Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Βιοκαύσιμα και κριτήρια βιωσιμότητας

Τα βιοκαύσιμα είναι υγρά ή αέρια καύσιμα μεταφοράς όπως το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη τα οποία κατασκευάζονται από βιομάζα. Χρησιμεύουν ως ανανεώσιμη εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα στον τομέα των μεταφορών της ΕΕ, συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και στη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού της ΕΕ.

Η αναθεωρημένη οδηγία (ΕΕ) αριθ. 2018/2001 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2018 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιερώνει μια γενική πολιτική προώθησης και χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η νέα οδηγία ενισχύει τα κριτήρια βιωσιμότητας της βιοενέργειας μέσω διαφόρων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών άμεσων επιπτώσεων που μπορεί να έχει η παραγωγή βιοκαυσίμων, λόγω της έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (ILUC).

  • Ενώ τα βιοκαύσιμα είναι σημαντικά για να βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η παραγωγή βιοκαυσίμων συνήθως λαμβάνει χώρα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για άλλες γεωργικές δραστηριότητες, όπως η καλλιέργεια τροφίμων ή ζωοτροφών.

Δεδομένου ότι η γεωργική αυτή παραγωγή είναι ακόμη απαραίτητη, μπορεί να οδηγήσει στην επέκταση της γεωργικής γης σε μη καλλιεργούμενες εκτάσεις, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων περιοχών με υψηλά αποθέματα άνθρακα, όπως δάση, υγρότοποι και τυρφώνες.

Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως έμμεση αλλαγή χρήσης γης (ILUC). Καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την απελευθέρωση του CO2 που αποθηκεύεται στα δέντρα και στο έδαφος, οι έμμεσες μεταβολές της χρήσης γης αδυνατούν να εξαλείψουν την εξοικονόμηση αερίων θερμοκηπίου που οφείλονται σε αυξημένα βιοκαύσιμα.

Το 2015 τέθηκαν σε ισχύ νέοι κανόνες για τη μείωση του κινδύνου έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης - τόσο στην οδηγία 2009/28 / ΕΚ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και στην οδηγία 2009/30 / ΕΚ για την ποιότητα των καυσίμων - και στην προετοιμασία της μετάβασης προς τα προηγμένα βιοκαύσιμα.

Για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της ILUC στη δέσμη μέτρων για την Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους, η αναθεωρημένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εισάγει μια νέα προσέγγιση.

  • Ορίζει όρια για τα υψηλά βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας, που σχετίζονται με την ILUC, με σημαντική επέκταση σε γη με υψηλό απόθεμα άνθρακα. Τα όρια αυτά θα επηρεάσουν το ποσό των καυσίμων τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να υπολογίζουν στους εθνικούς τους στόχους κατά τον υπολογισμό του συνολικού εθνικού μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές.

Τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούν (και να εισάγουν) καύσιμα που καλύπτονται από αυτά τα όρια, αλλά δεν θα είναι σε θέση να συμπεριλάβουν αυτούς τους όγκους κατά τον υπολογισμό του βαθμού στον οποίο έχουν εκπληρώσει τους ανανεώσιμους στόχους τους. Αυτά τα όρια συνίστανται σε πάγωμα στα επίπεδα 2019 για την περίοδο 2021-2023, η οποία θα μειωθεί σταδιακά από το τέλος του 2023 στο μηδέν μέχρι το 2030.

Η οδηγία εισάγει επίσης εξαίρεση από αυτά τα όρια για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που έχουν πιστοποιηθεί ως χαμηλός κίνδυνος ILUC.

Για την εφαρμογή αυτής της προσέγγισης, όπως απαιτείται από την οδηγία, η Επιτροπή ενέκρινε τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/807, μετά την δίμηνη περίοδο ελέγχου για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, όπως ορίζεται στην τυποποιημένη διαδικασία επιτροπολογίας της ΕΕ .

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη καθορίζει συγκεκριμένα κριτήρια τόσο για:

  • τον προσδιορισμό της υψηλής πρώτης ύλης κινδύνου ILUC για την οποία παρατηρείται σημαντική επέκταση της περιοχής παραγωγής σε γη με υψηλό απόθεμα άνθρακα · και
  • πιστοποιώντας τα χαμηλά βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας.

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης συνοδευτική έκθεση σχετικά με την κατάσταση της επέκτασης της παραγωγής των σχετικών καλλιεργειών τροφίμων και ζωοτροφών παγκοσμίως, βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων. Η έκθεση παρέχει πληροφορίες τα οποία τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε συνδυασμό με τα κριτήρια που ορίζονται στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, προκειμένου να προσδιορίσουν τα υψηλά καύσιμα με βάση την ILUC και να πιστοποιήσουν τα χαμηλά καύσιμα κινδύνου ILUC.