Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Εχθροί, ασθένειες και αναγκαίες επεμβάσεις στα εσπεριδοειδή

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Στο δίκτυο παγίδευσης σηµειώνεται αύξηση των συλλήψεων της µύγας. Στις πρώιµες ποικιλίες πορτοκαλιάς και µανταρινιάς oι καρποί γίνονται επιδεκτικοί στις προσβολές µόλις αρχίζει να αλλάζει το χρώµα τους.

Συστήνεται άµεση καταπολέµηση µε εγκεκριµένα για την καλλιέργεια σκευάσµατα. Η δραστηριότητα και η γονιµότητα του εντόµου περιορίζονται σταδιακά µε την πτώση της θερµοκρασίας.

Στις εφαρµογές πρέπει να τηρείται αυστηρά ο χρόνος αναµονής πριν τη συγκοµιδή για υπολείµµατα των φυτοπροστατευτικών στους καρπούς.

Η συλλογή και η αποµάκρυνση των προσβεβληµένων καρπών από το δέντρο και από το έδαφος βοηθάει στον περιορισµό των προσβολών.

ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ: Διαλευρώδης & Εριώδης αλευρώδης

Οι προσβολές των αλευρωδών φαίνονται εντονότερα το φθινόπωρο λόγω της κάλυψης των φύλλων και των καρπών από λεπτό µαύρο στρώµα καπνιάς, µυκήτων που αναπτύσσονται πάνω στα κολλώδη µελιτώµατα. Αυτή την περίοδο παρατηρείται αύξηση στα ευαίσθητα στάδια των αλευρωδών για χηµική καταπολέµηση.

Στα έντονα προσβεβληµένα δένδρα συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε εγκεκριµένα σκευάσµατα µε ήπια δράση στα ωφέλιµα έντοµα ή µε θερινούς πολτούς. Να αποφεύγονται οι γενικευµένοι ψεκασµοί.

ΚΑΠΝΙΑ

Σε συνθήκες αυξηµένης υγρασίας αναπτύσσεται πάνω στα µελιτώµατα εντόµων (αλευρώδεις, ψευδόκοκκος, ψώρες) λεπτό στρώµα µυκήτων µαύρου χρώµατος, που καλύπτει τα φύλλα, τα κλαδιά και τους καρπούς.

Η αντιµετώπιση επιτυγχάνεται κυρίως µε την καταπολέµηση στην κατάλληλη εποχή των εντόµων που παράγουν µελιτώµατα.

Φθινοπωρινοί ψεκασµοί µε χαλκούχα µυκητοκτόνα περιορίζουν την ανάπτυξη των µυκήτων της καπνιάς αλλά και των σήψεων που προκαλούνται στους καρπούς από την φυτόφθορα.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ

Πρόκειται για άκαρι που δραστηριοποιείται κυρίως το φθινόπωρο. Όσο διαρκούν οι ήπιες καιρικές συνθήκες διευρύνεται η περίοδος δραστηριότητας του και εντείνονται οι προσβολές. Προκαλεί ταχύτατη αποφύλλωση στα εσπεριδοειδή και ιδιαίτερα στις λεµονιές, αφήνοντας χαµηλά τις ποδιές άδειες. Τα προσβεβληµένα φύλλα αποκτούν αργυρόχροη όψη και οι καρποί χλωρωτικούς αποχρωµατισµούς.

Συστήνεται εξέταση των δέντρων και άµεση αντιµετώπιση όταν εµφανίσουν τα χαρακτηριστικά συµπτώµατα.

ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ

Πολύ σοβαρή ασθένεια των εσπεριδοειδών λόγω της γρήγορης ξήρανσης των προσβεβληµένων δέντρων. Μεγαλύτερη ευαισθησία έχουν οι λεµονιές και οι κιτριές. Αρχικά εκδηλώνεται µε χλώρωση, µάρανση και ξήρανση των φύλλων σε νεαρούς βλαστούς και στη συνέχεια φυλλόπτωση µε τους µίσχους των φύλλων να παραµένουν πάνω στο κλαδί. Ακολουθεί ξήρανση της κορυφής που προχωρά προς τα κάτω σε κλάδους και σε βραχίονες. Σε µερικές περιπτώσεις παρατηρείται µεταχρωµατισµός καστανο - πορτοκαλί χρώµατος στα αγγεία του προσβεβληµένου ξύλου. Νέες µολύνσεις εννοούνται από την υγρασία και την ύπαρξη πληγών για την είσοδο του µύκητα, στο διάστηµα Οκτωβρίου – Μαρτίου.

Τα µέτρα αντιµετώπισης είναι προληπτικά:

  • Αποφεύγετε κλάδεµα και όργωµα κατά τη βροχερή περίοδο, ιδιαίτερα στις λεµονιές. Φροντίζετε οι κλάδοι, οι κορµοί και οι ρίζες να µην τραυµατίζονται κατά τις καλλιεργητικές εργασίες. Τυχόν πληγές µέσα στην περίοδο αυτή να προστατεύονται µε εγκεκριµένα σκευάσµατα.
  • Το κλάδεµα των δέντρων να γίνεται αργά την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι. Οι τοµές να καλύπτονται µε κατάλληλη προστατευτική αλοιφή.
  • Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στην επιλογή νέων δενδρυλλίων. Η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και ανεκτικών ή ανθεκτικών ποικιλιών λεµονιάς (Αδαµο̟ούλου, Καρυστινή, Ερµιόνη, Monachello, Santa Teresa, Interdonato) περιορίζουν την ασθένεια.
  • Συστήνονται προληπτικοί ψεκασµοί µε χαλκούχα σκευάσµατα κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου. Ο πρώτος ψεκασµός γίνεται µε την έναρξη των βροχών. Έκτακτοι ψεκασµοί πρέπει να γίνονται αµέσως µετά από χαλάζι, παγετό ή πολύ δυνατό άνεµο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρησιµοποιείτε µόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια. Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: http://wwww.minagric.gr/syspest/syspest_ENEMY_crops.aspx βρίσκεται κατάλογος εγκεκριµένων εντοµοκτόνων και ακαρεοκτόνων για τα εσπεριδοειδή και στην http://wwww.minagric.gr/syspest/SYSPEST_astenia_CROPS.aspx κατάλογος των εγκεκριµένων µυκητοκτόνων οι οποίοι δέχονται τροποποιήσεις.

∆ιαβάζετε µε προσοχή τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων και ακολουθείτε τις κατά την εφαρµογή. Τηρείτε αυστηρά τον χρόνο που αναγράφεται µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής.

Μια επέµβαση πραγµατο̟οιείται µόνο όταν ο επιβλαβής οργανισµός προκαλεί οικονοµική ζηµιά στην καλλιέργεια. Οι αλόγιστοι ψεκασµοί εξοντώνουν τα ωφέλιµα και δηµιουργούν αντίστοιχα εξάρσεις βλαβερών εντόµων.

Εφαρµόζετε την πρακτική των αψέκαστων ζωνών για τη διατήρηση των ωφέλιµων εντόµων. Οι ζώνες αυτές αποτελούν το 15-20 % του συνόλου των δέντρων της καλλιέργειας και εναλλάσσονται µέσα στον οπωρώνα από χρονιά σε χρονιά.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισµών αφήνετε µια αψέκαστη ζώνη προστασίας 21 µέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.