Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Τελικά, πόσο δουλεύει ο αγρότης;

Πως κατά νόμο γίνεται ο υπολογισμός του ετήσιου χρόνου απασχόλησης – Πίνακες με τα ποσοστά ανά καλλιέργεια/εκτροφή. Τι ισχύει για γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία.

Θεωρείται και είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος Έλληνας. Ο αγρότης, όπως και άλλοτε λάβαμε αφορμή να σχολιάσουμε, δεν γνωρίζει Κυριακές και αργίες. Τα ζώα χρειάζονται τον κτηνοτρόφο και ανήμερα των Χριστουγέννων ή του Πάσχα. Πρέπει να φάνε, πρέπει να αρμεχθούν. Ομοίως, ο καλλιεργητής, θα πρέπει να ποτίσει τον Δεκαπενταύγουστο, να μαζέψει τον καρπό, να φροντίσει τα φυτά και τα δέντρα. Δεν υπάρχει η πολυτέλεια να περιμένει…

Και, για όσους πραγματικά είναι στην παραγωγή, δεν υπάρχει ούτε ωράριο. Σε περιόδους αιχμής δε, η εργασία είναι…από νύχτα σε νύχτα.

  • Οι νέες τεχνολογίες και οι νέες μέθοδοι παραγωγής έρχονται, βέβαια, να διευκολύνουν τον αγρότη στην καθημερινότητά του. Και, ενδεχομένως, να απαλλάξουν, έστω κατά τι, άλλα μέλη της οικογένειας από τη δική τους, αθέατη, απλήρωτη και απολύτως απαραίτητη συμμετοχή στην εργασία.

Έχει, όμως, αξία να δούμε την επίσημη εκδοχή για την εργασία του αγρότη κι το χρόνο που αφιερώνει σε αυτή, έτσι όπως έχει θεσμικά «μετρηθεί» και αποτυπωθεί στην κείμενη νομοθεσία.

Τι λέει ο νόμος

Ο υπολογισμός του ποσοστού του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην γεωργία προσδιορίζεται ως κάτωθι:

1. Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση (ΕΧΑΑΕ) προσδιορίζεται από το σύνολο των επιμέρους ωρών εργασίας, οι οποίες προκύπτουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις και ζώα επί τον αντίστοιχο δείκτη ωρών εργασίας ανά στρέμμα καλλιέργειας ή ανά κεφαλή ζώου ή είδος εκτροφής ή δραστηριότητα στην αλιεία.

Στον χρόνο αυτό προστίθεται και ο χρόνος μισθωτής εργασίας που αποδεδειγμένα ο αγρότης έχει πραγματοποιήσει σε αγροτική δραστηριότητα εκτός της εκμετάλλευσής του.

Στην περίπτωση που έχουμε απασχόληση και εκτός της αγροτικής, τότε εκτός του ετήσιου χρόνου απασχόλησης στην αγροτική εκμετάλλευση (ΕΧΑΑΕ), υπολογίζεται και ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης εκτός αγροτικής εκμετάλλευσης (ΕΧΑΕΑΕ). Το άθροισμα αυτό αποτελεί τον ετήσιο συνολικό χρόνο απασχόλησης (ΕΣΧΑ), επί του οποίου υπολογίζεται το ποσοστό της αγροτικής δραστηριότητας.

2. Στην περίπτωση που το αγροτικό εισόδημα του αγρότη αποτελεί το 100% του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του, τότε θεωρείται ότι απασχολείται επαγγελματικά σε αγροτική εκμετάλλευση κατά το 100% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.

3. Όταν ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης σε αγροτική εκμετάλλευση (ΕΧΑΑΕ) είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 525 ωρών, τότε δεν υπολογίζεται χρόνος απασχόλησης εκτός αγροτικής εκμετάλλευσης και θεωρείται ότι απασχολείται επαγγελματικά στην εκμετάλλευση αυτή τουλάχιστον κατά το 30% του ετήσιου χρόνου απασχόλησής του.

4. Ο κάτοχος ή μισθωτής υδατοκαλλιεργητικής εκμετάλλευσης θεωρείται ότι απασχολείται στην εκμετάλλευση αυτή τουλάχιστον κατά το 30% του ετήσιου χρόνου απασχόλησής του, εφόσον αποκομίζει από την απασχόλησή του σε αυτήν τουλάχιστον το 35% του ετήσιου εισοδήματός του.

5. Ο αλιέας θαλάσσιας αλιείας, θεωρείται ότι απασχολείται τουλάχιστον κατά το 30 % του ετήσιου χρόνου απασχόλησής του στη δραστηριότητα αυτή εφόσον:

(α) για το σκάφος, που κατέχει ή μισθώνει ή συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην εκμετάλλευσή του, έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ άδεια επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους και είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (Ε.Α.Μ.), ήτοι κατέχει μοναδικό Αριθμό Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ) ή έχει χαρακτηριστεί ως σκάφος σπογγαλιείας, και

(β) Προσκομίζει βεβαίωση, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, από την αρμόδια υπηρεσία αλιείας για απασχόληση τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) ημερών αλιευτικής – σπογγαλιευτικής δραστηριότητας.

6. Ο αλιέας εσωτερικών υδάτων θεωρείται ότι απασχολείται τουλάχιστον κατά το 30% του ετήσιου χρόνου απασχόλησής του στη δραστηριότητα αυτή εφόσον:

(α) έχει εφοδιαστεί με άδεια επαγγελματικής αλιείας σκάφους εσωτερικών υδάτων

(β) αποκομίζει από την απασχόλησή του σε αυτήν τουλάχιστον το 35% του ετήσιου εισοδήματός του, όπως αυτό υπολογίζεται στην υπ’ αριθμ. 134430/4−3−2011 (ΦΕΚ 392/Β΄/11) κοινή υπουργική απόφαση, και

(γ) προσκομίζει βεβαίωση για την δραστηριότητά του αυτή από την αρμόδια υπηρεσία αλιείας.

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται οι ώρες εργασίας ανά είδος καλλιέργειας ή εκτροφής: