Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ιδού το Σχέδιο Νόμου περί συνεταιρισμών

Με προβλέψεις για συμμετοχή επενδυτών έως 25% στο κεφάλαιο.

  • ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών και επιχειρήσεων μέχρι 25% στην κεφαλαιακή σύνθεση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και μέχρι 40% στις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις προβλέπει το νομοσχέδιο Βορίδη για τους Συνεταιρισμούς που φέρνει πρώτο σήμερα στη δημοσιότητα το Agronews.

Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου έρχεται να απλουστεύσει σε σημαντικό βαθμό το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των συνεταιρισμών, όπως και τις διαδικασίες για την ίδρυσή τους. Προς το παρόν δεν υπεισέρχεται στο θέμα της Πανελλαδικής Εκπροσώπησης των οργανώσεων, θέμα για το οποίο έχει ζητηθεί η συνεννόηση των ενδιαφερομένων.

Αναλυτικά το Σχέδιο Νόμου, που επισυνάπτεται κι εδώ, έχεις ως ακολούθως:

ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή Αγροτικών Συνεταιρισμών.
1. Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, εφεξής ΑΣ, είναι αυτόνομες εθελοντικές ενώσεις προσώπων, οι οποίες συγκροτούνται σύμφωνα με τα κατωτέρω και επιδιώκουν την οικονομική ανάπτυξη και προαγωγή των μελών τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης αγροτικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Ως ΑΣ θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί, πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, αγροτουριστικοί, αγροτοβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί, γυναικείοι και άλλοι συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή δραστηριότητας στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. Οι δασικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2. Οι ΑΣ είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και του Καταστατικού τους.
3. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους, οι ΑΣ μπορούν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις, με καταναλωτικούς ή άλλους Συνεταιρισμούς, νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με συνεταιριστικές οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε της διακρατικής ή/και της διεπαγγελματικής συνεργασίας.
4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) για τις Ανώνυμες Εταιρείες, όπως ισχύει, και του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 2

Γυναικείοι συνεταιρισμοί
1. Για τη σύσταση ΑΣ μέλη των οποίων, σύμφωνα με το οικείο Καταστατικό μπορούν να γίνουν αποκλειστικά γυναίκες, στο εξής γυναικείοι ΑΣ, απαιτείται ελάχιστος αριθμός πέντε (5) ιδρυτικών μελών.
2. Αν τα μέλη του γυναικείου ΑΣ είναι έως και δέκα (10), δεν απαιτείται η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν προβλέπονται από το Καταστατικό του. Εφ’ όσον δεν προβλέπεται η εκλογή διοικητικού συμβουλίου, η διοίκηση του γυναικείου ΑΣ ασκείται από όλα τα μέλη του ή από ένα μέλος που εκλέγεται από αυτά ως διαχειρίστρια, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού εξειδικεύονται συγκεκριμένα μέτρα ανάπτυξης και εφαρμογής θετικών δράσεων για τους γυναικείους ΑΣ, όπως δράσεις πληροφόρησης, δικτύωσης, προβολής και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, με σκοπό τη στήριξη της συμμετοχής και της απασχόλησης των γυναικών και την ενίσχυση της οικονομικής τους αυτοτέλειας στην αγροτική παραγωγή.

Άρθρο 3

Έδρα - Επωνυμία
1. Έδρα του ΑΣ είναι ο Δήμος, όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκησή του και ορίζεται από το Καταστατικό του.
2. Η επωνυμία του ΑΣ εκφράζει τον κύριο σκοπό ή τα αντικείμενα δραστηριότητάς του και περιλαμβάνει την ιδιότητά του ως αγροτικού, καθώς και την έδρα του. Ο ΑΣ, μπορεί να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του, εκτός της επωνυμίας του, και διακριτικό τίτλο, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό του. Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία άλλου ΑΣ που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό. Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις συναλλαγές και τις νομικές πράξεις του ΑΣ.
3. Τα έντυπα του ΑΣ αναφέρουν την επωνυμία, την έδρα, τον αριθμό φορολογικού του μητρώου, τον αριθμό καταχώρησης στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρείται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και την ονομασία της διαδικτυακής ιστοσελίδας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4

Όροι σύστασης - Έγκριση - Καταχώρηση Καταστατικού
1. Για τη σύσταση ΑΣ απαιτείται η σύνταξη Καταστατικού και η υπογραφή του από είκοσι (20) τουλάχιστον πρόσωπα, που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του νόμου αυτού, καθώς και η υποβολή του στην Εποπτεύουσα αρχή του άρθρου 21 για την εγγραφή του ΑΣ στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 22. Το ιδρυτικό Καταστατικό ορίζει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και μεταξύ των μελών αυτού τον Πρόεδρο του ΔΣ, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον τρία πρόσωπα από αυτά που το υπογράφουν. Ο αριθμός των μελών του προσωρινού ΔΣ είναι πάντοτε περιττός.
2. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι δυνατή η σύσταση ΑΣ με λιγότερα από είκοσι (20) μέλη σε περιοχές όπου ειδικές συνθήκες το επιβάλλουν, ιδίως όταν η έδρα του ΑΣ βρίσκεται σε ορεινές περιοχές ή νησιά με λιγότερους από 3.500 κατοίκους ή η δραστηριότητα του ΑΣ αφορά ειδικά προϊόντα.
3. Η Εποπτεύουσα αρχή με πράξη της εκδιδόμενη εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της αιτήσεως εγκρίνει ή απορρίπτει το Καταστατικό για λόγους νομιμότητας ή καλεί το προσωρινό ΔΣ να προβεί στις ενέργειες της παραγράφου 4. του παρόντος άρθρου.
4. Αν το Καταστατικό δεν είναι σύννομο, η Εποπτεύουσα αρχή με πράξη της εκδιδόμενη στην εντός της προθεσμίας της παραγράφου 3. του παρόντος άρθρου, δύναται να καλέσει το προσωρινό ΔΣ να προβεί, μέσα σε προθεσμία που τάσσει με την ίδια πράξη και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της πράξης στον Πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, στις απαραίτητες διορθώσεις ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις. Στη συνέχεια και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την άπρακτη λήξη της προθεσμίας του προηγουμένου εδαφίου ή την εμπρόθεσμη υποβολή διορθώσεων ή συμπλήρωση ελλείψεων από τον ΑΣ, εκδίδεται πράξη της Εποπτεύουσας αρχής για έγκριση ή απόρριψη του Καταστατικού.
5. Σε περίπτωση που η προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου παρέλθει άπρακτη από την πλευρά της Εποπτεύουσας αρχής, η υποβληθείσα αίτηση θεωρείται ως γενομένη δεκτή, το Καταστατικό σύννομο και ο ΑΣ εγγράφεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 22.
6. Εάν με πράξη της Εποπτεύουσας αρχής γίνει δεκτή η αίτηση, καταχωρείται ο ΑΣ στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών. Με την καταχώρηση αυτήν, ο ΑΣ αποκτά νομική προσωπικότητα..
7. Κατά της απορριπτικής πράξεως της Εποπτεύουσας αρχής και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον Πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου, όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 5

Τύπος - Περιεχόμενο Καταστατικού
1. Το Καταστατικό του ΑΣ καταρτίζεται με ιδιωτικό έγγραφο, που χρονολογείται και υπογράφεται από τα απαιτούμενα κατά νόμον ελάχιστα ιδρυτικά μέλη και για να είναι έγκυρο πρέπει να περιέχει κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα στοιχεία :

α) Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία, κατοικία ή έδρα των ιδρυτικών μελών καθώς και τον Αριθμό του Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ). Εάν ιδρυτικό μέλος είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να αναγράφονται, εκτός από τα προαναφερόμενα στοιχεία του, και τα αντίστοιχα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του και η ιδιότητα αυτού κατά το καταστατικό του νομικού προσώπου.

β) Την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο και την έδρα του ΑΣ.

γ) Τo σκοπό και τις δραστηριότητες του ΑΣ.

δ) Τις προϋποθέσεις εισόδου, εξόδου και διαγραφής των μελών, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών.

ε) Τo κεφάλαιο του ΑΣ, τον αριθμό των συνεταιρικών μερίδων, το ύψος της υποχρεωτικής συνεταιρικής μερίδας και των προαιρετικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσει το μέλος, το ύψος της μερίδας των μελών επενδυτών, τον τρόπο καταβολής της αξίας τους και τη διαδικασία απόδοσης των μερίδων.

στ) Τον συνολικό αριθμό των ψήφων, που μπορεί να αποκτήσουν τα μέλη.

ζ) Την έκταση ευθύνης των μελών.

η) Τους όρους σύγκλησης και λειτουργίας και τις αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης του Συνεταιρισμού (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο και Εποπτικό Συμβούλιο).

θ) Τον καθορισμό των ελαχίστων ποσοστών επί των πλεονασμάτων χρήσεως για τον σχηματισμό αποθεματικών.

ι) Τη χρονική διάρκεια του Συνεταιρισμού.

ια) Τον ορισμό προσωρινής διοίκησης για την έγκριση του Καταστατικού και το χρόνο σύγκλησης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης.

ιβ) Τον τρόπο ορισμού των Ελεγκτών της χρήσης.

