Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Διαβούλευση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική  - Ερωτηματολόγιο

Όλα τα κρίσιμα ζητήματα στη διαδικασία της διαβούλευσης και στην κρίση των παραγωγών.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της περιόδου 2021-2027 (ΣΣ ΚΑΠ) εντάσσονται μια σειρά ενεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, όπως οι ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες για την ανάπτυξη της απαιτούμενης εταιρικής σχέσης.

Στόχος είναι όλοι οι κοινωνικο-οικονομικοί και περιβαλλοντικοί εταίροι σχετικά με την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και του αγρο-διατροφικού τομέα να ενημερωθούν για τα σημαντικότερα θέματα που επηρεάζουν το περιεχόμενο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ και άπτονται τόσο του Πρώτου (άμεσες ενισχύσεις και τομεακές παρεμβάσεις), όσο και του Δεύτερου Πυλώνα (αγροτική ανάπτυξη).

Σε αυτή τη βάση προετοιμάστηκε ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, με τα πιο τα κρίσιμα ζητήματα, προκειμένου να σχεδιαστεί η νέα πολιτική της χώρας και να υποστηριχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διαδικασία διαβούλευσης.

1. Η συζήτηση - διαβούλευση για τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πολυετές Δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027) είναι σε εξέλιξη. Η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας που συνεισέφερε σημαντικούς πόρους, η απροθυμία πολλών Κρατών Μελών να αυξήσουν την συνδρομή τους στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό αλλά και η ανάδειξη νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ε.Ε, όπως το μεταναστευτικό, και η διαχείριση των συνόρων, η εσωτερική ασφάλεια και άμυνα, η κλιματική αλλαγή, κ.λπ., οδήγησε την Επιτροπή να προτείνει τη μείωση του Προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027.

 • Πιστεύετε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την περίοδο 2021-2027, μπορεί να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ (εισοδηματική στήριξη, προσφορά ποιοτικών, ασφαλών και προσιτών τροφίμων, βιώσιμος και ανταγωνιστικός γεωργικός τομέας, ανάπτυξη γεωργικών περιοχών) αλλά και των αυξημένων φιλοδοξιών της ΕΕ για το περιβάλλον και το κλίμα;

Ναι

Όχι

2.  Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ελληνική γεωργία για την περίοδο μετά το 2020; (Μια επιλογή)

Α) Η εξασφάλιση ενός δίκαιου και βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος

B) Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή, υγιή και ποιοτικά τρόφιμα, σε προσιτές τιμές

Γ ) Η δυσκολία προσαρμογής της Ελληνικής Γεωργίας στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις

Δ) Ο αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός

 • Με βάση την προηγούμενη επιλογή σας, εξειδικεύστε που κατά τη γνώμη σας οφείλεται η δημιουργία αυτών των προκλήσεων;

Α) Η εξασφάλιση ενός δίκαιου και βιώσιμου γεωργικού εισοδήματος. Η δυσκολία επίτευξης αυτού του στόχου θεωρείτε ότι οφείλεται: (Σημειώστε τις 2 κυριότερες αιτίες)

⇒Στη χαμηλή παραγωγικότητα, που οδηγεί σε χαμηλή ανταγωνιστικότητα

⇒Στις υψηλές τιμές των εισροών και στις σχετικά χαμηλές τιμές πώλησης των γεωργικών προϊόντων, που οδηγούν σε αύξηση του κόστους παραγωγής αυτών

⇒Στις δυσκολίες πρόσβασης σε χρηματοδότηση

⇒Στο φορολογικό σύστημα και στις ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ)

⇒Στο μη επαρκές σύστημα ασφάλισης της παραγωγής

⇒Στην έλλειψη συλλογικής οργάνωσης των παραγωγών

⇒Στη μικρή διάδοση της συμβολαιακής άσκησης της γεωργίας

⇒Στη χαμηλή προστιθέμενη αξία που επιτυγχάνει η γεωργική παραγωγή

Β) Η ανταπόκριση στις απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή, υγιή και ποιοτικά τρόφιμα, σε προσιτές τιμές. Οι δυσκολίες ανταπόκρισης οφείλονται: (Σημειώστε τις 2 κυριότερες αιτίες)

⇒Στην περιορισμένη αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών

⇒Στην έλλειψη κατάλληλων γεωργικών συμβουλών

⇒Στην αύξηση του κόστους παραγωγής, που προκαλείται από τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων και την δημόσια υγεία

⇒Στην αύξηση του κόστους παραγωγής που προκαλείται από τις απαιτήσεις που αφορούν την ευζωία των ζώων

Γ) Η δυσκολία προσαρμογής της Ελληνικής Γεωργίας στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις οφείλεται: (Σημειώστε τις 2 κυριότερες αιτίες)

⇒Στο ότι, οι νέες τεχνολογίες, που κυρίως εισάγονται, έχουν σχεδιασθεί για διαφορετικές δομές, σε σχέση με αυτές της ελληνικής γεωργίας, οπότε δεν μπορούν να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά στη χώρα μας

⇒Στην έλλειψη κατάλληλων γεωργικών συμβουλών Στην έλλειψη κατάλληλης γεωργικής εκπαίδευσης

⇒Στο υψηλό κόστος εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, που δε μπορούν να επωμιστούν οι ελληνικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Δ) Ο αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός σε όρους τιμών γεωργικών προϊόντων. Η πρόκληση αυτή προέρχεται κυρίως από: (Σημειώστε τις 2 κυριότερες αιτίες)

⇒Τον αυξημένο ανταγωνισμό από την απελευθέρωση του γεωργικού εμπορίου της ΕΕ με τρίτες χώρες Το υψηλό κόστος παραγωγής στην ελληνική γεωργία

⇒Τις αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις για το κλίμα και το περιβάλλον, οι οποίες οδηγούν σε αύξηση του κόστους παραγωγής και καθιστούν τα προϊόντα μας λιγότερο ανταγωνιστικά, σε σχέση με τα προϊόντα τρίτων χωρών

⇒Το μικρό μέγεθος παραγωγής και η έλλειψη τυποποίησης που δημιουργούν δυσκολίες στην είσοδο σε μεγάλες αγορές

⇒Την έλλειψη συλλογικής οργάνωσης των παραγωγών και τις δυσκολίες εφαρμογής δράσεων προώθησης και προβολής 19 αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στη διεθνή αγορά

3. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο ισχύουν δύο ορισμοί για τους γεωργούς που δικαιούνται ενισχύσεις:

α) του «ενεργού γεωργού» που είναι δικαιούχος των άμεσων ενισχύσεων (Ι Πυλώνα) και

β) του «επαγγελματία αγρότη», πέραν της ιδιότητας του ενεργού γεωργού.

Στην πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ υπάρχει η πρόβλεψη για έναν υποχρεωτικό ορισμό του «πραγματικού γεωργού», αν και τα περισσότερα κράτη μέλη εμφανίζονται να επιθυμούν την προαιρετική εφαρμογή του ορισμού.

Θεωρείτε ότι: ΝΑΙ - ΟΧΙ

 • πρέπει να εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο ορισμός του «πραγματικού γεωργού»;
 • πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με το αν αφορά παρεμβάσεις άμεσων ενισχύσεων ή αγροτικής ανάπτυξης;

Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να αφορούν:

 1. στην οικονομική σημασία της γεωργικής δραστηριότητας (σημαντικό ποσοστό του εισοδήματος)
 2. στην άσκηση επίσημης οικονομικής δραστηριότητας στον γεωργικό τομέα (ύπαρξη οικονομικών συναλλαγών με την έκδοση τιμολογίων αγοράς και είσπραξης)
 3. στο χρόνο/εργασία που αφιερώνεται στη γεωργική δραστηριότητα (εγγραφή στον ΕΦΚΑ με προϋποθέσεις ΟΓΑ)
 4. στην εκπαίδευση – κατάρτιση
 5. στην εγγραφή σε μητρώα

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη συνέχιση της σταδιακής σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των κ-μ έως το 2026 (εξωτερική σύγκλιση).

Ορισμένα κ-μ πιέζουν για πλήρη εξωτερική σύγκλιση, η οποία θα συνεπάγονταν ακόμη μεγαλύτερη μείωση των άμεσων ενισχύσεων για τη χώρα. Η Ελλάδα τάσσεται κατά της εξωτερικής σύγκλισης αλλά και οποιασδήποτε μορφής εξωτερικής σύγκλισης με αποκλειστικό κριτήριο την έκταση.

 • Κατά τη γνώμη σας, ποια κριτήρια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την κατανομή των πόρων μεταξύ των κ-μ;

Α) Ο αριθμός των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα

B) Το ύψος των άμεσων ενισχύσεων ανά εκμετάλλευση

Γ) Το γεωργικό εισόδημα

5. Σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκης Επιτροπής, η βασική ενίσχυση θα καταβάλλεται ως ενιαίο πόσο ανά εκτάριο (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο).

Παράλληλα, όσα κράτη-μέλη εφαρμόζουν το καθεστώς βασικής ενίσχυσης βάσει δικαιωμάτων ενίσχυσης, θα μπορούν να συνεχίσουν την εφαρμογή του (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) αλλά θα μεριμνήσουν ώστε όλα τα δικαιώματα ενίσχυσης, το αργότερο μέχρι το 2026, να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του μέσου προβλεπόμενου μοναδιαίου ποσού για τη βασική ενίσχυση για το έτος 2026 (εσωτερική σύγκλιση).

