Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΔΑΟΚ Αιτ/νιας: σε χαμηλά επίπεδα ο δακοπληθυσμός

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νιας ενημερώνει τους Ελαιοκαλλιεργητές της περιοχής αρμοδιότητάς της, για τα παρακάτω:

Παρά το γεγονός ότι οι διαδικασίες για το πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς για το έτος 2019 ξεκίνησαν νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά, προσκόμματα, αιτιάσεις και δικαστικές ενέργειες από συγκεκριμένο υποψήφιο εργολάβο καθυστέρησαν την έναρξή του.

Στις 5-8-2019 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας η απόφαση της εκδίκασης της τελευταίας προσφυγής που κατέθεσε ο συγκεκριμένος υποψήφιος εργολάβος στην Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφορών και η οποία απέρριπτε τους ισχυρισμούς του οικονομικού φορέα που θεωρήθηκαν ως «…αβάσιμοι, αλλά και απαραδέκτως προβαλλόμενοι λόγω ελλείψεως έννομου συμφέροντος..» (σύμφωνα με το  σκεπτικό της απόφασης). Πλέον με την υπ΄αριθμ.1966/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π. Δ. Ελλάδαςκατακυρώθηκαν οι οικονομικές προσφορές και ορίστηκαν προσωρινοί μειοδότες (εργολάβοι), προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Ωστόσο μέχρι σήμερα οι προϋποθέσεις προσβολής του εντόμου δεν είναι ευνοϊκές στο μεγαλύτερο μέρος των ελαιοπαραγωγικών περιοχών. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα και η χαμηλή καρποφορία των ελαιόδεντρων (κυρίως στις κονσερβολιές της περιοχής του Αγρινίου) έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του πληθυσμού του εντόμου σε χαμηλά επίπεδα.

Τέλος σημειώνουμε ότι το επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας μας, μέσω του δικτύου των παγίδων, παρακολουθεί την εξέλιξη του πληθυσμού του δάκου και τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες και όταν κριθεί σκόπιμο θα προχωρήσει σε δολωματικούς ψεκασμούς.