Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οδηγίες έγκρισης δαπάνης για τις «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις διαδικασίες έγκρισης δαπάνης του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του ΠΑΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ για την διαδικασία έγκρισης δαπάνης απαιτείται:

Α. Αίτηση Πληρωμής:

Για τη λήψη της κατ' έτος ενίσχυσης του Μέτρου, οι δικαιούχοι υποβάλλουν ΕΑΕ μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., αιτούμενοι την πληρωμή τους στο πλαίσιο δράσης του Μέτρου 11, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο.

Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του:

 • είτε απευθείας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος,
 • είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αιτήσεων.

Οι αιτήσεις πληρωμής μεταφέρονται μέσω του ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, με κατάλληλη υπηρεσία διαδικτύου που παρέχεται από το τελευταίο

Β. Παραστατικά Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων:

Κατ' εφαρμογήν των προβλέψεων του άρθρου 14 (Β) της με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες», οι δικαιούχοι καταθέτουν ηλεκτρονικά κάθε έτος τα εξοφλημένα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων (των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.-πρώην Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)) για τις Εργαστηριακές Αναλύσεις και την Πιστοποίηση. Λεπτομέρειες ορίζονται σε σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού.

Γ. Διοικητικοί Έλεγχοι

Ο διοικητικός έλεγχος διακρίνεται σε:

α) διοικητικό οπτικό και

β) σε διοικητικό μηχανογραφικό - διασταυρωτικό με άλλες βάσεις δεδομένων.

Στις ενδείξεις μη συμμόρφωσης που προκύπτουν από ελέγχους διασταύρωσης δίνεται συνέχεια με οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη διοικητική διαδικασία και, εφόσον απαιτείται, με επιτόπιο έλεγχο.

Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται στο σύνολο των αιτήσεων πληρωμής και των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων, διεξάγεται μηχανογραφικά και περιλαμβάνει:

α. διοικητικούς ελέγχους ως προς τα προσκομιζόμενα παραστατικά (π.χ. πρόσθετες δαπάνες, κόστος συναλλαγής, κλπ),

β. διασταυρωτικούς ελέγχους των στοιχείων του Π.Σ. συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του επιτόπιου ελέγχου, με άλλες βάσεις δεδομένων (πχ. ΟΣ κ.τ.λ.), μεταξύ των αιτούμενων στοιχείων και των αποτελεσμάτων των ελέγχων, με στόχο να διαπιστωθεί ότι:

i. πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τηρούνται η γραμμή βάσης, οι δεσμεύσεις και άλλες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της δράσης,

ii. δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση μέσω άλλων καθεστώτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 7/13

iii. η αίτηση πληρωμής καθώς και τα παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων είναι πλήρη και υποβάλλονται εντός της σχετικής καθορισμένης προθεσμίας και αποδεικνύουν την επιλεξιμότητα, iv. υπάρχει συμμόρφωση με τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις, κατά περίπτωση.

Οι Διοικητικοί έλεγχοι των παραστατικών συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων υλοποιούνται επί της οθόνης στο 100% των αιτήσεων πληρωμής και για το σύνολο των παραστατικών που έχουν καταχωρηθεί και επισυναφθεί στο Π.Σ. για το έτος εφαρμογής από υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Στο πλαίσιο του Διοικητικού ελέγχου, οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο.Ε.Π.), σύμφωνα με το πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου, στο 100% των αιτήσεων πληρωμής για κάθε έτος, καταχωρούν στο Π.Σ. τα ευρήματά τους ως προς τη συμμόρφωση των δικαιούχων σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή για τα αγροτεμάχια που μετέχουν στις δράσεις, όπως περιγράφεται σε σχετική εγκύκλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Εφόσον έντυπο έχει υποβληθεί πριν τη λήξη του έτους εφαρμογής θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον Ο.Ε.Π. πως δεν υπάρχουν αλλαγές.

Δ. Χρονικά διαστήματα Προκαταβολής - Πληρωμής

Δ1. Πληρωμή Προκαταβολής

Μετά την ολοκλήρωση όλων των διοικητικών ελέγχων επιλεξιμότητας που αφορούν στην απώλεια εισοδήματος δύναται να καταβάλλεται προκαταβολή επί του ποσού απώλειας εισοδήματος πριν την 1η Δεκεμβρίου εκάστου έτους εφαρμογής.

Δ2. Πληρωμή μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων του έτους εφαρμογής των δικαιούχων, των επιτόπιων ελέγχων και των διοικητικών του συνόλου των κατηγοριών ενίσχυσης (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων των προσκομιζομένων παραστατικών για το πρόσθετο κόστος και το κόστος συναλλαγής) δύναται να πραγματοποιούνται οι πληρωμές του έτους εφαρμογής.

