Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Δυναμικές αγροτικές περιοχές και ποιοτικά γεωργικά προϊόντα

Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να διπλασιαστεί μέχρι το 2050, ώστε να αντιμετωπιστεί η αύξηση του πληθυσμού και οι μεταβαλλόμενες διατροφικές συνήθειες.

Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του εδάφους και των υδάτων, καθώς και οι απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Η γεωργική πολιτική της ΕΕ έχει αλλάξει σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, προκειμένου να στηρίζει τους γεωργούς στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και να ανταποκρίνεται στην αλλαγή νοοτροπίας και στις προσδοκίες των πολιτών.

Η γεωργική πολιτική της ΕΕ καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων, όπως την ποιότητα των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα, το εμπόριο και την προώθηση των γεωργικών προϊόντων της ΕΕ. Η ΕΕ στηρίζει οικονομικά τους γεωργούς της και ενθαρρύνει τις βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, επενδύοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συνεργάζονται στην εκπόνηση, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγησή της πολιτικής για τα τρόφιμα και τη γεωργία. Οι εθνικές και τοπικές αρχές εφαρμόζουν τη νομοθεσία που έχει εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, διατίθενται πόροι στα κράτη μέλη σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Η ΕΕ παρακολουθεί επίσης τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας καθώς και την αποτελεσματικότητά της, ενώ παράλληλα συντονίζει τις σχετικές τροποποιήσεις.

Οι τομείς και οι υπηρεσίες που συνδέονται με τη γεωργία και τα τρόφιμα προσφέρουν περισσότερες από 44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ, μεταξύ των οποίων 20 εκατομμύρια θέσεις τακτικής εργασίας στον καθαυτό γεωργικό τομέα.

Χάρη στην κλιματική ποικιλομορφία, το γόνιμο έδαφος, τις τεχνικές δεξιότητες των γεωργών της και την ποιότητα των προϊόντων της, η ΕΕ είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως παραγωγούς και εξαγωγείς γεωργικών προϊόντων.