ιγ) Τη λύση και εκκαθάριση του Συνεταιρισμού.
2. Το Καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει και να ρυθμίζει θέματα που δεν ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν, εφ’ όσον δεν είναι αντίθετα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 6

Μέλη
1. Μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιανδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονομίας (ιδίως γεωργική, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή) που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού, πληρούν τους όρους του Καταστατικού του και αποδέχονται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του (μέλη-συνεταιριστές).
2. Εφ’ όσον προβλέπεται στο Καταστατικό, μπορεί να γίνει μέλος του ΑΣ και άλλος ΑΣ ή αναγνωρισμένη Οργάνωση ή Ομάδα παραγωγών ή Ένωση Ομάδας παραγωγών ή Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη (ΑΕΣ), καθώς και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο που έχουν ως Καταστατικό σκοπό τους την άσκηση επιχείρησης γεωργικής, κτηνοτροφικής ή αλιευτικής παραγωγής, η οποία εξυπηρετείται από τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συνεταιρισμού. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους καθώς και η εκπροσώπησή τους καθορίζονται από το Καταστατικό.
3. Το Καταστατικό, μπορεί να προβλέπει την εγγραφή στον ΑΣ μελών-επενδυτών, μη χρηστών. Τα μέλη-επενδυτές είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, αλλά δεν υποχρεούνται να συναλλάσσονται με αυτόν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εισόδου και εξόδου, τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των μελών επενδυτών στη Γενική Συνέλευση, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, καθορίζονται από το Καταστατικό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που το Καταστατικό προβλέπει ότι τα μέλη-επενδυτές συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου, ο συνολικός αριθμός των ψήφων τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού αριθμού των ψήφων που διαθέτουν τα μέλη του Συνεταιρισμού.

Άρθρο 7

Εγγραφή - Αποχώρηση - Διαγραφή μέλους
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποδοχή ή όχι της αίτησης εγγραφής προσώπου ως μέλους του Συνεταιρισμού, εντός προθεσμίας που ορίζεται από το Καταστατικό.
2, Αν η αίτηση απορριφθεί ή αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία επιλαμβάνεται του αιτήματος και αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα. Η συνεταιριστική ιδιότητα αποκτάται από την ημερομηνία που λαμβάνεται η απόφαση για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής και με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει τη συνεταιρική μερίδα ή το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη δόση, αν η καταβολή της συνεταιρικής μερίδας προβλέπεται από το Καταστατικό σε δόσεις. Τα ιδρυτικά μέλη αποκτούν τη συνεταιριστική ιδιότητα από την καταχώριση του Καταστατικού στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφ’ όσον καταβάλλουν τη συνεταιρική μερίδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.
3. 
Το Καταστατικό ορίζει τα κωλύματα για την εγγραφή μέλους, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αποχώρησης και διαγραφής του, την ελάχιστη χρονική διάρκεια της παραμονής του και τους όρους και το χρόνο απόδοσης των συνεταιρικών μερίδων. Απαγορεύονται και είναι ανίσχυρες οι εγγραφές μελών που γίνονται κατά την περίοδο τριών (3) μηνών που προηγούνται από την ημερομηνία αρχαιρεσιών για την ανάδειξη οργάνων του ΑΣ.
4. Το μέλος διαγράφεται υποχρεωτικά αν δεν συναλλάσσεται με τον Συνεταιρισμό για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία ορίζεται από το Καταστατικό και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) συνεχομένων διαχειριστικών χρήσεων. Το ελάχιστο ύψος συναλλαγής ορίζεται από το Καταστατικό. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για τα μέλη-επενδυτές.

Άρθρο 8

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών προς τον ΑΣ ορίζονται από το Καταστατικό, το οποίο πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά διατάξεις που ρυθμίζουν:

α) Τη συμμετοχή των μελών στις Γενικές Συνελεύσεις του ΑΣ.

β) Τo δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

γ) Τη συμμετοχή στη διανομή των πλεονασμάτων της διαχειριστικής χρήσεως.

δ) Τη συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες και στις συναλλαγές του Συνεταιρισμού.

ε) Το δικαίωμα πληροφορήσεως του μέλους για την πορεία των υποθέσεων του ΑΣ και λήψης αντιγράφων κάθε σχετικού εγγράφου.

στ) Το ποσοστό ετήσιας παραγωγής του που το κάθε μέλος υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 75%, καθώς και το ποσοστό εφοδίων που το κάθε μέλος οφείλει να προμηθεύεται από τον ΑΣ.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και την πλειοψηφία της παραγράφου 1 του άρθρου 14, το μέλος μπορεί να απαλλάσσεται εν όλω ή εν μέρει από την υποχρέωση της παραγράφου 3, εφ’ όσον: α) έχει αντικειμενική αδυναμία να εκπληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι, β) πριν από την ένταξή του στον ΑΣ είχε συνάψει αποδεδειγμένα συμβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε τρίτους, εφ’ όσον ο ΑΣ έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λεπτομέρειες της σύμβασης και γ) ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.
3. Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει κυρώσεις κατά των μελών, για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον ΑΣ, περιλαμβανομένου και του λόγου διαγραφής του μέλους από τον ΑΣ.
4. Η προσωπική εργασία που παρέχει το μέλος του ΑΣ προς αυτόν, ανάλογα με τις ανάγκες του, συνιστά άσκηση δικαιώματος της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 και δε θεωρείται ότι παρέχεται στο πλαίσιο σχέσης εξαρτημένης εργασίας. Ο ΑΣ εκδίδει παραστατικό σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) για την παρασχεθείσα προσωπική εργασία. Η αξία της προσωπικής εργασίας μεταφέρεται στο πλεόνασμα του ΑΣ της οικείας διαχειριστικής χρήσης και διανέμεται στα δικαιούχα μέλη σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 26.
5. Το Καταστατικό δύναται να απαγορεύει στα μέλη του ΑΣ, με την εξαίρεση των μελών-επενδυτών, να προβαίνουν σε ανταγωνιστικές προς τους σκοπούς του συνεταιρισμού πράξεις, με την εξαίρεση της διάθεσης του ποσοστού της παραγωγής τους που δεν υποχρεούνται να παραδίδουν στον ΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 9

Συνεταιρικές και προαιρετικές μερίδες
1. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των ΑΣ ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
2. Η συνεταιρική μερίδα είναι το ελάχιστο χρηματικό ποσό συμμετοχής κάθε μέλους στο κεφάλαιο του Συνεταιρισμού. Κάθε μέλος-συνεταιριστής συμμετέχει στο Συνεταιρισμό με μια (1) υποχρεωτική μερίδα, η οποία έχει μια ψήφο, εκτός από τα μέλη-επενδυτές που μπορούν να συμμετέχουν με περισσότερες από μία υποχρεωτικές μερίδες και μέχρι συνολικό ποσοστό 25% για όλους τους επενδυτές επί του συνόλου των υποχρεωτικών μερίδων και αντιστοίχων ψήφων. Το ύψος, οι προϋποθέσεις κτήσης, ο τρόπος και χρόνος καταβολής της αξίας των υποχρεωτικών μερίδων, καθώς και το αναλογούν σε κάθε μερίδα δικαίωμα απολήψεως κερδών, ορίζονται από το Καταστατικό. Η υποχρεωτική μερίδα είναι αδιαίρετη. Η αξία της υποχρεωτικής μερίδας των μελών-συνεταιριστών είναι η ίδια για όλα τα μέλη συνεταιριστές. Η αξία των υποχρεωτικών μερίδων των μελών-επενδυτών, μπορεί να είναι διαφορετική. Συνεταιριστικό κεφάλαιο αποτελεί το σύνολο της αξίας των μερίδων.
3. Η αύξηση ή η μείωση του ύψους της μερίδας γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού.
4. Το Καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση προαιρετικών μερίδων από τα μέλη-συνεταιριστές, τους εργαζόμενους στο Συνεταιρισμό, τα μέλη επενδυτές και τρίτους. Στην περίπτωση αυτή το Καταστατικό δύναται να προβλέπει προνόμια υπέρ των προαιρετικών μερίδων. Οι προαιρετικές μερίδες δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου.
5. Τo Καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι οι προαιρετικές μερίδες είναι έντοκες. Ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσης των τόκων ορίζεται στο Καταστατικό.
6. Εάν το Καταστατικό δεν απαγορεύει τη μεταβίβαση της υποχρεωτικής μερίδας μέλους-συνεταιριστή μη επενδυτή, αυτή είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού που εγκρίνει την μεταβίβαση, σε πρόσωπο που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου.
7. 
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Καταστατικό, κάθε μέλος που αποκτά μερίδα άλλου μέλους από οποιαδήποτε αιτία, υποχρεούται να αναγγέλλει εγγράφως στον ΑΣ την απόκτηση της μερίδας αυτής ώστε να καταχωρηθεί στο Βιβλίο μελών. Η αναγγελία πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο το οποίο να βεβαιώνει την μεταβίβαση και να φέρει την υπογραφή του μεταβιβάζοντος μέλους, με θεώρηση του γνησίου αυτής. Εάν η μεταβίβαση δεν καταχωρηθεί στο Βιβλίο μελών, το μέλος που απέκτησε δεν μπορεί να συμμετάσχει σε Γενική Συνέλευση με την μερίδα αυτή.
8. Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Συνεταιρισμού, ο κληρονόμος, ή όταν υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι, αυτός που υποδείχθηκε με έγγραφη συμφωνία τους, εφ’ όσον έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους που πέθανε. Αν δεν υποδειχθεί, αποδίδεται η ονομαστική αξία της συνεταιρικής μερίδας, μειωμένης ανάλογα όταν υπάρχει ζημία στο τέλος της χρήσης, αν το Καταστατικό δεν ορίσει διαφορετικά ως προς τον χρόνο απόδοσης, στους κληρονόμους.

