Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Ιανουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για την προστασία των δασών του πλανήτη

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα με τα οποία παρέχονται πολιτικές κατευθύνσεις για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη. Τα κράτη μέλη εκφράζουν ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Τα δάση κατέχουν ουσιώδη ρόλο στη δράση για το κλίμα δεδομένου ότι απορροφούν τα αέρια θερμοκηπίου. Τα δάση φιλοξενούν το μεγαλύτερο μέρος της βιοποικιλότητας της γης. Η αύξηση του πληθυσμού και η αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα οδηγούν στη μετατροπή των δασών σε γεωργικές εκτάσεις και σε μεγαλύτερη έμφαση στη γεωργική παραγωγικότητα.

Το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη προβληματίζονται σοβαρά καθώς οι τρέχουσες πολιτικές και δράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διατήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των δασών είναι ανεπαρκείς για την ανάσχεση της αποψίλωσης. Συμφωνούν ότι απαιτείται ενισχυμένη δράση της ΕΕ και ενθαρρύνουν την Επιτροπή να ιεραρχήσει και να εφαρμόσει επειγόντως τις δράσεις που προβλέπονται στην ανακοίνωσή της, μαζί με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις του κλάδου, οργανώσεις και θεσμούς, την κοινωνία των πολιτών και τις χώρες εταίρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας.

Προκειμένου να μειωθεί το αποτύπωμα κατανάλωσης της ΕΕ στη γη, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη ζητούν από την Επιτροπή να προβεί σε εσπευσμένη αξιολόγηση των νέων, κανονιστικών και μη, μέτρων με γνώμονα τη ζήτηση και να υποβάλει σχετικές προτάσεις. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, τις δεσμεύσεις των επιχειρήσεων του κλάδου και τη συνεργασία με τις χώρες παραγωγής.

Το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη του δεσμεύονται να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία και να συνεργαστούν με τις χώρες εταίρους για να προωθήσουν δράσεις κατά της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, ιδίως λόγω της γεωργικής παραγωγής σύμφωνα με τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Προκρίνεται μια προσέγγιση εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τις χώρες παραγωγής.

Συστήνουν επίσης να προταθούν, για όλες τις νέες σχετικές ολοκληρωμένες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ, ειδικές διατάξεις για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και τα βιώσιμα γεωργικά βασικά προϊόντα μηδενικής αποψίλωσης.

Η ανακατεύθυνση της χρηματοδότησης προς βιώσιμες πρακτικές χρήσης της γης αποτελεί επίσης στόχο που αξίζει να επιδιωχθεί. Το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη τονίζουν τη σημασία της κινητοποίησης επαρκούς χρηματοδότησης από όλες τις σχετικές πηγές για την ενίσχυση της δράσης για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο της στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη του χαιρετίζουν το στόχο της δημιουργίας παρατηρητηρίου της ΕΕ και καλούν την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα ήδη υφιστάμενα παγκόσμια συστήματα δεδομένων για τα δάση. Καλούν επίσης την Επιτροπή να εξετάσει εάν είναι εφικτός ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης ώστε να ειδοποιούνται οι καταναλωτές, οι δημόσιες αρχές και οι εταιρείες που προμηθεύονται βασικά προϊόντα από περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο αποψίλωσης.