Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συγκρότηση Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων

Με Υπουργική Απόφαση συγκροτείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Εθνικό Κέντρο Ελέγχου για την Οζώδη ∆ερµατίτιδα των Βοοειδών, την Γρίπη των Πτηνών, την Ευλογιά του Προβάτου, τον Καταρροϊκό Πυρετό του Προβάτου, τον Αφθώδη Πυρετό, την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων και την Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών.

Οι αρµοδιότητες του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου καλύπτουν όλη την Ελληνική επικράτεια και είναι:

1. Η εισήγηση για τη χάραξη και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής, για τον έλεγχο και την εξάλειψη των νοσηµάτων.

2. Η εισήγηση για την συγκρότηση της Εθνικής Οµάδας Ειδικών, µε Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

3. Ο σχεδιασµός των αναγκαίων µέτρων για την καταπολέµηση των ασθενειών.

4. Η διεύθυνση, η παρακολούθηση και o συντονισµός της λειτουργίας των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου µε σκοπό την έγκαιρη και αποτελεσµατική εφαρµογή των ανωτέρω µέτρων.

5. Η λειτουργία του ως συνδέσµου και η παροχή πληροφοριών στην Ευρ. Επιτροπή, στον Παγκόσµιο Οργανισµό για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ), και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA).

6. Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε τα διαγνωστικά Εργαστήρια.

7. Η λειτουργία του ως συνδέσµου και παροχή πληροφοριών στα άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε αγροτικούς –εµπορικούς τοµείς και τα Μ.Μ.Ε.(σε εθνικό επίπεδο).

9. Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε τις αρµόδιες περιβαλλοντικές αρχές και φορείς για τον συντονισµό των ενεργειών για την κτηνιατρική και περιβαλλοντική ασφάλεια.

10. Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε τα όργανα εφαρµογής του νόµου για την εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής των ειδικών νοµικών µέτρων.

11. Η εισήγηση διευθέτησης οικονοµικών προβλέψεων για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών που σχετίζονται µε την εµφάνιση των επιζωοτιών.

12. Η µέριµνα για την εξασφάλιση προσωπικού και άλλων πόρων στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου.

13. Η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίου προγράµµατος εµβολιασµού έκτακτης ανάγκης.

14. Η µέριµνα για την προµήθεια και διανοµή των εµβολίων και η οριοθέτηση των ζωνών εµβολιασµού.

15. Η διατήρηση της ενηµέρωσης και ετοιµότητας.

16. Η διευθέτηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων και ο διορισµός προσωπικού για τα Κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα.

17. Η λειτουργία του ως συνδέσµου µε γειτονικές ή τρίτες χώρες.

18. Η µέριµνα για την εφαρµογή οποιουδήποτε επιπλέον µέτρου κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των νοσηµάτων.

Με τη σχετική υπουργική απόφαση ορίζεται ως ∆ιευθυντής του Εθνικού Κέντρου, η προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Υγείας των Ζώων ∆ηλέ Χρυσούλα. Συντονιστής του Εθνικού ορίζεται η προϊσταµένη του Τµήµατος Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων κτηνίατρος Κορού Λασκαρίνα-Μαρία και ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισµών, Μελισσών και λοιπών ζώων, κτηνίατρος Περδικάρης Σωκράτης ανάλογα µε το νόσηµα.

Αναλυτικά η Στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου και ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση εδώ.