Άρθρο 10

Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών προς τρίτους
1. Η ευθύνη των μελών του ΑΣ για τις υποχρεώσεις του προς τρίτους είναι επικουρική και περιορίζεται μέχρι του ορίου που ορίζει το Καταστατικό. Η έκταση της ευθύνης αυτής ορίζεται από το Καταστατικό ως τουλάχιστον ίση με το ποσό της υποχρεωτικής μερίδας.
2. Τα μέλη έχουν την ευθύνη της προηγούμενης παραγράφου και μετά την έξοδό τους από τον ΑΣ, για υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν όταν ήταν μέλη ή για προηγούμενες υποχρεώσεις, τις οποίες αποδέχθηκαν με την εγγραφή τους.
3. Αξιώσεις τρίτων από την ευθύνη των μελών του ΑΣ κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, παραγράφονται μετά παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
4. Η ευθύνη των μελών παύει οπωσδήποτε μετά την πάροδο ενός έτους από το πέρας της πτωχεύσεως ή της εκκαθαρίσεως του Συνεταιρισμού, εκτός εάν εντός του έτους έχει ασκηθεί εναντίον τους αγωγή.
5. Δεν απαγγέλλεται προσωπική κράτηση των μελών του ΑΣ, για υποχρεώσεις του ΑΣ προς τρίτους και το Δημόσιο, καθώς και για υποχρεώσεις μεταξύ μελών και ΑΣ.
6. Οι δανειστές μέλους ΑΣ δεν έχουν δικαίωμα επί της περιουσίας του ΑΣ ή των πλεονασμάτων χρήσεων ή των συνεταιρικών μερίδων, υποχρεωτικών ή προαιρετικών, για οφειλές του μέλους προς αυτούς.
7. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ή στη λήψη ασφαλιστικού μέτρου, για οφειλές των μελών προς τρίτους, τα προϊόντα της παραγωγής των μελών, που παραδόθηκαν στον ΑΣ για πώληση ή διάθεση στην αγορά, αυτούσια ή μετά από μεταποίηση ή επεξεργασία, καθώς και το τίμημά τους.
8. Δεν επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του ΑΣ, ως τρίτου, χρημάτων τα οποία έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους, καθώς και παροχές σε είδος του ΑΣ προς τα μέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 11

Όργανα διοίκησης των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Τα όργανα διοίκησης των ΑΣ είναι :

α) η Γενική Συνέλευση,

β) το Διοικητικό Συμβούλιο και

γ) το Εποπτικό Συμβούλιο. Εφ’ όσον ο ΑΣ έχει λιγότερα από 10 μέλη, Εποπτικό Συμβούλιο ορίζεται μόνο εάν προβλέπεται από το Καταστατικό.

Άρθρο 12

Γενική Συνέλευση - Αρμοδιότητες - Σύγκληση
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΑΣ. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΑΣ. Στη Γενική Συνέλευση κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο για κάθε μία υποχρεωτική μερίδα, εκτός από τα μέλη-επενδυτές οι οποίοι μπορούν να έχουν ο καθένας περισσότερες από μία μερίδες με μία ψήφο, χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός των ψήφων όλων των μελών επενδυτών να υπερβαίνει το 25% του συνολικού αριθμού των ψήφων που διαθέτουν τα μέλη του Συνεταιρισμού. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο δεν προβλέπεται από τον νόμο ή το Καταστατικό απόφαση άλλου αρμοδίου οργάνου.
2, Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν:

α) Η τροποποίηση του Καταστατικού.

β) Η συγχώνευση, η μετατροπή, η παράταση της διάρκειας και η λύση του ΑΣ.

γ) Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και η εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

δ) Η έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και ο καθορισμός του τρόπου διάθεσης των πλεονασμάτων της χρήσης.

ε) Η επιβάρυνση των μελών από τυχόν ζημίες.

στ) Η μεταβολή του ύψους της συνεταιρικής μερίδας, η έγκριση εισόδου στον ΑΣ μελών-επενδυτών και ο καθορισμός του ύψους της μερίδας τους.

ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη.

η) Η έγκριση του προγράμματος επιχειρηματικής δράσης και ανάπτυξης του ΑΣ και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός.

θ) Η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, καθώς και των ετησίων αμοιβών των οργάνων της Διοίκησης.

ι) Η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.

ια) Η ψήφιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Κανονισμού Εργασίας.

ιβ) Η απόφαση για την αγορά και πώληση ακινήτων.

ιγ) Η απόφαση για ίδρυση ή συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.

ιδ) Ο ορισμός των ελεγκτών του άρθρου 24 για την επόμενη οικονομική χρήση και ο καθορισμός της αμοιβής τους.

ιε) Ο ορισμός ειδικών εκπροσώπων του ΑΣ για άσκηση αστικών ή και ποινικών αξιώσεων και διεξαγωγή δικών κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και δικών που προκλήθηκαν από τα μέλη του ΔΣ κατά του ΑΣ .

ιστ) Η έγκριση συμβάσεων που συνάπτουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον ΑΣ.

ιζ) Κάθε άλλο θέμα, που προβλέπεται στο Καταστατικό.
3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, με απόφασή της, να μεταβιβάζει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Εποπτικό Συμβούλιο την αρμοδιότητα για την άσκηση των, με στοιχεία (ια) της προηγούμενης παραγράφου, αρμοδιοτήτων της.
4. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο σε τακτική σύνοδο μια φορά το χρόνο και συνεδριάζει στην έδρα του Συνεταιρισμού μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσεως. Η διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και διεύθυνσης των εργασιών της, ορίζεται από το Καταστατικό.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο μπορούν να συγκαλούν έκτακτη Γενική Συνέλευση για λόγους που προβλέπονται από το νόμο ή το Καταστατικό ή όταν αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του Συνεταιρισμού.
6. Το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας υποχρεωτικά στην αίτησή τους τα προς συζήτηση θέματα. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, τα παραπάνω μέλη αποκτούν δικαίωμα σύγκλησής της.
7. Εάν ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει διαφορετικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες σε πλείονες εδαφικές ενότητες ή έχει περισσότερα από 200 μέλη, το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει Γενική Συνέλευση από αντιπροσώπους μέλη του Συνεταιρισμού, που εκλέγονται από τομεακές ή τοπικές συνελεύσεις. Το Καταστατικό καθορίζει τη διαίρεση σε τομείς ή περιοχές, τον αριθμό των αντιπροσώπων του κάθε τομέα ή περιοχής, τον τρόπο και την διαδικασία εκλογής τους, τη διάρκεια της θητείας τους, τους λόγους ανακλήσεως και τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων τους. Οι αντιπρόσωποι εκπροσωπούν στη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού τον τομέα τους ή την περιοχή τους, στον οποίο εκθέτουν τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης. Ο τρόπος λειτουργίας ενός εκάστου τομέα ή περιοχής καθορίζεται από το Καταστατικό.

Άρθρο 13

Απαρτία
1. Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, εφ’ όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη του Συνεταιρισμού με δικαίωμα ψήφου τα οποία εκπροσωπούν πλέον του ημίσεως (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων. Τα μέλη επενδυτές και οι μερίδες τους δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό απαρτίας στη Γενική Συνέλευση.
2. Αν διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, απαρτία υπάρχει, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων.
3. Κατ΄ εξαίρεση, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην:

α) μεταβολή του σκοπού του ΑΣ,

β) συγχώνευση με άλλον ΑΣ ,

γ) μετατροπή του ΑΣ,

δ) λύση του ΑΣ και

ε) τροποποίηση του Καταστατικού,

στ) τον καθορισμό αριθμού και ύψους της αξίας εκάστης μερίδας μέλους επενδυτή,

ζ) την απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει μέλους από την υποχρέωσή του για παράδοση της παραγωγής του στον ΑΣ.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφ’ όσον, στην έναρξη της συνεδρίασης, είναι παρόντα μέλη του Συνεταιρισμού, που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του όλου αριθμού των ψήφων. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, οπότε βρίσκεται σε απαρτία, εφ’ όσον στην έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του όλου αριθμού των ψήφων.
4. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα συγκεκριμένα θέματα στα οποία, για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 14

Απόφαση
1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψήφων των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτό, ή αν το Καταστατικό προβλέπει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
2. Κατ’ εξαίρεση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του αριθμού των ψήφων των παρόντων κατά την ψηφοφορία μελών,

α) για τη μεταβολή του σκοπού του Συνεταιρισμού,

β) για τη συγχώνευση με άλλο Συνεταιρισμό,

γ) για τη μετατροπή του Συνεταιρισμού,

δ) για τη λύση του Συνεταιρισμού,

ε) για την τροποποίηση του Καταστατικού,

στ) για την είσοδο στον ΑΣ μελών-επενδυτών και τον καθορισμό αριθμού και ύψους της αξίας εκάστης μερίδας μέλους-επενδυτή και

ζ) για την απαλλαγή εν όλω ή εν μέρει μέλους από την υποχρέωσή του για παράδοση της παραγωγής του στον ΑΣ.

Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα στα οποία, για τη λήψη αποφάσεων, απαιτείται η αυξημένη απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και η πλειοψηφία που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
3. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για τα θέματα που αφορούν:

α) Αρχαιρεσίες, συμπεριλαμβανομένης και της ανάκλησης εκλεγέντων μελών οργάνων,

β) Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου.

γ) Έγκριση του ισολογισμού, του απολογισμού και του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης.

δ) Προσωπικά θέματα.

ε) Κάθε άλλο θέμα που ορίζεται από τον νόμο ή το Καταστατικό.

Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου δεν απαλλαγούν από την ευθύνη ή δεν εγκριθεί ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός και ο Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσης, η Γενική Συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, μετά την ανάγνωση της έκθεσης των ελεγκτών, αποφασίζει για την ανάκληση ή μη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου.

Αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ανακληθούν, η Γενική Συνέλευση, στην ίδια συνεδρίαση, εκλέγει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο ή Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεούται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μελών του ΑΣ, με θέμα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται να μετάσχουν στην ψηφοφορία για τα θέματα της απαλλαγής από την ευθύνη τους. Η ύπαρξη απαρτίας και η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης στην ψηφοφορία αυτή κρίνεται επί συνόλου αριθμού ψήφων, από τον οποίο αφαιρούνται οι ψήφοι που αντιστοιχούν στις μερίδες των μελών του κρινόμενου Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 15

Προσβολή αποφάσεων Γενικών Συνελεύσεων
1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αντιβαίνει στο νόμο ή στο Καταστατικό, υπόκειται σε ακύρωση.
2. Η ακυρότητα αποφάσεων κηρύσσεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, μετά από αίτηση κάθε μέλους ή τρίτου που έχει έννομο συμφέρον ή της εποπτεύουσας αρχής, η οποία εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η αίτηση ασκείται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της απόφασης από τη Γενική Συνέλευση και κοινοποιείται στον ΑΣ.
3. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται σε έφεση. Δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει και η εποπτεύουσα αρχή. Η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Άρθρο 16

Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο αριθμός των μελών του ορίζεται από το Καταστατικό και είναι πάντοτε περιττός. Τα μέλη του δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3). Η ταυτόχρονη συμμετοχή των ιδίων προσώπων ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, καθώς και όποιους άλλους αξιωματούχους ορίζονται από το Καταστατικό. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να διενεργούν ανταγωνιστικές προς τον σκοπό του ΑΣ πράξεις.
2. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από το Καταστατικό και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε (5) ούτε μικρότερη των τριών (3) ετών. Οι σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι και ανακαλούνται ελευθέρως από τη Γενική Συνέλευση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση του ΑΣ, τη διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεών του, την τήρηση των κατά νόμο λογιστικών βιβλίων, την σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την επιδίωξη του σκοπού του. Διορίζει επίσης τους αντιπροσώπους του Συνεταιρισμού σε συνεταιριστικές ενώσεις, συνεταιριστικές εταιρίες ή σε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο ΑΣ. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται στο Καταστατικό.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί τον ΑΣ δικαστικώς και εξωδίκως. Την εκπροσώπησή του αυτή μπορεί να την αναθέτει στον Πρόεδρο ή σε άλλο μέλος του ή, κατόπιν προηγουμένης εξουσιοδοτήσεως από την Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 περ. (γ) του παρόντος νόμου, στον κατά την παράγραφο 10 του άρθρου αυτού Γενικό Διευθυντή του ΑΣ.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα, σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί τα παρόντα μέλη να είναι λιγότερα από τρία (3). Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται εις ολόκληρο για κάθε ζημία που προκάλεσαν, με υπαιτιότητά τους, στον ΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούμενοι να επιδεικνύουν ως προς αυτά την επιμέλεια που θα επιδείκνυαν στις δικές τους υποθέσεις. Οι αξιώσεις του ΑΣ εναντίον τους παραγράφονται μετά από πέντε (5) έτη από την τέλεση της πράξης, εκτός αν πρόκειται για ζημία από δόλο, οπότε παραγράφονται μετά από δεκαπέντε (15) έτη. Η άσκηση αστικών ή και ποινικών αξιώσεων κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση που συγκαλείται αποκλειστικά για την περίπτωση αυτή από τουλάχιστον το 10% των μελών του ΑΣ.
7. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ψηφίζει στις συνεδριάσεις του για θέματα που αφορούν στον ίδιο, στη σύζυγο ή σε συγγενείς του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του δευτέρου βαθμού.
8. Το Καταστατικό του ΑΣ μπορεί να προβλέπει την παροχή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

α) Αποζημιώσεως, για την απασχόλησή τους με υποθέσεις του Συνεταιρισμού, οι οποίες τους ανατίθενται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εξόδων κίνησης και παράστασης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

Το ύψος της αποζημιώσεως και των εξόδων κίνησης και παράστασης καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Αν υφίσταται δικαστική αντιδικία ή τίθεται ζήτημα ασκήσεως αστικής ή ποινικής αξιώσεως κατά μέλους του διοικητικού Συμβουλίου ή διεξάγεται δίκη από αυτούς κατά του ΑΣ, τον ΑΣ εκπροσωπούν οι ειδικοί εκπρόσωποι που διορίζονται προς τούτο από την Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται αποκλειστικά για την περίπτωση αυτή από τουλάχιστον το 10% των μελών του ΑΣ.
10. Το Καταστατικό μπορεί να προβλέπει την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφασή του, από ένα ή περισσότερα μέλη του ή, κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως που θα εξουσιοδοτεί προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ορίζει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή, τη δυνατότητα ορισμού και τα ελάχιστα προσόντα τέτοιου Γενικού Διευθυντή στον οποίο θα ανατίθεται με σύμβαση η μερική ή ολική άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην εκείνων που, κατά το νόμο ή το Καταστατικό, απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και η γενική διεύθυνση και διαχείριση των υποθέσεων του ΑΣ.
11. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), έχουν εφαρμογή για τους Προέδρους του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.
12. Είναι δυνατή η διεξαγωγή συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, εφ’ όσον τούτο προβλέπεται από το Καταστατικό, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μελών, η διαδικασία της εξ αποστάσεως συμμετοχής και κάθε σχετικό θέμα.
13. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δημιουργεί εντός τριών (3) μηνών από την ίδρυσή του ΑΣ και να διατηρεί σε λειτουργία ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στην οποία αναρτώνται το Καταστατικό του ΑΣ, όπως κάθε φορά τυχόν τροποποιημένο και κωδικοποιημένο ισχύει, η διεύθυνση της έδρας του, το ΑΦΜ και η ΔΟΥ του, ο αριθμός των μελών του, τα μέλη του Δ.Σ. και του Εποπτικού Συμβουλίου και οι ιδιότητές τους, ο Γενικός Διευθυντής του εφ’ όσον υπάρχει, οι προς έγκριση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες τέτοιες, οι Ανακοινώσεις του ΑΣ και οι Προσκλήσεις προς τα μέλη του για τις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 17

Εποπτικό Συμβούλιο
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης και της διαχείρισης των υποθέσεων του ΑΣ ασκείται από το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο όμως δεν μπορεί να ασκήσει το ίδιο εξουσία διοίκησης και διαχείρισης.
2. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, ένα από τα οποία είναι ο Πρόεδρος. Για την εκλογή, συγκρότηση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου εφαρμόζεται ανάλογα το άρθρο 15 του παρόντος νόμου. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου συνεταίρος που κατά την προηγούμενη θητεία ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου ΑΣ ή είναι σύζυγος μέλους του ΔΣ ή συνδέεται με αυτό με συγγένεια έως και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Συνεταίρος δεν μπορεί να είναι συγχρόνως μέλος Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΣ. Η θητεία των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου ορίζεται από το Καταστατικό, δεν μπορεί όμως να υπερβεί τα πέντε (5) έτη, ούτε να διαρκεί λιγότερο από τρία (3) έτη.
3. Έργο του Εποπτικού Συμβουλίου είναι να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Λαμβάνει γνώση των βιβλίων, εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου αναγκαίου για το λογιστικό - διαχειριστικό έλεγχο και ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων του ΑΣ.
4. Το Εποπτικό Συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο και για κάθε δραστηριότητα έκθεση, την οποία υποχρεούται να αποστείλει στην Εποπτεύουσα αρχή και να αναρτήσει στα γραφεία της έδρας του δέκα (10) ημέρες προ της σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
5. Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά στους δύο μήνες.
6. 
Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), έχουν εφαρμογή για τους Προέδρους και τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου των ΑΣ που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις.

Άρθρο 18

Δικαίωμα ενημέρωσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει εγγράφως ή ηλεκτρονικά το Εποπτικό Συμβούλιο τουλάχιστον ανά έξι (6) μήνες ή εκτάκτως κάθε φορά που παρίσταται αναγκαίο για την πορεία των δραστηριοτήτων του ΑΣ, για γεγονότα τα οποία μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην εν γένει κατάσταση του και για τις προοπτικές εξελίξεώς του. Το Εποπτικό Συμβούλιο ζητεί δια του Προέδρου του από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε πληροφορία που απαιτείται για τον έλεγχο της διοίκησης και διαχείρισης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Εποπτικού Συμβουλίου. Το Εποπτικό Συμβούλιο μπορεί να προβαίνει σε όλες τις επαληθεύσεις που αφορούν στον έλεγχο και οι οποίες είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής του ή να τις αναθέτει σε τρίτους. Κάθε μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου μπορεί να λαμβάνει γνώση όλων των πληροφοριών που διαβιβάζονται στο όργανο αυτό.

Άρθρο 19

Υποχρέωση εχεμύθειας

Τα μέλη των οργάνων του ΑΣ υποχρεούνται να μη αποκαλύπτουν, ακόμη και μετά την παύση της θητείας τους, τις πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά με τον ΑΣ, οι οποίες αποκαλυπτόμενες ενδέχεται να θίγουν τα συμφέροντά του ή των μελών του, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 20

Αρχαιρεσίες
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου διενεργούνται από Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει δικηγόρος που διορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο στον οποίο υπάγεται ο ΑΣ εκ της έδρας του, εκτός εάν ο ΑΣ έχει λιγότερα από 30 μέλη.
2. Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ξεχωριστό για κάθε όργανο. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων.
3. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης αντιστοιχεί στο ήμισυ του όλου αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου, αντιστοίχως, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο προς τα άνω ακέραιο αριθμό.
4. Εκλεγέντες θεωρούνται αυτοί που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους. Αν υπάρχει ισοψηφία γίνεται κλήρωση. Όσοι δεν εκλεγούν θεωρούνται επιλαχόντες κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν.
5. Οι επιλαχόντες καταλαμβάνουν κενούμενες θέσεις τακτικών μελών μέχρι τη λήξη της θητείας τους.
6. Οι διαδικασίες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, της εκλογής της εφορευτικής επιτροπής και κάθε άλλο συναφές θέμα ορίζονται από το Καταστατικό.
7. Αν κενωθεί η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου και δεν υπάρχουν επιλαχόντα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Εποπτικό Συμβούλιο, με απόφαση των λοιπών μελών του, συμπληρώνει την κενή θέση εκλέγοντας σε αυτήν μέλος του ΑΣ. Τα ως άνω οριζόμενα μέλη διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία επικυρώνει την εκλογή τους ή, σε αντίθετη περίπτωση, εκλέγει νέα μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης της πλειοψηφίας ή του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου διενεργούνται αρχαιρεσίες ύστερα από πρόσκληση οιουδήποτε μέλους του ΑΣ.
8. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης του ΑΣ (Διοικητικό Συμβούλιο ή Εποπτικό Συμβούλιο) όποιος καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, απιστία, δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, λαθρεμπορία και εμπορία ναρκωτικών, ασέλγεια σε ανήλικο, βιασμό και για οποιοδήποτε αδίκημα σε βάρος της συνεταιριστικής περιουσίας. Η αμετάκλητη παραπομπή σε ποινική δίκη για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του προηγουμένου εδαφίου αναστέλλει αυτοδικαίως την άσκηση από το μέλος των καθηκόντων του, μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Επίσης δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος στα όργανα διοίκησης του ΑΣ (Διοικητικό Συμβούλιο ή Εποπτικό Συμβούλιο) όποιος κηρύχθηκε σε πτώχευση ή ήταν νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου που κηρύχθηκε σε πτώχευση και δεν κηρύχθηκε συγγνωστός ή έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική συμπαράσταση. Εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του διαπιστωθεί για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ΑΣ η ύπαρξη οποιουδήποτε από το κωλύματα που προαναφέρθηκαν στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, το πρόσωπο αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από μέλος του οργάνου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του παρόντος άρθρου.
9. Δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του ΑΣ έχουν τα μέλη που είχαν συναλλαγές με τον συνεταιρισμό κατά τη διάρκεια καθεμιάς από τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις. Για τα μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει δύο χρήσεις, η προϋπόθεση αυτή περιορίζεται στη μία. Το ύψος των συναλλαγών ορίζεται από το Καταστατικό. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους νεοϊδρυόμενους Συνεταιρισμούς.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά και στο Εποπτικό Συμβούλιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 21