Οι πληρωμές καταβάλλονται σε δύο το πολύ δόσεις όπως προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου.

Ε. Αξιολόγηση αιτήσεων πληρωμής:

Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Μέτρου 11, σε επίπεδο Π.Δ. διενεργείται αξιολόγηση του συνόλου των ενεργών Τεχνικών Δελτίων των δικαιούχων των οποίων η έδρα εκμετάλλευσης ανήκει στους νομούς αρμοδιότητάς της Π.Δ. Η αξιολόγηση διενεργείται για κάθε έτος εφαρμογής και προσδιορίζεται το αιτούμενο ποσό 8/13 ενίσχυσης, τα επιλέξιμα προς πληρωμή στοιχεία της αίτησης, το τελικό ποσό πληρωμής, τα πιθανά ευρήματά, οι κυρώσεις - μειώσεις - αποκλεισμοί, τα ποσά που θα αναζητηθούν με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καθώς και τυχών συμψηφισμοί. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Π.Δ. διενεργούν έλεγχο ορθότητας της αξιολόγησης βάσει τυχαίου δείγματος που παράγεται από στο Π.Σ. σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί το πληθυσμού σε επίπεδο Π.Δ.

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα μεταφέρονται από το χειριστή του Π.Σ. στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020).

ΣΤ. Συγκρότηση Φακέλου Πληρωμής

Στη συνέχεια, ανεξάρτητα και παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης τυχόν ενδικοφανών προσφυγών, οι Π.Δ. προβαίνουν σε δημιουργία φακέλου πληρωμής ανά Δράση, πρόσκληση για τους νομούς αρμοδιότητάς τους και σύμφωνα με τις Περιφέρειες Στήριξης, τις Προτεραιότητες, τις Περιοχές Εστίασης, σύμφωνα με:

 • τα αποτελέσματα των μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων στη κεντρική βάση δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
 • των στοιχείων των αιτήσεων ενίσχυσης και
 • των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων διοικητικών & επιτόπιων ελέγχων.

Η έγκριση της δαπάνης διενεργείται επί του φακέλου πληρωμής από υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων (Π.Δ.) και πραγματοποιείται από δύο ελεγκτές Α΄ και Β΄ που ορίζονται με Απόφαση του Προϊσταμένου της εκάστοτε Π.Δ., τον προϊστάμενο του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων της Π.Δ. καθώς και τον Προϊστάμενο της Π.Δ. Οι ελεγκτές θα πρέπει να διαθέτουν κωδικό ελεγκτή και να κατέχουν σχετικά δικαιώματα πρόσβασης στο Π.Σ. και το Ο.Π.Σ.Α.Α. 2014-2020. Σημειώνεται ότι ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων (Ελεγκτής Β) εποπτεύει την εργασία του άλλου (Ελεγκτής Α).

Ζ. Δικαιολογητικά Φακέλου Πληρωμής:

Ο φάκελος πληρωμής, περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά ως εξής:

i) Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής ανά παρτίδα, όπου πραγματοποιείται η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όπως αυτά προκύπτουν στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στην οποία αναγράφεται το συνολικό ποσό της ενίσχυσης καθώς και οι εφαρμοζόμενοι συμψηφισμοί με διαχωρισμό της εθνικής από την κοινοτική συμμετοχή, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους Α΄ και Β΄ ελεγκτές, τον προϊστάμενο του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων της Π.Δ. και τον Προϊστάμενο της Π.Δ. Στο 9/13 πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.Α.Α.) δημιουργείται και διατηρείται το ηλεκτρονικό αρχείο Συγκεντρωτικής Κατάστασης Πληρωμής.

ii) Την πρώτη και την τελευταία σελίδα της Αναλυτικής Ονομαστικής Κατάστασης Πληρωμής των δικαιούχων ενίσχυσης της παρτίδας, υπογεγραμμένες από τους αρμόδιους Α΄ και Β΄ ελεγκτές, τον προϊστάμενο του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων της Π.Δ. και τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης. Επίσης, στο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.Α.Α.) δημιουργείται και διατηρείται το ηλεκτρονικό αρχείο της αναλυτικής κατάστασης πληρωμής. Ηλεκτρονικό αντίγραφο του αρχείου συνοδεύει το φάκελο πληρωμής στην περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί των σύνολο των σελίδων.

