Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 07 Νοέμβριος 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Ρυθμίσεις για τη στήριξη της Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ και την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Στο σχέδιο νόμου «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ» έχουν προβλεφθεί μια σειρά από πρόνοιες, για την ουσιαστική ενίσχυση των ΑΠΕ. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο Ε΄ του σχεδίου νόμου συμπεριλαμβάνονται οι ρυθμίσεις για τη Στήριξη των ΑΠΕ.

  • Οι ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, ο οποίος βασίζεται κατά κύριο λόγο στην πλήρη απολιγνιτοποίηση και την σβέση του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων της χώρας μέχρι το έτος 2028 με παράλληλη αύξηση της διείσδυσης της παραγωγής ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα στο 35% της τελικής ακαθάριστης κατανάλωσης ενέργειας, ώστε κατά το χρόνο εκείνο τουλάχιστον το 60% της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής θα προέρχεται από σταθμούς ΑΠΕ.

Για να καταστούν όμως τα παραπάνω δυνατά με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται να υιοθετηθούν νομοθετικές ρυθμίσεις που θα έχουν έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα ενισχύουν την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ σε ένα ώριμο και ασφαλές για επενδύσεις περιβάλλον.

Παράλληλα, θα πρέπει να διορθωθούν παραλείψεις και λάθη των αμέσως προηγούμενων ετών, που δημιουργούσαν σύγχυση και εμπόδια στους επενδυτές για εγκατάσταση νέων σταθμών και να επισπευσθεί η ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών για την εμπέδωση των κανόνων της αγοράς.

Ειδικότερα:

Άρθρο 19 - Αποζημίωση παραγωγών ΑΠΕ μέχρι την έναρξη συμμετοχής του ΦοΣΕTEΚ στην αγορά

Με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του ν. 4414/2016 και με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ /25512/883 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 1020), όπως ισχύει, οι κάτοχοι σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος είτε μόνοι τους, είτε μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.), είτε μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.).

Με τη διάταξη του άρθρου 61 του ν. 4546/2018 όπως ισχύει, ορίστηκε ότι οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν συνάψει ή θα συνάψουν Σ.Ε.Δ.Π. πριν την έκδοση της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/20.3.2019) λαμβάνουν αποζημίωση αναδρομικά από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσής τους και μέχρι και τον τρίτο μήνα εκκαθάρισης μετά το μήνα έκδοσης της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση διασφαλίζεται η αποπληρωμή των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. για το διάστημα από 01.07.2019 μέχρι την έναρξη της συμμετοχής του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την αναδρομική εκκαθάριση και καταβολή της υπολειπόμενης αποζημίωσης των σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με Σ.Ε.Δ.Π..

Άρθρο 20 - Συμμετοχή σταθμών ΑΠΕ στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ν. 4414/2016 (Α’ 149), όπως αυτές εξειδικεύονται στους σχετικούς Κώδικες, ήτοι στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), η υπογραφή Σ.Ε.Δ.Π. και άρα η ένταξη σταθμών ΑΠΕ σε καθεστώς στήριξης, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των σταθμών αυτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των τελευταίων ανταγωνιστικών διαδικασιών χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης, εκτιμάται ότι το Σταθμισμένο Κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών έχει μειωθεί σημαντικά, περιορίζοντας έτσι την αναγκαιότητα χορήγησης λειτουργικής ενίσχυσης για τους σταθμούς αυτούς.

Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας προς αυτήν την κατεύθυνση της συμμετοχής σταθμών ΑΠΕ στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς λειτουργική ενίσχυση, την οποία έχει εισηγηθεί και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (βλ. Ο-75975/20.2.2019 επιστολή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Στο πλαίσιο αυτό, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), των οποίων οι κάτοχοι δεν έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση, να επιλέξουν, είτε κατά τον χρόνο σύνδεσης, είτε το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ετών από την λειτουργία των σταθμών, να συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς/αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Στην περίπτωση αυτή είτε δεν καταρτίζονται συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης του ν. 4414/2016, είτε επέρχεται αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων του ν. 4414/2016 ως ισχύει και των κατά τα άρθρα 3 παρ.5 περ. α΄ και 12 του ν. 3468/2006 (Α 129) συμβάσεων (feed in tariff).

Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ρυθμίσει τις σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής, στην περίπτωση ήδη καταρτισθεισών συμβάσεων ενίσχυσης.

Άρθρο 21 - Όροι και διαδικασία για χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης σε σταθμούς ΑΠΕ ισχύος μεγαλύτερης των 250MW

Σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014 – 2020)» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης μετά από κοινοποίηση στην ΕΕ και συγκεκριμένα ότι «οι μεμονωμένες ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κοινοποιηθέντος καθεστώτος ενισχύσεων εξακολουθούν να υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 108 παρ. 3 της Συνθήκης, εφόσον υπερβαίνουν τα κάτωθι όρια κοινοποίησης και δεν χορηγούνται βάσει ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών: α) … β) ενισχύσεις λειτουργίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή/και τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές, όπου η ενίσχυση χορηγείται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε χώρους τους οποίους, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης, η δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανά χώρο υπερβαίνει τα 250 μεγαβάτ (MW)».

Ωστόσο, στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στήριξης δεν έχει προβλεφθεί η διαδικασία για τη χορήγηση μεμονωμένης ενίσχυσης, βάσει της ανωτέρω πρόβλεψης των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκ τούτου, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού) της χορήγησης μεμονωμένων ενισχύσεων για σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος > 250 MW.

Η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση θα συμβάλει στην έγκαιρη υλοποίηση των έργων αυτών και στην επίτευξη των Εθνικών στόχων της Ελλάδας για διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα για το 2030 και κινείται σε ευθυγράμμιση με το ανωτέρω ευρωπαϊκό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη και τις εν δυνάμει στρεβλώσεις από τη συμμετοχή των μεγάλων αυτών έργων σε ανταγωνιστική διαδικασία.

Η κοινοποίηση θα αφορά ένα ενιαίο έργο το οποίο θα δύναται να αποτελείται από περισσότερες της μίας άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σχετική αναφορά στην οικεία άδεια παραγωγής και ότι το συνολικό έργο θα συνδέεται σε ένα σημείο στο Σύστημα ή το Δίκτυο.

Με την ίδια διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να ρυθμίσει τις σχετικές λεπτομέρειες εφαρμογής, ιδίως στην περίπτωση ήδη καταρτισθεισών συμβάσεων ενίσχυσης.

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου ΕΔΩ.