Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προς ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα

Στα συμπεράσματά του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο και θα εντείνουν τις προσπάθειες για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Τα συμπεράσματα παρέχουν πολιτική καθοδήγηση για τις εργασίες με στόχο ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020. Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να αναπτύξει χωρίς καθυστέρηση μια φιλόδοξη, ρεαλιστική και συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030, ως κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας.

Τα κράτη μέλη τονίζουν ομόφωνα την ανάγκη για επείγουσα παγκόσμια δράση σε όλα τα επίπεδα για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Το Συμβούλιο προβληματίζεται έντονα εξαιτίας της ανησυχητικής κατάστασης της φύσης, με περίπου ένα εκατομμύριο είδη σε κίνδυνο εξαφάνισης και τις σοβαρές επιπτώσεις της αμείωτης κλιματικής αλλαγής. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν και να εγκρίνουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα, για την επίτευξη του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.

Το Συμβούλιο έχει δεσμευτεί να δώσει το παράδειγμα και να συμβάλει σημαντικά στην έγκριση ενός φιλόδοξου και ρεαλιστικού παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα για την περίοδο μετά το 2020, ώστε να αναχαιτιστεί η απώλεια και να αποκατασταθεί η βιοποικιλότητα έως το 2030. Είναι επίσης προσηλωμένο στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ, όπως στη νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ). Τα κράτη μέλη τονίζουν ομόφωνα την ανάγκη να εξαλειφθούν οι επιδοτήσεις που είναι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα και να ενισχυθεί η επανεξέταση της εφαρμογής και της λογοδοσίας των πολιτικών, των δράσεων και των δεσμεύσεων για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, με στόχο την ενίσχυση των δράσεων σε όλα τα επίπεδα.

Επιπλέον, το Συμβούλιο ζητεί την πλήρη, αποτελεσματική και συνεκτική ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 της ΕΕ, καθώς και στις μελλοντικές πολιτικές, όπως στην κοινή αλιευτική πολιτική και στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Τα κράτη μέλη θα επισπεύσουν τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων, ασφαλή, κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία που επίσης προστατεύει και αποκαθιστά τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων.

Τα κράτη μέλη υπογραμμίζουν ότι είναι σημαντικό οι εγχώριες και διεθνείς χρηματοοικονομικές ροές, μεταξύ άλλων στις δημόσιες συμβάσεις, να συνάδουν με το παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.

Το Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα αυτό, προκειμένου να εγκρίνει εντολή για τη θέση της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα (CBD COP15) τον Οκτώβριο του 2020, στην Κουνμίνγκ της Κίνας. Κατά τη διάσκεψη ορόσημο αναμένεται να συμφωνηθεί παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.