 • Όσον αφορά στην εσωτερική σύγκλιση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης (Δ.Ε.), πιστεύετε ότι πρέπει: (μια επιλογή –ναι ή όχι)

⇒Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 75% της αξίας των Δ.Ε. να επιτευχθεί το αργότερο μέχρι το 2026

⇒Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 75% της αξίας των Δ.Ε. να επιτευχθεί στο μέσον της περιόδου

⇒Η εσωτερική σύγκλιση κατά τουλάχιστον 75% της αξίας των Δ.Ε. να επιτευχθεί από το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας ΚΑΠ

⇒Η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται ως ενιαίο ποσό ανά εκτάριο για τη χώρα, με κατάργηση των δικαιωμάτων ενίσχυσης

⇒Η καταβολή της ενίσχυσης να γίνεται ως ενιαίο ποσό, ανά εκτάριο, ανά ομάδα περιοχών με παρόμοιες κοινωνικοοικονομικές ή αγρονομικές συνθήκες (π.χ. υφιστάμενες περιφέρειες αροτραίων / βοσκοτόπων / δενδρωδών καλλιεργειών)

6. Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς ποσοστού έως και 15% των άμεσων ενισχύσεών τους στην αγροτική ανάπτυξη και αντίστροφα, καθώς επίσης και ενός επιπλέον ποσοστού έως και 15% από τις άμεσες ενισχύσεις προς την αγροτική ανάπτυξη για τη χρηματοδότηση αποκλειστικά και μόνο παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους της νέας ΚΑΠ.

 6.1 Κατά τη γνώμη σας (1 επιλογή – ναι ή όχι)

 • Θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά πόρων από τις Άμεσες Ενισχύσεις (Πυλώνας Ι) στην Αγροτική Ανάπτυξη (Πυλώνας ΙΙ);
 • Θα πρέπει να υπάρξει μεταφορά πόρων από την Αγροτική Ανάπτυξη στις Άμεσες Ενισχύσεις;

6.2 Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένο τον περιορισμό των πόρων (περίπου -5%) σε ποιες παρεμβάσεις των άμεσων ενισχύσεων και Κ.Ο.Α. πρέπει να δοθεί πρόσθετο βάρος στη νέα προγραμματική περίοδο; (1 επιλογή – ναι ή όχι)

 • Αποσυνδεδεμένες ενισχύσεις
 • Τομεακές ενισχύσεις (Διεπαγγελματικές Οργανώσεις /Κ.Ο.Α.)
 • Συνδεδεμένες ενισχύσεις

6.3 Ιεραρχείστε τη σημασία των προβλεπόμενων από την πρόταση του κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, των αποσυνδεδεμένων άμεσων ενισχύσεων για την ελληνική γεωργία

6.4. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις πρέπει να έχουν προσανατολισμό:

 • Τη φυτική παραγωγή
 • Τη ζωική παραγωγή
 • Αδιακρίτως και τα δυο παραπάνω

6.5. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις πρέπει:

 • Να είναι πολυάριθμες, όπως σήμερα (18 προϊόντα)
 • Να περιορισθούν σε αριθμό και να στοχεύσουν λίγα σε αριθμό, γεωργικά προϊόντα

6.6 Σήμερα χορηγούνται οι παρακάτω συνδεδεμένες ενισχύσεις:

Κατηγορίες συνδεδεμένων ενισχύσεων
1. Βιομηχανική τομάτα
2. Ζαχαρότευτλα
3. Καρποί με κέλυφος
4. Σταφίδα
5. Μήλα
6. Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης
7. Πορτοκάλια χυμοποίησης
8. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Ψυχανθή
9. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυχανθή
10. Ροδάκινα χυμοποίησης
11. Ρύζι
12. Σκληρός σίτος
13. Σπαράγγια
14. Σπόροι σποράς
15. Βόειο κρέας
16. Γεωργοί με ειδικά δικαιώματα χωρίς επιλέξιμα
εκτάρια
17. Πρόβειο και αίγειο κρέας
18. Σηροτροφία

Από αυτές προσδιορίστε τις 3 σημαντικότερες κατηγορίες για την ελληνική γεωργία.

7. Με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ και τον προϋπολογισμό της ΚΑΠ 2021-2027, προβλέπεται μείωση των πόρων για την Αγροτική Ανάπτυξη κατά 15%.

Στο πλαίσιο αυτό σε ποιες παρεμβάσεις της Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη νέα προγραμματική περίοδο;

 Ιεραρχείστε με βάση την κλίμακα: 3 Υψηλή, 2 Μέση, 1 Χαμηλή (μέχρι τρείς επιλογές)

 • Σε υποδομές για την ανάπτυξη της γεωργίας (Έγγειες βελτιώσεις – Αρδευτικά – Αγροτική Οδοποιία)
 • Στην προσέγγιση Leader, μέσω παρεμβάσεων τοπικών στρατηγικών (Μικρά δημόσια έργα για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων, επενδύσεις για την διαφοροποίηση της οικονομίας, κ.λπ.)
 • Στην εξισωτική αποζημίωση (ενίσχυση περιοχών με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς)
 • Σε περιοχές Natura και σε περιοχές για την Οδηγία για τα νερά
 • Στην παροχή ενισχύσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων για το περιβάλλον και το κλίμα (αγρο-περιβαλλοντικά, βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)
 • Στις επενδύσεις (σχέδια βελτίωσης, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων)
 • Στην εγκατάσταση νέων γεωργών Σε εργαλεία διαχείρισης κινδύνων της γεωργίας
 • Στη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών/γεωργικών συμβουλών (AKIS)
 • Στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) / έξυπνη γεωργία

Η εισηγητική έκθεση και το πλήρες κείμενο του ερωτηματολογίου είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου προς συμπλήρωση. Θα το βρείτε ΕΔΩ.