Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

14χίλιαρο: πως θα γίνει η πληρωμή

Εγκύκλιος οδηγιών του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη διαδικασία πληρωμής της 1ης δόσης δικαιούχων του υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020.

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων για την 1η Αίτηση Πληρωμής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων». Η οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων χορηγείται με τη μορφή κατ? αποκοπή ποσού στήριξης, ύψους 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Η χρηματοδότηση αφορά στην καταβολή της συγχρηματοδοτούμενης οικονομικής ενίσχυσης (εθνική και ενωσιακή) από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης που απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης.

Βάσει των στοιχείων αυτών, βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων για την ορθή καταβολή του ποσού στήριξης διασφαλίζοντας:

  • τη νομιμότητα και κανονικότητα (οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και τις διαθέσιμες πιστώσεις)
  • την πληρότητα του αιτήματος πληρωμής
  • την ιχνηλασιμότητα του ελέγχου.

Υποβολή Αιτήματος στήριξης και Πληρωμής Α΄ Μερικής Δόσης

Για την καταβολή της αναλογούσας δημόσιας οικονομικής στήριξης, ο δικαιούχος υποβάλλει μέσω ΠΣΚΕ τυποποιημένη Αίτηση Στήριξης συνοδευόμενη από την Αίτηση για χορήγηση Πληρωμής η οποία λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης. Η Αίτηση Πληρωμής Α' Δόσης (E_1) για την καταβολή της Α' δόσης ανέρχεται στο 70% του συνολικού ποσού στήριξης, ήτοι ίσο με 9.800 ευρώ, η οποία καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης σύμφωνα με το άρθρα 14 § 1 και 22 § 1.1 της υπ' αριθ. 160/09.01.2019 ΦΕΚ Β? 18/14.01.2019 Υπουργικής Απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αναγνώριση και Εκκαθάριση Δαπάνης.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας:

1. Αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει τη δαπάνη.

2. Ετοιμάζει παρτίδα πληρωμής δικαιούχων οι οποίοι είναι επιλέξιμοι από το Ο.Π.Σ.Α.Α.,

3. Δημιουργεί φάκελο πληρωμής ο οποίος περιέχει:

  • Διαβιβαστικό Πληρωμής (Ε_2 )
  • Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων, με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με σφραγίδα της υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενο της διεύθυνσης).
  • Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου-(check list) (Ε_3) με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας με σφραγίδα της υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο).

Ο Φάκελος Πληρωμής διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας / Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο Φάκελος Πληρωμής, διαβιβάζεται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier σε διπλούς φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων:

Ο εσωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του.

Ο εξωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα, τον τελικό παραλήπτη και το Υπομέτρο χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης.

Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης

Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος με βάση τη Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής (Ε_4) η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της διοικητικής επαλήθευσης και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον προϊστάμενο του τμήματος Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια, στο Ο.Π.Σ.Α.Α. επιβεβαιώνεται το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών του Αιτήματος Πληρωμής και εγκρίνεται η παρτίδα πληρωμής. Τέλος, προωθείται το αίτημα στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων - Τμήμα Λογιστηρίου Πληρωμών Τρίτων για την πραγματοποίηση της πληρωμής και την πίστωση του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Σχετικά έντυπα

  • Ε_1: Αίτηση Πληρωμής Δικαιούχου Α' Δόσης (Υπόδειγμα ΠΣΚΕ)
  • Ε_2: Διαβιβαστικό πληρωμής
  • Ε_3 : Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου 1ης δόσης
  • E_4: Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής 1ης δόσης

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.