Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι λεπτομέρειες για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας

Κριτήρια, επιλέξιμα συστήματα ποιότητας, ύψος ενίσχυσης, δικαιούχοι κ.ά.

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Επιλέξιμα συστήματα ποιότητας

1. Στο πλαίσιο του παρόντος υπομέτρου παρέχεται στήριξη σε γεωργούς ή ομάδες γεωργών που συμμετέχουν στα συστήματα ποιότητας που καθορίζονται στο άρθρο 2 της κ.υ.α. 2259/16-3-2018 (ΦΕΚ 1032 Β?), εφόσον πρόκειται για «νέες συμμετοχές» κατά την έννοια του άρθρου 5.

2. Επιλέξιμα είναι τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, βάσει των οποίων θεσπίστηκαν, και της εθνικής νομοθεσίας, βάσει των οποίων εφαρμόζονται στην ελληνική επικράτεια:

α) Βιολογική παραγωγή (ΒΠ), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις (υ.α. 2543/103240/2-10-2017 (ΦΕΚ 3529 Β?)).

Για τους σκοπούς του παρόντος υπομέτρου, θεωρούνται διακριτά τα τρία είδη δραστηριότητας της Βιολογικής παραγωγής (εφεξής «είδη πιστοποίησης»):

αα) Φυτική παραγωγή

ββ) Ζωική παραγωγή

γγ) Μεταποίηση

β) Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα (Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ), σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1308/2013, Μέρος II Τίτλος II Κεφάλαιο I Τμήμα 2, καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις (κ.υ.α. 5833/155045/12-12-2013 (ΦΕΚ 3324 Β)). Για τους σκοπούς του παρόντος υπομέτρου, θεωρούνται διακριτές οι δύο κατηγορίες πιστοποίησης των Οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ (εφεξής «είδη πιστοποίησης»):

αα) Οίνοι ΠΟΠ

ββ) Οίνοι ΠΓΕ

γ) Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (προϊόντα Ε.Π.Ε.), σε συμμόρφωση με τους Καν. (ΕΚ) 543/2008 και Καν. (ΕΚ) 589/2008, για το κρέας πουλερικών και τα αυγά ορνίθων αντίστοιχα, καθώς και τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις (κ.υ.α. 313875/7-12-2004 (ΦΕΚ 1844 Β?), Κανονισμός Πιστοποίησης SPE-R-01/3/30-6-2011 του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). Για τους σκοπούς του παρόντος υπομέτρου, θεωρούνται διακριτά τα δύο είδη δραστηριότητας των Προϊόντων Ε.Π.Ε. (εφεξής «είδη πιστοποίησης»):

αα) Παραγωγή κρέατος πουλερικών

ββ) Παραγωγή αυγών ορνίθων

3. Όσον αφορά τα συστήματα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής και των Προϊόντων Ε.Π.Ε., ως «συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας» νοείται η ύπαρξη σύμβασης εν ισχύ του παραγωγού με αναγνωρισμένο ΟΕΠ ή τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αντίστοιχα. Όσον αφορά το σύστημα των Οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ, ως «συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας» νοείται η εγγραφή του παραγωγού στο Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων του άρθρου 7 της κ.υ.α. 5833/155045/12-12-2013 (ΦΕΚ 3324 Β?), όπως τροποποιημένη ισχύει.

4. Επιτρέπεται η ενίσχυση δικαιούχου για συμμετοχή σε περισσότερα του ενός συστήματα ποιότητας/είδη πιστοποίησης για τον ίδιο ή διαφορετικούς κλάδους παραγωγής.

Επιλεξιμότητα υποψηφίων - Δικαιούχοι

1. α) Για όλα τα επιλέξιμα συστήματα ποιότητας του άρθρου 4, παρ. 2 της παρούσας, δικαιούχοι δύνανται να είναι ενεργοί γεωργοί, όπως ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 5 της παρούσας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία υποβάλλουν ετησίως Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) (εφεξής «γεωργοί»).

β) Εκτός από τα είδη πιστοποίησης της βιολογικής φυτικής και ζωικής παραγωγής, για τα λοιπά επιλέξιμα συστήματα ποιότητας/είδη πιστοποίησης του άρθρου 4, παρ. 2 της παρούσας, δικαιούχοι του υπομέτρου δύνανται να είναι και ομάδες γεωργών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 13 της παρούσας.

2. Δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι του υπομέτρου:

α) Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Πρόωρης Συνταξιοδότησης, καθώς και οι σύζυγοι αυτών,

β) Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης από τον αγροτικό τομέα για δέκα έτη, εφόσον δεν έχει παρέλθει το διάστημα αποκλεισμού τους κατά το διάστημα υποβολής της αίτησης στήριξης,

γ) Για το σύστημα ποιότητας της βιολογικής παραγωγής, όσοι έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 11.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για το ίδιο είδος πιστοποίησης, ανεξάρτητα εάν πληρούν την προϋπόθεση της νέας συμμετοχής όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 5, Τμήμα Α της παρούσας.

δ) Γεωργοί που ενισχύθηκαν για το ίδιο είδος πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής από το Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013 και ολοκλήρωσαν τις δεσμεύσεις τους, ανεξαρτήτως κλάδου παραγωγής.

ε) Γεωργοί για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση δημοσιονομικής διόρθωσης για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη πράξης τους στο Μέτρο 132 του ΠΑΑ 2007-2013 και η σχετική επιστροφή του ποσού εκκρεμεί.

Επιλέξιμες δαπάνες - Ύψος ενίσχυσης

1. Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες για τη νέα συμμετοχή στο σύστημα ποιότητας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 3 της κ.υ.α. 2259/16-3-2018 (ΦΕΚ 1032 Β?).

