Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2019 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σχέδια Βελτίωσης: η διαδικασία και οι όροι για τη δανειοδότηση

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δάνειο να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου της στήριξης.

Εγκύκλιο με θέμα τη διευκόλυνση σύναψης δανειακών συμβάσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εξέδωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας αγροτικής πολιτικής και διαχείρισης κοινοτικών πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης, στην οποία και δίνονται οδηγίες προς τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών της χώρας για τις «πρόσθετες πράξεις» και τα δάνεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

Αναλυτικά:

1. Σύμφωνα με το Άρθρο 16 της ΥΑ 13158/17, οι δικαιούχοι των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 δύνανται να χρηματοδοτήσουν μέρος ή το σύνολο της υλοποίησης των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων με την χρήση τραπεζικού δανείου.

2. Για τον σκοπό αυτό και προκειμένου να διευκολυνθεί η σύναψη δανειακών συμβάσεων για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020, είναι δυνατή η κατάρτιση και γνωστοποίηση στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) σύμβασης (πρόσθετης πράξης) μεταξύ δικαιούχου και χρηματοπιστωτικού ιδρύματος – μέλους του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ – στην οποία θα συμφωνείται ότι η καταβολή από τον ΕΦΔ της δημόσιας οικονομικής στήριξης θα γίνεται σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου ο οποίος λογαριασμός δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς τη συναίνεση της τράπεζας πριν την αποπληρωμή του ποσού της πρόσθετης πράξης. Το ποσό της πρόσθετης πράξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της δανειακής σύμβασης και η αποπληρωμή του εξασφαλίζει την εκπλήρωση της επιδοθείσας πρόσθετης πράξης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το δάνειο αυτό να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου της στήριξης. Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται με τη δημόσια οικονομική στήριξη που προκαταβάλλεται στο πλαίσιο του άρθρου 16, παρ. 3 της ΥΑ 13158/28-11-2017.

3. Η επιδιδόμενη πρόσθετη πράξη δεν μπορεί να αφορά δημόσια οικονομική στήριξη η οποία να προκύπτει από αιτήματα πληρωμής του δικαιούχου τα οποία είναι εγκεκριμένα κατά την ημερομηνία επίδοσης, δηλαδή, αιτήματα για τα οποία έχει οριστικοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος, ακόμη και αν αυτά δεν έχουν περιληφθεί σε κατάσταση πληρωμής.

4. Κατά την παραλαβή της παραπάνω πρόσθετης πράξης ελέγχεται η επάρκεια της διαθέσιμης δημόσιας οικονομικής στήριξης του δικαιούχου σε σχέση με το ύψος του ποσού της πρόσθετης πράξης. Η διαθέσιμη δημόσια οικονομική στήριξη προκύπτει από την απόφαση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου, όπως αυτή ισχύει τη στιγμή της παραλαβής της πρόσθετης πράξης, ύστερα από την αφαίρεση των ποσών που αφορούν τις αιτήσεις πληρωμής του δικαιούχου για τις οποίες έχει οριστικοποιηθεί ο διοικητικός έλεγχος της επιτροπής παραλαβής καθώς και την αφαίρεση των ποσών που αφορούν στις εκκρεμείς δοθείσες προκαταβολές προς τον δικαιούχο. Στην περίπτωση που η διαθέσιμη δημόσια οικονομική στήριξη του δικαιούχου δεν επαρκεί για την εκπλήρωση της επιδιδόμενης πρόσθετης πράξης, ο ΕΦΔ δεν την παραλαμβάνει.

5. Η εκκαθαρισμένη δημόσια οικονομική στήριξη πιστώνεται στο σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 29 της ΥΑ 13158/17, αφού συμψηφιστούν τυχόν εκκρεμή ποσά από δοθείσες προκαταβολές και παρακρατηθούν τυχόν ποσά υπέρ δημοσίου ή/και ασφαλιστικών ταμείων.

6. Για τη διασφάλιση της ανωτέρω διαδικασίας, θα ακολουθήσει η έκδοση αναλυτικών οδηγιών.