Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Υποβολή αιτημάτων Επιλεξιμότητας, Άρσης Επικάλυψης, Ένταξης σε Περιφέρεια

Για το έτος 2019, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων επιλεξιμότητας, άρσης επικάλυψης, ένταξης σε περιφέρεια, ορίζεται η 31η/01/2020.

Η εξέταση των περιπτώσεων πραγματοποιείται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

⇒Γεωργοί, οι οποίοι διαφωνούν με τον καθορισμό της επιλεξιμότητας του αγροτεμαχίου τους, έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης επιλεξιμότητας. Δυνατότητα υποβολής ένστασης έχουν όσοι γεωργοί έχουν αγροτεμάχια που εμπίπτουν στον κωδικό 54101, των οποίων η προσδιορισθείσα έκταση (προ απομείωσης) είναι μικρότερη και εκτός ορίων ανοχής από την αντίστοιχη δηλωθείσα έκταση και δεν έχουν υποβάλλει ένσταση έως τις 15-7-2019. Οι εντάσεις αυτές αφορούν σε περιπτώσεις οι οποίες δεν έχουν απορριφθεί προγενέστερα των όσων υποβλήθηκαν κατά το στάδιο υποβολής της δήλωσης ΕΑΕ 2019 και μπορούν να υποβληθούν ως 31/1/2020.

⇒Αιτήματα άρσης επικάλυψης κατατίθενται για τις περιπτώσεις που η επικάλυψη έχει διαπιστωθεί ως αποτέλεσμα του χωρικού διασταυρωτικού ελέγχου (κωδ. λάθους 53101) που διενεργείται από το Ο.Π.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία αυτή δεν επιτρέπεται μεταβολή της γεωμετρίας των αγροτεμαχίων.

⇒Γεωργοί, οι οποίοι δηλώνουν νεοεισερχόμενα στο ΟΣΔΕ αγροτεμάχια, που εμπίπτουν σε Ενότητες Αναφοράς με μηδενική περιφέρεια αγρονομικών κριτηρίων, επανελέγχονται στο ΟΠΣ και εξετάζονται από τις κατά τόπους αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις και Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει των κριτηρίων ένταξης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. στο έτος αναφοράς για το ΣΑΑ 2013. Περιπτώσεις αγροτεμαχίων που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα έτη και απορρίφθηκαν δεν επανεξετάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες και κάθε τεχνική υποστήριξη στην υποβολή αιτημάτων άρσης επικάλυψης, επιλεξιμότητας και ένταξης σε περιφέρεια, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην οδό Παπαϊωάννου 23 και στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού. Τηλ.:  2641.0.69013-69034.