Κρατική εποπτεία
1. Η εποπτεία επί των ΑΣ, των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΑΕΣ), των Οργανώσεων και Ομάδων παραγωγών και των Ενώσεών τους και των Διεπαγγελματικών οργανώσεων ασκείται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (στο εξής «Εποπτεύουσα αρχή») δια της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκεκριμένα έργα εποπτείας και ελέγχου μπορεί να ανατίθενται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα έργα ελέγχου μπορεί επίσης να αναθέτει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες του ν. 4449/2017 ή σε ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών που έχουν άδεια άσκησης Οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και σε άλλους ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες.
2. Η εποπτεία αφορά στη σύννομη λειτουργία και στην υποβοήθηση του έργου των ΑΣ και λοιπών συλλογικών σχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει ιδίως την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του άρθρου 22, την αξιολόγησή τους μέσω αυτού, την εξακρίβωση της καταβολής της αξίας των συνεταιρικών μερίδων ή των όλων ληξιπρόθεσμων οικονομικών υποχρεώσεων των μελών τους, την τήρηση των διατάξεων των νόμων, του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και γενικά την εξακρίβωση της αλήθειας των τηρούμενων από τους ΑΣ βιβλίων, στοιχείων και χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση της κρατικής εποπτείας, τον τρόπο διενέργειας, την συχνότητα και τις προϋποθέσεις διενέργειας ελέγχου.

Άρθρο 22

Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων
1. Οι ΑΣ, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί, οι Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ), στο εξής Μητρώο, το οποίο τηρείται από την Εποπτεύουσα αρχή και αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συμπληρώνονται ή τροποποιούνται η μορφή, το περιεχόμενο, η διαδικασία τήρησης του Μητρώου και εγγραφής σε αυτό, τα υποβαλλόμενα για την αρχική καταχώρηση και για την κατ’ έτος ενημέρωση του Μητρώου δικαιολογητικά, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους καθώς και κάθε άλλο σχετικό με το Μητρώο θέμα.

Άρθρο 23

Εγγραφή των ΑΣ στο Μητρώο
1. Οι ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 22.
2. Με την αίτηση της εγγραφής τους στο Μητρώο οι ΑΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Εποπτεύουσα αρχή:

α) Το Καταστατικό τους, υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη και

β) Κατάσταση των ιδρυτικών μελών του ΑΣ με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και το ΑΦΜ τους, σύμφωνα με το ιδρυτικό Καταστατικό.

γ) Συνοπτικό επιχειρησιακό πλάνο διάρκειας τριών (3) ετών για τη λειτουργία τους, που περιγράφει τις δραστηριότητες τους σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής, τις ποσότητες που πρόκειται να διαχειριστούν, τις προγραμματισμένες δράσεις και τυχόν επενδυτικά σχέδια που προτίθενται να αναλάβουν για την υλοποίησή του.

Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους ΑΣ, επαληθεύονται από την Εποπτεύουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4 και με βάση την πληρότητά τους, οι ΑΣ εγγράφονται ή όχι στο Μητρώο. Από της εγγραφής αυτής, παρέχεται στους ΑΣ αριθμός Μητρώου ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά, σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν, καθώς και στον ιστότοπό τους. Για την απόκτηση ΑΦΜ από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), οι ΑΣ προσκομίζουν σε αυτήν βεβαίωση εγγραφής τους στο Μητρώο που χορηγείται από την Εποπτική αρχή και αναγράφει τον αριθμό Μητρώου.

Μετά την εκλογή του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, αποστέλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα στην Εποπτεύουσα αρχή πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Διοικητικού ή/και του Εποπτικού Συμβουλίου των ΑΣ.
3. Ως τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους οι ΑΣ υποχρεούνται να καταχωρίσουν στο ΕΜΑΣ ηλεκτρονικά τακτικές ετήσιες δηλώσεις, με τις οποίες δηλώνουν τυχόν μεταβολές των στοιχείων της παραγράφου 2, καθώς και:

α) Τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

β) Την έκθεση ελέγχου των ελεγκτών του άρθρου 24.

γ) Την κατ’ άρθρο 17 ετήσια έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου.

δ) Το αποδεικτικό της αποστολής του καταλόγου υπόχρεων προσώπων προς τα αρμόδια όργανα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 16 και την παράγραφο 6 του άρθρου 17.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τα μέλη του ΑΣ παραδίδουν την παραγωγή τους ή/και προμηθεύονται τα εφόδιά τους, σύμφωνα με το Καταστατικό και την παράγραφο 1 περ. στ) του άρθρου 8.
4. Οι ΑΣ διαγράφονται από το Μητρώο για λόγους που αφορούν τη μη υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στην τακτική δήλωση της παραγράφου 3 και τη μη τήρηση των διατάξεων του νόμου και του Καταστατικού, όπως οι λόγοι αυτοί εξειδικεύονται με την Υπουργική απόφαση της παραγράφου 5.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης των τακτικών δηλώσεων της παραγράφου 3, επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην τακτική δήλωση της παραγράφου 3, καθώς και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής τους, οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής των ΑΣ από το Μητρώο και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την Εποπτεύουσα αρχή στην περίπτωση μη σύννομης λειτουργίας των ΑΣ, το εύρος αυτών και η σχετική διαδικασία και ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την άσκηση της κρατικής εποπτείας.

Άρθρο 24

Έλεγχος
1. Ο τακτικός και διαχειριστικός έλεγχος των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και, αν συντρέχει περίπτωση, των ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ΑΣ διενεργείται ετησίως, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, από έναν (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), για εκείνους εξ αυτών που έχουν κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000 €) ή για τους οποίους συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των νομικών οντοτήτων του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) από τους ελεγκτές αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Στους λοιπούς ΑΣ διενεργείται από έναν (1) τουλάχιστον ελεγκτή που έχει άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, σύμφωνα με το Π.Δ. 475/1991 (Α΄ 176).
2. Δεν μπορούν να ορισθούν ως ελεγκτές μέλη και υπάλληλοι του ΑΣ που ελέγχεται ή σύζυγοι ή συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού.
3. Οι ελεγκτές και ισάριθμοι αναπληρωτές τους ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση του ΑΣ, εκτός από τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, οι οποίοι ορίζονται από το Καταστατικό. Η αμοιβή των ελεγκτών ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους ή, για τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, από το Καταστατικό.
4. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου τους μαζί με τις απαραίτητες πληροφορίες στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ που ελέγχεται, το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και να υποβάλλουν αντίγραφο του πορίσματος στο Εποπτικό Συμβούλιο. Στο πόρισμα πρέπει να προσδιορίζεται η πορεία της οικονομικής κατάστασης του ΑΣ στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ υποχρεούται να ανακοινώσει το ως άνω πόρισμα στην πρώτη μετά τον έλεγχο Γενική Συνέλευση των μελών του και να καλεί εγγράφως τους ελεγκτές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, για να παρίστανται σε αυτήν. Οι ελεγκτές υποχρεούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση τους ζητηθεί. Αν από το πόρισμα του ελέγχου υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις, οι ελεγκτές υποχρεούνται να υποβάλλουν εντός δέκα (10) ημερών το πόρισμά τους στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και να γνωστοποιήσουν στην αρμόδια κρατική εποπτεύουσα τον ΑΣ αρχή την ως άνω υποβολή.
5. 
Ο ΑΣ που ελέγχεται υποχρεούται να θέτει στη διάθεση των ελεγκτών κατάλληλο χώρο, όλα τα λογιστικά βιβλία, στοιχεία (παραστατικά) και λογαριασμούς και να παρέχει κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που χρειάζονται οι ελεγκτές για την εκτέλεση του έργου του.

Οι ελεγκτές ελέγχουν ιδίως:

α) Τη νομιμότητα των αποφάσεων και των πράξεων των οργάνων διοίκησης του ΑΣ.

β) Τη λογιστική τάξη και ιδίως αν τηρήθηκαν οι αρχές και κανόνες της λογιστικής επιστήμης και η νομοθεσία για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και λογαριασμών.

γ) Την οικονομική κατάσταση του ΑΣ, που προκύπτει από τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την έκθεση πεπραγμένων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) Τη διαχειριστική τάξη, όσον αφορά μόνο τη νομιμότητα της πραγματοποίησης των δαπανών. Ο έλεγχος αυτός αποσκοπεί κυρίως στη διαπίστωση τυχόν ατασθαλιών, καταχρήσεων ή άλλων παραβάσεων που τυχόν έχουν διαπραχθεί και τον εντοπισμό των υπεύθυνων.
6. Οι ελεγκτές, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία αναφέρουν τα προς συζήτηση θέματα, μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση.
7. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια του ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), σύμφωνα με την παράγραφο 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4336/2015 (Α΄ 94) και 4449/2017 (Α΄ 7) .
8. α) Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να ζητήσει από τους ελεγκτές έκτακτο έλεγχο των ΑΣ.

