Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 09 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Κλιματικά ουδέτερη ΕΕ και φορολόγηση της ενέργειας

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τη φορολόγηση της ενέργειας.

Τα συμπεράσματα συνιστούν άμεση απάντηση στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προχωρήσουν οι εργασίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κίνητρα και το ευνοϊκό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων.

  • Στόχος είναι η συμβολή στους σκοπούς και στα μέτρα πολιτικής για την επίτευξη των περιβαλλοντικών, ενεργειακών και κλιματικών στόχων για το 2030, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, διασφαλίζοντας δίκαιους και κοινωνικά ισορροπημένους κανόνες και με σεβασμό στο δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν για το δικό τους ενεργειακό μίγμα.

Η οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας που εγκρίθηκε το 2003 εντοπίζει ενεργειακά προϊόντα που υπόκεινται σε εναρμονισμένους κανόνες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, θέτει ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης και διαμορφώνει προϋποθέσεις για την εφαρμογή φορολογικών απαλλαγών και μειώσεων, διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Αν και η οδηγία συνέβαλε αρχικά θετικά στην εσωτερική αγορά, οι ισχύοντες κανόνες δεν συνεισφέρουν στο νέο κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και στους στόχους πολιτικής στον τομέα του κλίματος και της ενέργειας, ενώ η τεχνολογία, οι εθνικοί φορολογικοί συντελεστές και οι ενεργειακές αγορές έχουν όλοι εξελιχθεί σημαντικά την τελευταία δεκαπενταετία.

  • Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο στηρίζει την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για τη φορολογία της ενέργειας προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των ευρύτερων οικονομικών και περιβαλλοντικών στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Για τον σκοπό αυτόν, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναλύσει και να αξιολογήσει πιθανές επιλογές για πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας φορολόγησης της ενέργειας όπου θα αποτυπώνονται οι τρέχουσες ανάγκες της ΕΕ και των κρατών μελών. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, τα συμπεράσματα καλούν την Επιτροπή να εξετάσει ιδιαίτερα το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, τους ελάχιστους συντελεστές και τις ειδικές φορολογικές μειώσεις και απαλλαγές.

Επιπλέον, στα συμπεράσματα καλείται η Επιτροπή να επικαιροποιήσει διατάξεις, όπου ενδείκνυται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη και να παράσχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα και σαφήνεια κατά την εφαρμογή της, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:

  • τη μεταχείριση των βιοκαυσίμων και άλλων εναλλακτικών καυσίμων,
  • τη δυνατότητα εφαρμογής διατάξεων περί ελέγχου και κυκλοφορίας σε ορισμένα προϊόντα, όπως η μεταχείριση λιπαντικών και καυσίμων εξατομικευμένου σχεδιασμού,
  • τα νέα ενεργειακά προϊόντα και τις τεχνολογίες,
  • τους σχετικούς τομείς, όπως η αεροπορία, έχοντας κατά νου τις ιδιαιτερότητές τους, τις υφιστάμενες εξαιρέσεις και τη διεθνή διάσταση,
  • τον αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα,
  • τις διαδικασίες και τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Το Συμβούλιο επισημαίνει επίσης ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθούν πλήρως οι προτάσεις του όσον αφορά το κόστος και τα οφέλη που ενέχουν σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, καθώς και οι επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα, τη συνδεσιμότητα, την απασχόληση και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ιδίως για τους τομείς που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον διεθνή ανταγωνισμό.