2. Η ετήσια ενίσχυση καταβάλλεται στον δικαιούχο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, παρ. 2 της κ.υ.α. 2259/16-3-2018 (ΦΕΚ 1032 Β?).

3. Για κάθε σύστημα ποιότητας ανά εκμετάλλευση ισχύει ανώτατο ετήσιο ποσό ενίσχυσης, όπως καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 5 της κ.υ.α. 2259/16-3-2018 (ΦΕΚ 1032 Β?).

4. Για τους δικαιούχους που ενισχύονται για περισσότερα του ενός είδη πιστοποίησης ή συστήματα ποιότητας για τον ίδιο ή διαφορετικούς κλάδους παραγωγής, το ετήσιο ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται ως άθροισμα των επιμέρους ποσών, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης των 3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση.

5. Επιλέξιμες δαπάνες ανά σύστημα ποιότητας:

α) Βιολογική παραγωγή

αα) Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά είδος πιστοποίησης στο σύστημα ποιότητας της Βιολογικής παραγωγής, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 4, παρ. 2.α) της παρούσας, καθορίζεται σε 1.000 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος, για κάθε είδος πιστοποίησης, και έως 2.020 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος συνολικά για όλα τα είδη πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής.

ββ) Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν υπηρεσίες πιστοποίησης, εξαιρουμένων τυχόν λοιπών εξόδων (π.χ. τόκοι, έκδοση πιστοποιητικών, τροποποίηση σύμβασης, χορήγηση αντιγράφων, κλπ), βάσει των παραστατικών του συνεργαζόμενου ΟΕΠ που υποβάλλει ο δικαιούχος. Για τα είδη πιστοποίησης της βιολογικής φυτικής και ζωικής παραγωγής, στον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες του παραστατικού που αναλογούν στην έκταση ή στον αριθμό ζώων των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων, όπως περιλαμβάνονται στην οριστικοποιημένη ΕΑΕ του παραγωγού που συσχετίζεται με το έτος υλοποίησης και έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΠ για τη συμμόρφωσή τους. Όσον αφορά το είδος πιστοποίησης της βιολογικής μεταποίησης, επιλέξιμες για ενίσχυση είναι οι δαπάνες του παραστατικού που αφορούν στην πιστοποίηση της μεταποιητικής δραστηριότητας και των προϊόντων αυτής.

β) Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις στον αμπελοοινικό τομέα (Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ)
αα) Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν την πιστοποίηση Οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ έως 1.300 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος, και περιλαμβάνουν:

i. Το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλεται ετησίως για την πραγματοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης Οίνων ΠΟΠ ή/και ΠΓΕ από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ των Π.Ε., βάσει των ισχυουσών διατάξεων (κ.υ.α. 5833/155045/12-12-2013, όπως τροποποιημένη ισχύει).

ii. Το κόστος για την προμήθεια ταινιών ελέγχου για τα προϊόντα ΠΟΠ, έως 1000 ευρώ/έτος, που αντιστοιχεί στη συνολική ποσότητα οίνου ΠΟΠ των πιστοποιητικών οίνου που υποβάλλονται με την εξεταζόμενη αίτηση πληρωμής.

ββ) Δεν είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο του υπομέτρου το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων για αριθμό δειγμάτων πέραν αυτών που συμπεριλαμβάνονται στα καταβληθέντα παράβολα.

γγ) Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος πιστοποίησης που καταβάλλεται για ανακατάταξη οίνου.

γ) Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (Καν. (ΕΚ) 543/2008 & Καν (ΕΚ) 589/2008) (Προϊόντα Ε.Π.Ε.)
αα) Επιλέξιμο είναι το κόστος πιστοποίησης έως το ποσό των 3.000 ευρώ/εκμετάλλευση/έτος, βάσει του επίσημου τιμοκαταλόγου του φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Για τις ομάδες γεωργών που ενισχύονται για το σύστημα ποιότητας των Προϊόντων Ε.Π.Ε., ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων ισούται με τον αριθμό των ωφελούμενων μελών της ομάδας που πληρούν τους όρους του άρθρου 9, παρ. 2.

ββ) Για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων δαπανών, λαμβάνεται υπόψη το ζωικό κεφάλαιο της οριστικοποιημένης ΕΑΕ του δικαιούχου που συσχετίζεται με το έτος υλοποίησης. Αν ο δικαιούχος είναι ομάδα γεωργών, αθροίζονται τα στοιχεία των εκμεταλλεύσεων των ωφελούμενων μελών της ομάδας όπως αυτά δηλώνονται στις οριστικοποιημένες ατομικές τους ΕΑΕ, αλλά για κάθε μέλος το αναλογούν ποσό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για το σύστημα ποιότητας (3.000 ευρώ/εκμετάλλευση).

γγ) Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες του Ειδικού ελέγχου, καθώς και δαπάνες για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του δικαιούχου από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.

6. Για κάθε έτος υλοποίησης επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες που αφορούν επακριβώς το χρονικό διάστημα του έτους υλοποίησης βάσει παραστατικών δαπανών. Οι δαπάνες των παραστατικών που αφορούν την παροχή υπηρεσιών διαρκείας (δαπάνες πιστοποίησης για τα συστήματα ποιότητας ΒΠ και 17 προϊόντων Ε.Π.Ε.) επιμερίζονται βάσει χρονικής αναλογίας (ημερολογιακών ημερών) προκειμένου να αντιστοιχιστούν με το έτος υλοποίησης.

7. Δεν είναι επιλέξιμος ο φόρος προστιθέμενης αξίας.

Δείτε αναλυτικά την Υπουργική Απόφαση εδώ.