β) Οι ελεγκτές, με αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αναφέροντας σε αυτήν τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί υποχρεωτικά τη Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα (1) μήνα, από την υποβολή της αίτησης, με θέματα τα αναφερόμενα στην αίτηση.
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία για την άσκηση του ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 25

Διαχειριστική Χρήση
1. Η διαχειριστική χρήση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους από δώδεκα (12) μήνες.
2. Κατά τη λήξη της χρήσης κλείνονται τα λογιστικά βιβλία του ΑΣ, ενεργείται η απογραφή της περιουσίας του, καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην τακτική Γενική Συνέλευση μαζί με την έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 23 του παρόντος νόμου και την έκθεση διαχείρισης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος που έληξε.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πρόγραμμα δράσης και ανάπτυξης του Αγροτικού Συνεταιρισμού για την επόμενη χρήση, το οποίο συνοδεύεται από προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων και το υποβάλλει για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
4. Ο ΑΣ έχει υποχρέωση να δημοσιεύει κατ’ έτος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του στον ιστότοπό του, το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία πρόκειται να τις εγκρίνει. Ο ΑΣ υποχρεούται επίσης να αναρτά στον ιστότοπό του την απόφαση εγκρίσεως των οικονομικών αυτών καταστάσεων και αφού εγκριθούν, εντός δέκα (10) μερών να τις αποστέλλει, μαζί με την εγκριτική απόφαση, στην Εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 26

Διαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονάσματα - Κέρδη
1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε χρήσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού αφαιρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζημίες, οι αποσβέσεις και οι τόκοι των προαιρετικών μερίδων, εφ’ όσον το Καταστατικό προβλέπει την καταβολή τόκων, το υπόλοιπο που απομένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαμβάνει πλεονάσματα και κέρδη. Τα πλεονάσματα προέρχονται από τις κατά το άρθρο 8 συναλλαγές του ΑΣ με τα μέλη του. Το πέραν του πλεονάσματος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλαγές με τρίτους και συνιστά κέρδη. Για φορολογικούς σκοπούς τήρησης αποθεματικών, διανομής του πλεονάσματος και διανομής κερδών, τηρούνται διακριτοί λογαριασμοί για το σχηματισμό των πλεονασμάτων και των κερδών.
2. Εάν το Καταστατικό προβλέπει συμμετοχή των προαιρετικών μερίδων στα πλεονάσματα ή στα κέρδη ή και στα δύο, τα ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήποτε άλλη χρησιμοποίηση των πλεονασμάτων και των κερδών.
3. Από τα πλεονάσματα, πριν από την αφαίρεση για τις προαιρετικές μερίδες, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει κράτηση μεγαλύτερου ποσοστού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεωτικών μερίδων των μελών του ΑΣ και επαναφέρεται εάν το τακτικό αποθεματικό υστερήσει έναντι του συνολικού ποσού των μερίδων των μελών. Το μέρος των πλεονασμάτων που μεταφέρεται στο τακτικό αποθεματικό λογίζεται ως ισόποση εισφορά των μελών.
4. Το υπόλοιπο των πλεονασμάτων, που απομένει μετά την κράτηση της προηγούμενης παραγράφου, διατίθεται για την:

(α) ανάπτυξη του ΑΣ,

(β) απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον ΑΣ,

(γ) υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη όπως ειδικότερα ορίζεται στο Καταστατικό.
5. Τα ποσά της περίπτωσης (β) της προηγούμενης παραγράφου μπορεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να παραμείνουν στον ΑΣ ως εξατομικευμένες έντοκες προθεσμιακές καταθέσεις των μελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην περίπτωση αυτήν καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισμού του Συνεταιρισμού από τις τράπεζες.
6. Στο τακτικό αποθεματικό περιέρχονται:

α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1, μετά τη φορολόγησή τους.

β) Η κράτηση της παραγράφου 3.

γ) Τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ από χαριστική αιτία.

δ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ορίζεται διαφορετικά από το Καταστατικό.
7. Τα πλεονάσματα που δημιουργεί ο ΑΣ δεν φορολογούνται. Τα πλεονάσματα μπορούν να διανέμονται στα μέλη, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και στην περίπτωση αυτή φορολογούνται αυτοτελώς ως μερίσματα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. ……………. (Α΄ …..)

Τα κέρδη του Συνεταιρισμού, φορολογούνται πάντοτε στο πρόσωπό του.

Άρθρο 27

Δικαιούχοι οικονομικών ενισχύσεων, φορολογικών

απαλλαγών και κινήτρων

Για τους ΑΣ, τους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς, τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, τις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και τις Ενώσεις τους και τις Διεπαγγελματικές οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 22 και είναι ενήμεροι, ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Οι εισφορές των μελών προς τους ΑΣ δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος χαρτοσήμου ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ τρίτου.
2. Η νόμιμη προμήθεια, για τις ασφαλιστικές συμβάσεις που καταρτίζονται ή ανανεώνονται με τη μεσολάβηση ΑΣ, καταβάλλεται σε αυτούς.
3. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμονται στα μέλη τους σύμφωνα με το άρθρο 23, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ. Τα ανωτέρω πλεονάσματα, που διανέμονται στα μέλη ΑΣ εγγεγραμμένου και ενήμερου στο μητρώο του άρθρου 22, φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εφ’ όσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα και τηρεί την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8.
4. Οι ΑΣ μπορούν να εντάσσονται στους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους.
5. Οι ΑΣ που συγχωνεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωμάτων υποθηκοφυλάκων, δικαιωμάτων Ταμείων, αναλογικών δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την περίπτωση αυτή στον ν. 4548/2018, στο Ν.Δ. 1297/1972 (Α΄ 217) και στο ν. 2166/1993 (Α’ 137), εφόσον συντρέχουν οι κατά περίπτωση προβλεπόμενες προϋποθέσεις των απαλλαγών. Η μεταγραφή στα υποθηκοφυλάκεια γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) δεν εφαρμόζεται και στην περίπτωση συμβάσεων συγχώνευσης των ΑΣ.
6. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα κίνητρα για τη συγχώνευση και την ανάπτυξη των ΑΣ. Τα κίνητρα αναφέρονται στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη των ΑΣ, στην πρόσληψη και κατάρτιση στελεχών, στην επιλεξιμότητα για ανάθεση έργων και στην ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων επ’ ωφελεία των μελών τους. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής των ΑΣ στα παραπάνω κίνητρα.
7. Νομοθετικές διατάξεις που παρέχουν διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήμου ή άλλα υπέρ του Δημοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου για τη συγχώνευση επιχειρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως και στους ΑΣ, εφόσον αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις.
8. Διατάξεις που θεσπίζουν κίνητρα ή απαλλαγές οικονομικής, φορολογικής ή άλλης φύσης για τη μετατροπή εμπορικών εταιρειών σε εμπορικές εταιρείες άλλου νομικού τύπου, ισχύουν με τις ίδιες προϋποθέσεις και για τη μετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισμών και των Ενώσεών τους, σύμφωνα με το άρθρο 29.
9. Οι ΑΣ, οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, οι Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι Ενώσεις τους και οι Διεπαγγελματικές οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 22 και είναι ενήμεροι έχουν δικαίωμα πρόσβασης:

α) Στις οικονομικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων και ενωσιακών προγραμμάτων και

β) σε όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία προκηρύσσονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή για λογαριασμό του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους.

Άρθρο 28

Τηρούμενα βιβλία

Οι ΑΣ τηρούν τα βιβλία που προβλέπονται από την φορολογική νομοθεσία καθώς και τα παρακάτω βιβλία:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών.

β) Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου, εφ’ όσον υπάρχει Εποπτικό Συμβούλιο.

γ) Κάθε άλλο βιβλίο που προβλέπεται από το Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 29

Συγχώνευση - Διαδικασία - Μετατροπή
1. Δύο ή περισσότεροι ΑΣ μπορεί να συγχωνευθούν είτε με τη σύσταση νέου ΑΣ, στον οποίο ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενοι, είτε με την απορρόφηση ενός ή περισσότερων υφιστάμενων ΑΣ από άλλον, ο οποίος ήδη λειτουργεί.
2. Για τη συγχώνευση απαιτείται:

α) Απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων καθενός από τους προς συγχώνευση ΑΣ, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 14, αντίστοιχα, του νόμου αυτού. Η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και τις, κατά περίπτωση, τροποποιήσεις του Καταστατικού, που απαιτούνται για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης. Τα Διοικητικά Συμβούλια ή τα Εποπτικά Συμβούλια των ΑΣ που συγχωνεύονται καταρτίζουν εγγράφως Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία :

- την επωνυμία, την καταστατική έδρα των συγχωνευομένων, καθώς και τον αριθμό καταχώρησης των Καταστατικών τους και των τροποποιήσεων αυτών στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του αρμοδίου Ειρηνοδικείου,

- την επωνυμία και την έδρα, που προτείνεται για τον ΑΣ που θα προέλθει από τη συγχώνευση.

- τον τρόπο κατανομής των συνεταιρικών μερίδων.

- τους ενδεχόμενους ειδικούς όρους ή πλεονεκτήματα που συνδέονται με τις υποχρεωτικές, πρόσθετες υποχρεωτικές και προαιρετικές μερίδες.

- την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις των συγχωνευομένων ΑΣ, θεωρούνται λογιστικά τελούμενες για λογαριασμό του νέου ΑΣ.

Οι συγχωνευόμενοι ΑΣ μπορούν να προσθέσουν και άλλα στοιχεία στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

β) Δημοσίευση περίληψης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σε μία εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας του νομού της έδρας των υπό συγχώνευση ΑΣ, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την ημέρα λήψεως της τελευταίας εκ των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των συγχωνευομένων ΑΣ.