iii) Αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών, ανά παρτίδα πληρωμής, στην οποία εμφανίζονται οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου το οποίο επιλέγεται από το σύνολο των γεωργών που περιλαμβάνονται στην Αναλυτική Ονομαστική Κατάσταση Πληρωμής του προηγούμενου σημείου. Η εν λόγω Κατάσταση παράγεται μηχανογραφικά από το Π.Σ. του Μέτρου και διατηρείται σε αυτό σε εκτυπώσιμη μορφή. Η αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών υπογράφεται από τους αρμόδιους ελεγκτές της Π.Δ., τον προϊστάμενο του τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ενισχύσεων της Π.Δ. και τον Προϊστάμενο της Π.Δ.

iv) Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (Check List) με τα στοιχεία που ελέγχθηκαν, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους Α΄ και Β΄ ελεγκτές, και τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης (συν. Υπόδειγμα 1) όπου βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα δαπανών.

Για τη σύνταξή της λαμβάνεται υπόψη:

1. Το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου

2. Τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διοικητικού - διασταυρωτικού ελέγχου καθώς και του διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, όπως αποτυπώνονται στις σχετικές οθόνες του Πληροφοριακού Συστήματος,

3. Τη Λίστα ελέγχου Δείγματος (εμπεριέχεται αναφορά στο συν. Υπόδειγμα 1) με τα αποτελέσματα του διοικητικού υπολογιστικού ελέγχου σύμφωνα με αναλυτική κατάσταση δείγματος πληρωμών

4. Τις Λίστες ελέγχων (εμπεριέχεται αναφορά στο συν. Υπόδειγμα 1) οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στο Π.Σ. , συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο πληρωμής και είναι:

 • Έκθεση Επιτοπίων Ελέγχων του έτους σε σύνολο χώρας, υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 2)
 • Κατάσταση/ Έκθεση ελέγχου από τη βάση δεδομένων, σε σύνολο χώρας, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου των γεωχωρικών στοιχείων επί της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Ελέγχων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 3)
 • Βεβαίωση λειτουργίας και συντήρησης των Πληροφοριακών Συστημάτων υποστήριξης του Μέτρου υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (συν. Υπόδειγμα 4)
 • Κατάσταση από τη βάση δεδομένων, σε επίπεδο ΠΔ, με συγκεντρωτική αναφορά των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος κεντρικού μηχανογραφικού διασταυρωτικού ελέγχου, η οποία παράγεται από το ΠΣ.

Ι. Κατάσταση αρχικοποίησης αρνητικών ποσών. Σε κάθε υπολογισμό πληρωμής στο Π.Σ. παράγεται κατάσταση στην οποία αποτυπώνονται τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των πολυετών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 19 (παρ. 3) και στο άρθρο 35 (παρ. 7) του κανονισμού 640/2015 και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Η κατάσταση αρχικοποίησης αρνητικών ποσών εκτυπώνεται από το Π.Σ., υπογράφεται από από τους αρμόδιους Α΄ και Β΄ ελεγκτές, και τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης και φυλάσσεται στο αρχείο της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

3. Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης

Α. Διαβίβαση μη μηδενικής πληρωμής:

Η Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διαβιβάζει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας τους εκκαθαρισμένους φακέλους πληρωμής προκειμένου να ελεγχθεί η πληρότητά τους και να την εγκρίνει στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

Η διαβίβαση των φακέλων πληρωμής θα πρέπει να γίνεται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier σε διπλούς φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων:

 • Ο εσωτερικός φάκελος (ή πακέτο) ο οποίος θα περιλαμβάνει το φάκελο πληρωμής, θα αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης θα φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του. 11/13
 • Ο εξωτερικός φάκελος (ή πακέτο) θα περιλαμβάνει το διαβιβαστικό και τον εσωτερικό φάκελο, θα αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης.

Το Τμήμα Βελτίωσης του Γεωργικού Περιβάλλοντος, μετά τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου πληρωμής, προωθεί με υπηρεσιακό σημείωμα συνοδευόμενο από συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου πληρωμής (συν. Υπόδειγμα 5) τους φακέλους πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών - Τμήμα Λογιστηρίου για την εκτέλεση της πληρωμής.

Μετά την έκδοση της Εντολής Πληρωμής η Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων καταχωρεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τον αριθμό και την ημερομηνία της Εντολής Πληρωμής και αποστέλλει στο Τραπεζικό Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ηλεκτρονικό αρχείο για την πίστωση του ποσού της πληρωμής στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε δικαιούχου.

