Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Υποδομές Έγγειων Βελτιώσεων: ποια έργα οριστικοποιήθηκαν για την περιοχή

Με δημόσια δαπάνη 8.870.000 ευρώ και βασική στόχευση την αποδοτικότερη χρήση του νερού στη γεωργία, εγκρίθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα έργα που εντάσσονται στη Δράση «Υποδομές Έγγειων Βελτιώσεων».

Πρόκειται για έργα εγγειοβελτιωτικών υποδομών, που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Επιπλέον, δίνεται έμφαση σε εναλλακτικές πηγές νερού, όπως τα ανακυκλωμένα ύδατα.

Ακολουθεί ο επικαιροποιημένους πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου, όπως αυτός εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος:

Υπενθυμίζουμε ότι η σχετική Πρόσκληση, περισσότερο από ένα χρόνο πριν, απασχόλησε έντονα την τοπική επικαιρότητα, με μάλλον αρνητικό πρόσημο, αφού, στην πραγματικότητα πρόκειται για μικρά έργα, ανάμεσα στα οποία δεν υπάρχει κάποιο για την ευρύτερη περιοχή του κάμπου του Αγρινίου, κυρίως δε διότι δεν αξιοποιήθηκε καθόλου το ανάλογο “μεγάλο πρόγραμμα”, για έργα άνω των 2,2 εκατ. ευρώ έκαστο, στο οποίο δεν υπήρξε καν η υποβολή προτάσεων.