γ) Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων ΑΣ. Για την εκτίμηση συντάσσεται έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μελών των συγχωνευομένων ΑΣ, από τριμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Τα πρόσωπα αυτά, που ορίζονται με συμφωνία των συγχωνευομένων ΑΣ, εξετάζουν επίσης και τους όρους που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Κάθε πρόσωπο του προηγουμένου εδαφίου έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τους συγχωνευόμενους ΑΣ οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για την διεκπεραίωση του έργου της εκτίμησης καθώς και να διενεργεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους.

δ) Σύγκληση, μετά από πρόσκληση των Διοικητικών Συμβουλίων ή των Εποπτικών Συμβουλίων των υπό συγχώνευση ΑΣ, των μελών τους σε κοινή Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο του νέου ΑΣ, που προκύπτει από τη Συγχώνευση.

ε) Έγκριση του Καταστατικού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος νόμου.

στ) Καταχώριση του εγκεκριμένου Καταστατικού στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών του άρθρου 22, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4. Από την ημερομηνία αυτή συντελείται η συγχώνευση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευομένων αποτελούν περιουσία του νέου ΑΣ. Ο Υποθηκοφύλακας μεταγράφει τα ακίνητα στον νέο ΑΣ που προέκυψε από τη συγχώνευση, σημειώνοντας σχετική πράξη στα βιβλία του ύστερα από αίτημα του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου ΑΣ και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων από το Υποθηκοφυλακείο στοιχείων, καθώς και τον αριθμό καταχώρησής του στο Μητρώο της Εποπτεύουσας Αρχής.
3. Μέλη, που δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορούν να αποχωρήσουν σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού του ΑΣ που πρόκειται να συγχωνευθεί και στον οποίο ανήκουν. Η τυχόν υπεραξία που προκύπτει από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, απαλλάσσεται από κάθε φόρο και τέλος και εγγράφεται σε λογαριασμό του τακτικού αποθεματικού του νέου ΑΣ.
4. Η συγχώνευση συνεπάγεται, από την ημέρα που συντελείται, την καθολική διαδοχή του νέου ΑΣ σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν. Ο νέος ΑΣ υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν.
5. Τα μέλη των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν είναι αυτοδικαίως μέλη του νέου ΑΣ με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το νέο Καταστατικό.
6. Οι συνεταιρικές μερίδες των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν αποτελούν το κεφάλαιο του νέου ΑΣ. Αν οι συνεταιρικές αυτές μερίδες είναι άνισες, η κοινή Γενική Συνέλευση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, με απόφασή της, ορίζει τον τρόπο προσαρμογής των μερίδων που υπολείπονται του ύψους της συνεταιρικής μερίδας του νέου ή του απορροφώντος ΑΣ.
7. Η συγχώνευση των ΑΣ δεν επιφέρει διακοπή των δικών, στις οποίες είναι διάδικοι. Εκκρεμείς δίκες των ΑΣ που συγχωνεύθηκαν συνεχίζονται από τον νέο ΑΣ.
8. Οι ΑΣ, που συγχωνεύονται, απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε φόρου, τέλους χαρτοσήμου και φόρου υπέρ τρίτων, αμοιβών συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, που έχει σχέση με τη συγχώνευση και μετατροπή.
9. Οι κάθε είδους φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων των ΑΣ, που θεσπίστηκαν και περιλαμβάνονται στις διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 13 του άρθρου 43 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως αυτός ισχύει σήμερα, εξακολουθούν να ισχύουν.
10. Είναι δυνατή η εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων λειτουργούντος ΑΣ, σε λειτουργούσα ΑΕΣ, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΑΣ, η οποία λαμβάνεται επίσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 αντίστοιχα του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή και η εισφορά περιουσιακών στοιχείων για τα οποία δόθηκε επιχορήγηση από τους εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους με την προβλεπόμενη από αυτούς διαδικασία.
11. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ανάλογα οι διατάξεις του νόμου 4548/2018 (104 Α΄) για τις Ανώνυμες Εταιρείες, όπως ισχύει.
12. Οι παντός είδους φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα που προβλέπονται για όλες τις περιπτώσεις συγχωνεύσεων, μετατροπών, απορροφήσεων, εισφορών κλάδων κλπ. που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις εφαρμόζονται και για τις κάθε είδους συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις, εισφορών κλάδων κ.λπ. του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 30

Πτώχευση - Διαδικασία
1. Ο ΑΣ κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης αν παύσει τις πληρωμές των χρεών του. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, για την πτώχευση των ΑΣ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 4549/2018, ΦΕΚ Α΄ 105).
2. Η πτώχευση κηρύσσεται από το πτωχευτικό δικαστήριο της έδρας του ΑΣ μετά από αίτηση:

α) Οποιουδήποτε πιστωτή, που έχει έννομο συμφέρον.

β) Του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΣ.

γ) Των εκκαθαριστών του ΑΣ.
3. Ο υπό εκκαθάριση ΑΣ κηρύσσεται σε πτώχευση μόνον αν δεν έχει συντελεστεί η διανομή.
4. Από την κήρυξή του σε πτώχευση ο ΑΣ λύεται. Η πτώχευση του ΑΣ δεν συνεπάγεται την πτώχευση των μελών του.
5. Αν επιτευχθεί πτωχευτικός συμβιβασμός, επικυρώνεται από το πτωχευτικό δικαστήριο της έδρας του ΑΣ, οπότε ο ΑΣ αναβιώνει και συνεχίζει τις εργασίες του. Μετά την κατάρτιση του συμβιβασμού οι πιστωτές δεν μπορούν να στραφούν κατά των μελών. Η απόφαση, με την οποία επικυρώνεται ο συμβιβασμός, κοινοποιείται με φροντίδα του ΑΣ στην Εποπτεύουσα αρχή.

Άρθρο 31

Λύση

  1. Οι ΑΣ λύονται:

α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους, που ορίζεται στο Καταστατικό και δεν αποφασίσθηκε η παράτασή του από τη Γενική Συνέλευση.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 13 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 14, αντίστοιχα, του νόμου αυτού.

γ) Αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτωχεύσεως.

δ) Με απόφαση του Ειρηνοδικείου της έδρας του ΑΣ δικάζοντος κατά την εκουσία δικαιοδοσία, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή των 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

ε) Με αιτιολογημένη απόφαση της Εποπτεύουσας αρχής.
2. Η αίτηση για τη λύση στην περίπτωση δ) ανωτέρω υποβάλλεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και η αιτιολογημένη απόφαση της Εποπτεύουσας αρχής στην περίπτωση ε) ανωτέρω ,εκδίδεται αν η λειτουργία του ΑΣ κατέστη παράνομη ή αν ο ΑΣ δεν υπέβαλε στο Μητρώο τις ετήσιες χρηματοοικονομικές του καταστάσεις για δύο (2) συνεχή έτη ή αν αδράνησε για δύο (2) τουλάχιστον συνεχείς διαχειριστικές χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη του σκοπού του λόγω μειωμένης δραστηριότητας.
3. Η Εποπτεύουσα αρχή υποχρεούται, χωρίς καθυστέρηση να προβεί στις ενέργειες της παραγράφου 1 περίπτωση ε) του παρόντος άρθρου από τη στιγμή που θα λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
4. Αγροτικός Συνεταιρισμός, ο οποίος αδυνατεί να εκλέξει όργανα διοίκησης από την Γενική Συνέλευση ή να διορίσει προσωρινή διοίκηση σύμφωνα με το άρθρο 69 Α.Κ. για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, λύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις δ) και ε) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
5. Σε περίπτωση ελλείψεως διοικήσεως οποιοδήποτε δικόγραφο κοινοποιείται νομίμως σε οποιοδήποτε μέλος του τελευταίου Διοικητικού ή Εποπτικού Συμβουλίου του ΑΣ.

Άρθρο 32

Εκκαθάριση
1. Με εξαίρεση την περίπτωση λύσης του ΑΣ που επέρχεται από την κήρυξή του σε κατάσταση πτωχεύσεως, κατά την οποία ακολουθείται η διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα, τη λύση ακολουθεί, σε κάθε άλλη περίπτωση, το στάδιο της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή περισσότερους εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και το ύψος της αμοιβής τους, εκτός εάν το Καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Το νομικό πρόσωπο του λυθέντος ΑΣ εξακολουθεί να υπάρχει και να λειτουργεί για τις ανάγκες της εκκαθάρισης.
2. 
Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας των εκκαθαριστών, μετά από αίτηση μέλους ή πιστωτή του ΑΣ, το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ διορίζει τους εκκαθαριστές, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
3. Για την εκκαθάριση των ΑΣ, κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας.