Β. Διαβίβαση μηδενικής πληρωμής:

Στην περίπτωση που από τον υπολογισμό πληρωμής προκύψει μηδενικό ποσό πληρωμής, συγκροτείται ο φάκελος πληρωμής και διαβιβάζεται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας προς αρχειοθέτηση χωρίς να αποσταλεί στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων.

4. Κοινοποίηση στοιχείων αξιολόγησης-πληρωμής

Τα στοιχεία της αξιολόγησης-πληρωμής κοινοποιούνται στους παραγωγούς μέσω ανάρτησης από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο ΠΣ, ώστε να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους τυχόν ενδικοφανείς προσφυγές μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Η διαδικασία της ανάρτησης υλοποιείται:

α) Στην περίπτωση μη μηδενικών παρτίδων μετά την καταχώριση της εκδοθείσας εντολής πληρωμής στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

β) Στην περίπτωση μηδενικών παρτίδων μετά την έγκριση της παρτίδας από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στο Ο.Π.Σ.Α.Α.

5. Κλείσιμο έτους

Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών του έτους εφαρμογής, υπό την έννοια του άρθρου 75 του κανονισμού 1306/2014, η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει μέσω του Π.Σ. που υποστηρίζει το μέτρο στη διαδικασία "Κλείσιμο Έτους". Με την εν 12/13 λόγω διαδικασία οριστικοποιούνται οι πληρωμές σε επίπεδο δικαιούχου και δέσμευσης για το έτος που ολοκληρώνεται και εφαρμόζονται οι τυχόν ποινές Απένταξης σε επίπεδο ΑΦΜ, οι τυχόν ποινές τροποποίησης των Τεχνικών Δελτίων επόμενων ετών (μέσω απένταξης τεμαχίων) και ταυτοχρόνως το μέγιστο ποσό του Τεχνικού Δελτίου του έτους κλεισίματος μειώνεται στο ύψος του αιτούμενου ποσού, παρέχοντας τη δυνατότητα στον Ε.Φ.Δ. να "απελευθερώσει" τις σχετικές πιστώσεις στο Ο.Π.Σ.Α.Α. μέσω τροποποίησης της απόφασης ένταξης. Παράλληλα, εγγράφονται τυχόν Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντα Ποσά (συμπεριλαμβανομένου των ποινών Πολλαπλής Συμμόρφωσης) ή Πολυετείς κυρώσεις στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων λαμβάνοντας κωδικό υπόθεσης, για την αναζήτησή τους ή συμψηφισμό. Με την εγγραφή τους οι πολυετείς κυρώσεις είναι διαθέσιμες για συμψηφισμό με επόμενες αναγνωρισμένες δαπάνες σύμφωνα με τα άρθρα 19(3) και 35(7) του Κανονισμού 640/2014 της Ε.Ε.

6. Αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντα ποσά - Πολυετείς Κυρώσεις

Με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία, ταύτοχρονα με την εγγραφή Αχρεωστήτως ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών ή Πολυετών κυρώσεων στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα της Δ/νσης Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την λήψη κωδικού υπόθεσης, δημιουργείται και αποστέλλεται η πρόσκληση ειδοποίησης από τον Προϊστάμενο της Π.Δ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τους παραγωγούς της περιοχής ευθύνης του. Για την προαναφερόμενη πρόσκληση ενημερώνονται οι παραγωγοί με την αποστολή αυτοματοποιημένου μηνύματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο σύστημα διαχείρισης χρηστών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (μέσω του πληροφοριακού συστήματος που υποστηρίζει τη διαχείριση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών - Ενιαίου Συστήματος Αχρεωστήτως) και κάνοντας χρήση των προσωποποιημένων κωδικών τους μπορούν να δουν και να εκτυπώσουν το σχετικό έγγραφο πρόσκλησης 1ης ειδοποίησης.

Αφότου ο παραγωγός υποβάλλει ηλεκτρονικά τυχόν αντιρρήσεις στο Ενιαίο Σύστημα Αχρεωστήτως εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης, οι υπάλληλοι της Π.Δ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις εξετάζουν εγκρίνοντας ή απορρίπτοντας τις συνολικά. Για όσους παραγωγούς δεν υποβλήθηκαν ή απορρίφθηκαν οι αντιρρήσεις τους, η αρμόδια υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ. δημιουργεί ηλεκτρονικά στο Ενιαίο Σύστημα Αχρεωστήτως την Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και αποστέλλεται αυτοματοποιημένο μήνυμα στο ηλεκτρονικό 13/13 ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει οι παραγωγοί, καθιστώντας τα ποσά διαθέσιμα για συμψηφισμό σύμφωνα με το άρθρο 28 του Εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014.