρευνα.

ζ) 8ο ΜΕΤΡΟ: Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά.

αα) Δράση 8.1: Ταυτοποίηση τύπων ελληνικού μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων του Μέρους ΧΧΙΙ του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 - ανάδειξη ενδείξεων υγείας.

ββ) Δράση 8.2: Αναγνώριση μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως Προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) ή Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

Χρηματοδότηση του μελισσοκομικού προγράμματος

1. Το ύψος της χρηματοδότησης για το συνολικό χρονικό διάστημα που καλύπτεται από την παρούσα ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων και είκοσι έξι ευρώ (19.415.026,00 ευρώ).

2. Το 50% της παραπάνω δαπάνης και μέχρι του ποσού των εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών ευρώ (9.707.513,00 ευρώ) βαρύνει τον ΚΑ 9933 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης και μέχρι του ποσού των εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων επτά χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών ευρώ (9.707.513,00 ευρώ) βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.

3. Το ποσό των 19.415.026,00 ευρώ αναλύεται παρακάτω στον πίνακα 1, ανά μέτρο και ανά δράση για κάθε ένα από τα έτη του προγράμματος.:

Πέραν των παραπάνω, προβλέπεται επιπροσθέτως ποσό πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 ευρώ) για κάθε ένα από τα έτη 2020, 2021 και 2022 για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών και των Περιφερειών της χώρας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και ο έλεγχος της ορθής υλοποίησης των δράσεων που προβλέπονται στην απόφαση αυτή. Το εν λόγω ποσό θα κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κατόπιν εισήγησης της καθ' ύλην αρμόδιας για το πρόγραμμα Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται με υπόλογο τις αρμόδιες οικονομικές Υπηρεσίες.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι δυνατό να τροποποιούνται τα χρηματικά όρια κάθε μέτρου ή δράσης του προγράμματος κατά τη διάρκεια κάθε οικονομικού έτους και να γίνεται μεταφορά ποσών από μέτρο σε μέτρο ή από δράση σε δράση, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του συνολικού ανώτατου ορίου των ετήσιων προβλέψεων δαπανών και η ενωσιακή συνεισφορά δεν υπερβαίνει το 50% των δαπανών του προγράμματος.

Δικαιούχοι και υποχρεώσεις δικαιούχων διαδικασία υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος

1. Δικαιούχοι των δράσεων του μελισσοκομικού προγράμματος είναι:

α) Νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4430/2016 (Α΄205) που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα σύμφωνα με τον Καν. 1308/13.

γ) Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα και Επιστημονικοί Φορείς

δ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται και στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων.

2. Οι δικαιούχοι κάθε δράσης ενημερώνονται αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δράσεις του προγράμματος μέσω των αρμόδιων αρχών του άρθρου 6, με κάθε πρόσφορο μέσο.

3. Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στις δράσεις του προγράμματος υποβάλλουν αίτηση στους αρμόδιους φορείς παραλαβής των αιτήσεων, συνοδευόμενη από λεπτομερές σχέδιο δράσης εφόσον αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση της παρ. 11.

4. Για όλες τις δράσεις πραγματοποιείται, από τον αρμόδιο φορέα

παραλαβής των αιτήσεων, έλεγχος της πληρότητας των κριτηρίων συμμετοχής στη δράση, για όλους τους αιτούντες.

5. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου της παρ. 4 και της επεξεργασίας των στοιχείων των αιτήσεων, η Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση απόφασης ορισμού του δικαιούχου ή των δικαιούχων ή/και κατανομής του ποσού ή/και καθορισμού του ποσοστού κάλυψης της δαπάνης για την υλοποίηση κάθε δράσης. Με την απόφαση αυτή, κατά περίπτωση, εγκρίνεται ταυτόχρονα το υποβληθέν σχέδιο δράσης ή/και το είδος και το ύψος των δαπανών ανά δικαιούχο.

6. Με την ολοκλήρωση υλοποίησης των δράσεων συντάσσεται φάκελος πληρωμής, ο οποίος αποστέλλεται μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου του επόμενου μελισσοκομικού έτους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις λεπτομέρειες εφαρμογής για κάθε επιμέρους δράση του προγράμματος, οι οποίες καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 11. 8 Οι δαπάνες για την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων του προγράμματος νοούνται ως πραγματοποιηθείσες εκ μέρους των δικαιούχων, εφόσον οι δράσεις έχουν υλοποιηθεί εντός των χρονικών ορίων του μελισσοκομικού έτους το οποίο αφορούν και έχουν εκδοθεί και εξοφληθεί νομίμως τα προβλεπόμενα παραστατικά.

7. Οι πληρωμές στους δικαιούχους που αφορούν στην υλοποίηση δράσεων που υλοποιούνται κατά τη διάρκεια κάθε μελισσοκομικού έτους, ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του επόμενου μελισσοκομικού έτους.

8. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα, δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή του δικαιούχου εντός της προθεσμίας παραγράφου 7, χωρίς δική του υπαιτιότητα και/ή ύστερα από προφανή λάθη, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός του ίδιου ή επόμενου ημερολογιακού έτους.

9. Με την απόφαση της παρ. 11 καθορίζεται η επιλεξιμότητα ή μη, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Ο ΦΠΑ δύναται να είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ' όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί ?ε οποιανδήποτε τρόπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο.

10. Οι δικαιούχοι του προγράμματος έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης, καθώς και των εκδιδόμενων κατ' εξουσιοδότησή της, υπουργικών αποφάσεων για την εκτέλεση μίας ή περισσότερων δράσεων που αναλαμβάνουν και να αποδέχονται οποιονδήποτε έλεγχο και υποδείξεις από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά όργανα.

11. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζεται το ακριβές περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής κάθε επιμέρους δράσης του μελισσοκομικού προγράμματος και τυχόν λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων, την αξιολόγησή τους, τον καθορισμό των δικαιούχων, των επιλέξιμων δαπανών, των διαδικασιών ελέγχου και πληρωμής και των διαδικασιών επιβολής κυρώσεων.

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.