Άρθρο 33

Ενέργειες εκκαθαριστών
1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της περιουσίας του εκκαθαριζομένου ΑΣ και να συντάξουν ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλουν στην Εποπτεύουσα αρχή. Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους. Ο τελικός ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης. Οι εκκαθαριστές γνωστοποιούν τη λύση του ΑΣ με τη δημοσίευσή της σε μια ημερήσια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και αν δεν εκδίδεται τέτοια, σε περιοδική εφημερίδα του νομού της έδρας του ΑΣ και καλούν τους πιστωτές να αναγγείλουν της απαιτήσεις τους.
2. Απαιτήσεις πιστωτών κατά της υπό εκκαθάριση οργάνωσης παραγράφονται μετά την πάροδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της λύσεώς της.
3. Το προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την διανομή πλειστηριάσματος σε περίπτωση έμμεσης εκτέλεσης.
4. Το υπόλοιπο του ενεργητικού, που απομένει μετά την εξόφληση των υποχρεωτικών και πρόσθετων υποχρεωτικών μερίδων στην ονομαστική τους αξία διατίθενται σε άλλον ΑΣ και ουδέποτε διανέμεται στα μέλη.
5. Η διάρκεια της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Παράταση για περίοδο το πολύ τριών (3) ετών από την λήξη της προηγουμένης περιόδου μπορεί να δοθεί μόνον κατόπιν αιτήσεως πιστωτή ή μέλους του ΑΣ ή του εκκαθαριστή, εφ’ όσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, από το Ειρηνοδικείο της έδρας του ΑΣ, δικάζοντος κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας. Δεν μπορεί να οριστεί εκκαθαριστής το ίδιο πρόσωπο για περίοδο μεγαλύτερη συνολικά των έξι (6) ετών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 34

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις
1. Οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο εξής ΑΕΣ, είναι ανώνυμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας, τις οποίες συνιστούν ΑΣ ή και άλλες ΑΕΣ, καθώς και μέτοχοι – επενδυτές φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονομαστικές. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών δικαίωμα προτίμησης έχουν οι ΑΣ και οι ΑΕΣ που συμμετέχουν στην ΑΕΣ. Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ και το σύνολο των μετοχών που κατέχονται από μετόχους – επενδυτές δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνόλου των μετοχών που αντιστοιχούν στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που οι μέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, κανένας μέτοχος δεν μπορεί να αποκτήσει μετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθμού των μετοχών της ΑΕΣ. ΟΙ ΑΕΣ εγγράφονται στο ΕΜΑΣ.
2. ΑΕΣ που συστάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) και υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθώς και μονομετοχικές ΑΕΣ που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφ’ όσον δεν έχουν εγγραφεί, εγγράφονται στο Μητρώο και συνεχίζουν να λειτουργούν με την υφιστάμενη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου μετοχική σύνθεσή τους.
3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ο ν. 4548 / 2018 (Α΄ 104). Με την Υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 22 καθορίζονται τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι ΑΕΣ για την εγγραφή τους στο Μητρώο, καθώς και την επικαιροποίηση αυτής.
4. Για τη μετατροπή των ΑΕΣ της παραγράφου 1, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 β., γ., δ. και στ. του νόμου 4492/2017 (Α΄ 156).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35
1. Τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου ή υπάλληλος ΑΣ και Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης αν:

α) Εν γνώσει του παρέχει στη Γενική Συνέλευση ή σε εκείνον που ασκεί την εποπτεία ή τον έλεγχο ψευδή στοιχεία ή αρνείται ή αποκρύπτει αληθή στοιχεία, γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στην οικονομική κατάστασή τους.

β) Εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδείς ή εικονικές εγγραφές στα βιβλία τους ή συντάσσει ψευδείς ή εικονικούς ισολογισμούς και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

γ) Αρνείται να παραδώσει ή αποκρύπτει από εκείνον που ασκεί έλεγχο ή εποπτεία, τα τηρούμενα στοιχεία ή βιβλία ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση ελέγχου ή εποπτείας.
2. Με φυλάκιση από ένα (1) μήνα έως ένα (1) έτος, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, τιμωρείται όποιος διενεργεί έλεγχο ή εποπτεία στα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 νομικά πρόσωπα, αν κατά την άσκηση των καθηκόντων του παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή αποκρύπτει ή αρνείται αληθή γεγονότα ή περιστατικά, που αφορούν στη διαχείριση ή στην οικονομική κατάσταση των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 νομικών προσώπων και περιήλθαν σε γνώση του από τον έλεγχο ή την εποπτεία, που διενήργησε σε αυτές.
3. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1) έτος ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές ταυτόχρονα, εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος παρεμποδίζει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Εποπτικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης των μελών των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 νομικών προσώπων, με χρήση σωματικής βίας ή απειλής σωματικής βίας ή άλλης παράνομης πράξης ή παράλειψης.
4. Τιμωρείται με φυλάκιση από ένα (1) μήνα μέχρι ένα (1 ) έτος εφ’ όσον από άλλες διατάξεις δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή, όποιος:

α) Ενεργεί πράξεις διοίκησης ή διαχείρισης ή ελέγχου ΑΣ μετά τη λήξη της θητείας του ως μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή Εποπτικού Συμβουλίου του.

β) Ψηφίζει χωρίς δικαίωμα ή ψηφίζει πολλές φορές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορεί να προκαλέσει την παραγωγή μη γνήσιου αποτελέσματος εκλογής για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου ΑΣ.
5. Με τις ποινές της παραγράφου 4. τιμωρούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου, οι εκκαθαριστές και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της παραγράφου 1, στους οποίους παραχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο την άσκηση ορισμένων αρμοδιοτήτων του, για παράβαση των διατάξεων του νόμου ή του Καταστατικού ή για ενέργειες που αντίκεινται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή για μη εκτέλεση σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό των καθηκόντων τους, καθώς και για παράλειψη σύνταξης ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 36

Μεταβατικές Διατάξεις
1. α) Από την καθοιονδήποτε τρόπο υπαγωγή των ΑΣ κάθε βαθμού και των Συνεταιριστικών Εταιρειών (ΣΕ) του ν. 2810 / 2000 (Α΄ 61), όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το ν. 4015 / 2011 (Α΄ 210) και την κατάργησή του με την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4384 / 2016 (Α΄ 78) και των ΑΣ και Αγροτικών Συνεταιριστικών Συμπράξεων (ΑΕΣ) του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) και του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), σε καθεστώς εκκαθάρισης, εξυγίανσης ή πτώχευσης και μέχρι την ολοκλήρωση των ως άνω διαδικασιών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατάξεις νόμων οι οποίες προβλέπουν ατομική και αλληλέγγυο ευθύνη φυσικών προσώπων με νομικό πρόσωπο ή προσωπική κράτηση ή διοικητικά μέτρα ή διοικητικές κυρώσεις ή ποινική ή αστική ευθύνη, για τη μη καταβολή φόρων, τελών, εισφορών, δασμών προς το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, αναστέλλονται για τα μέλη της διοίκησής τους, τα δε επιβληθέντα δυνάμει των διατάξεων αυτών μέτρα αναστέλλονται επίσης. Για όσο διαρκεί η παραπάνω αναστολή μπορεί, κατόπιν αίτησης των ως άνω νομικών και φυσικών προσώπων, να εκδοθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός για την εξ επαχθούς ή εκ χαριστικής αιτίας μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων. Για το ίδιο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η άσκηση ποινικής δίωξης ή, σε περίπτωση που έχει ήδη ασκηθεί, αναστέλλεται η πρόοδος της ποινικής διαδικασίας. Αναστέλλεται επίσης η εκδίκαση όλων των ποινικών υποθέσεων, που εκκρεμούν ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, για τα προαναφερόμενα πρόσωπα και για τις ίδιες αιτίες. Η εκτέλεση της ποινής που τυχόν επιβλήθηκε αναστέλλεται ή, εφ’ όσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Ομοίως αναστέλλεται η έναρξη και η συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος τόσο της περιουσίας του νομικού προσώπου, όσο και της προσωπικής περιουσίας των, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ατομικώς και εις ολόκληρον ευθυνομένων μαζί με τα ως άνω νομικά πρόσωπα, φυσικών προσώπων.

β) Η διάταξη καταλαμβάνει όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τα ως άνω νομικά πρόσωπα, ήτοι των Προέδρων και λοιπών µελών της διοίκησης τους ή εντεταλμένων υπαλλήλων τους, όπως είναι ιδίως οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι γραµµατείς και οι ταμίες, τα οποία υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, όσο και εκείνα, η θητεία των οποίων έχει λήξει καθ` οιονδήποτε τρόπο μέχρι την έναρξη ισχύος της.

γ) Ο χρόνος της ανωτέρω αναστολής δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο κάθε είδους ποινικής ή αστικής παραγραφής τυχόν αδικημάτων, παραβάσεων και απαιτήσεων.

δ) Η αναστολή εκτέλεσης ισχύει και για κατασχέσεις απαιτήσεων των ως άνω φυσικών προσώπων, που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων.

ε) Η διάταξη δεν έχει εφαρμογή για τις περιπτώσεις, που τα προαναφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που διαπράχθηκαν με δόλο σε βάρος της περιουσίας των νομικών προσώπων της παραγράφου 1.

στ) Η ανωτέρω πενταετής προθεσμία μπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
2. Καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 31, 33, 34 και 37 έως και 39 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), διατηρουμένων σε ισχύ των άρθρων 32 του ν. 4384/2016 (Μετατροπή Αναγκαστικών Συνεταιρισμών), 35 (Αγροδιατροφικές συμπράξεις της Περιφέρειας), 36 (Συμβάσεις μελλοντικής πώλησης προϊόντων), 38 (Ομάδες προστασίας και διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ ΠΓΕ /ΕΠΙΠ), 40 (ψηφιακή βάση ιχνηλασιμότητας συνεταιριστικών προϊόντων) και 41 (ΟΔΙΑΓΕ) του ν. 4384/2016 (Α΄ 78). Επίσης καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 52 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240).
3. ΑΣ, ΑΕΣ, Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί, Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων παραγωγών και Διεπαγγελματικές οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του άρθρου 20 του ν. 4384/2016 (Α΄78) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, θεωρούνται αυτοδίκαια εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 22 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε τυχόν αναγκαία λεπτομέρεια για την μετάπτωση των ως άνω εγγεγραμμένων στο νέο μητρώο του άρθρου 22 του παρόντος νόμου.
4. Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 20 του ν. 4384/2016 (Α΄78) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να τροποποιήσουν τα Καταστατικά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του. Μετά την πάροδο της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, οι ΑΣ που δεν έχουν προσαρμόσει το Καταστατικό τους, διαγράφονται από το Μητρώο.
5. ΑΣ που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο και δεν έχουν καταχωρήσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους της τελευταίας τριετίας και έχουν καταστεί ανενεργοί, διαγράφονται από το Μητρώο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παράγραφος 1δ του άρθρου 31.
6. Μέχρι 28.02.2021, οι εκκαθαριστές των ΑΣ και των ΕΑΣ του νόμου 2810/2000 που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση πριν την 01.01.2013 και των οποίων οι εργασίες της εκκαθάρισης συνεχίζονται κατά την δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες της εκκαθάρισης, άλλως οι εκκαθαριστές μπορούν να αντικατασταθούν κατά την διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 32.

Άρθρο 37

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Γιάννης Πανάγος

agronews.gr