Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 07 Νοεμβρίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η θέση της ΕΕ στο παγκόσμιο εμπόριο

Το 2018, οι εξαγωγές της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 15,2% των παγκόσμιων εξαγωγών ενώ οι εισαγωγές το 15,1%, καθιστώντας την μία από τις σημαντικότερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου.

Η προώθηση του εμπορίου αποτελούσε πάντα βασική προτεραιότητα της ΕΕ: όχι μόνο μέσω της εξάλειψης των εμπορικών φραγμών, αλλά και μέσω της ενθάρρυνσης εμπορικών συναλλαγών με τρίτες χώρες. Το 2018, οι εξαγωγές της ΕΕ αντιπροσώπευαν το 15,2% των παγκόσμιων εξαγωγών ενώ οι εισαγωγές το 15,1%, καθιστώντας την μία από τις σημαντικότερες εμπορικές δυνάμεις του κόσμου, μαζί με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Εμπορικές συμφωνίες

Σήμερα 100 εμπορικές συμφωνίες έχουν συναφθεί, βρίσκονται υπό επανεξέταση ή υπό διαπραγμάτευση. Οι εμπορικές συμφωνίες δεν δίνουν μόνο τη δυνατότητα μείωσης των δασμών αλλά και την ευκαιρία διεθνούς αναγνώρισης της ποιότητας και των προδιαγραφών ασφαλείας των ευρωπαϊκών προϊόντων. Μέσω εμπορικών συμφωνιών, παρέχονται επίσης δυνατότητες προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Η ΕΕ χρησιμοποιεί ακόμα τις εμπορικές συμφωνίες για να θέσει περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα, ώστε να αποτρέψει, για παράδειγμα, την εισαγωγή προϊόντων που είναι αποτέλεσμα παιδικής εργασίας.

Η πιο πρόσφατη εμπορική συμφωνία της ΕΕ υπογράφηκε με την Ιαπωνία το 2018, πολλές όμως ακόμα βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση.

Ευρωπαϊκές εισαγωγές και εξαγωγές

Χάρη στη συμμετοχή τους στην μεγαλύτερη ενιαία αγορά του κόσμου, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας και εμπορικές συμφωνίες που τους παρέχουν τη δυνατότητα εξαγωγής πολλών αγαθών και υπηρεσιών. Παράλληλα, οι ξένες επιχειρήσεις που εξάγουν αγαθά και υπηρεσίες στην ΕΕ οφείλουν να σέβονται τα ίδια υψηλά πρότυπα που τηρούν και οι τοπικές επιχειρήσεις, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αθέμιτου ανταγωνισμού.

Όσον αφορά τις εξαγωγές αγαθών, οι μεγαλύτεροι εταίροι της ΕΕ είναι οι ΗΠΑ (259,9 δισ. ευρώ), η Κίνα (145,3 δισ. ευρώ) και η Ελβετία (105,6 δισ. ευρώ). Η ΕΕ εισάγει προϊόντα και υπηρεσίες κυρίως από την Κίνα (272,7 δισ. ευρώ), τις ΗΠΑ (193,2 δισ. ευρώ) και τη Ρωσία (105 δισ. ευρώ).

Το 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτίμησε ότι οι εμπορικές συναλλαγές της ΕΕ με τρίτες χώρες συνδέονται με τη δημιουργία περίπου 36 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Η ύπαρξη της ενιαίας αγοράς έχει, επίσης, οδηγήσει στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από χώρες εκτός της ΕΕ ωθούν, ακόμα, τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, παρέχοντας περισσότερες και φθηνότερες επιλογές στους καταναλωτές.