Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 06 Ιουλίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Βιολογική Γεωργία/Κτηνοτροφία: όσα προβλέπονται για τους ελέγχους

Με εγκύκλιο του ο ΟΠΕΚΕΠΕ περιγράφει τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τον έλεγχο των δικαιούχων του Μέτρου 11 για τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά και τις υποχρεώσεις που έχουν. Oι υποχρεώσεις/δεσμεύσεις αφορούν και νέους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και τoυ Μέτρου 11.

Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι των Υπομέτρων/Δράσεων: Μέτρο 11: Βιολογικές καλλιέργειες: 

  • Υπομέτρο 11.1: Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
  • Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους - παραγωγής στη γεωργία.
  • Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους - παραγωγής στην κτηνοτροφία
  • Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
  • Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους - παραγωγής στη γεωργία
  • Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους- παραγωγής στην κτηνοτροφία

Οριζόντια υποχρέωση για όλους τους δικαιούχους είναι η τήρηση του φακέλου ήτοι:

MΕΤΡΟ 11 ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ο φάκελος θεωρείται το αρχείο με τα απαραίτητα έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση. Ο φάκελος πρέπει να είναι διαθέσιμος αν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει τα απαραίτητα υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, δηλαδή:

Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτηση στήριξής: Για τους δικαιούχους του Μέτρου 11 η έννοια της αίτησης ενίσχυσης -γνωστή από το προηγούμενο ΠΑΑ- έχει αντικατασταθεί με την αίτηση στήριξής ή οποία ορίζεται ως η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη σε Μέτρα, Υπομέτρα και Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων και ανήκουν στο πεδίο του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ), στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 3 1305/2013. Το αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για το φάκελο των δικαιούχων του Μέτρου 11.

Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές, στο πλαίσιο του Καν(ΕΕ) αιθ.1305/2013. Η αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 11 αποτελεί παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Το αντίγραφο των υποβληθέντων αιτήσεων πληρωμής (ΕΑΕ 2017 και 2018) είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για το φάκελο των δικαιούχων του Μέτρου 11.

Γ. Απόφαση Ένταξής Πράξεων στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής καθώς και Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης (ΟΕ & Π)

Δ. Αντίγραφο του τηρουμένου στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης Μητρώου Εισροών - Εκροών - ημερολόγιου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο δικαιούχος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την Πολλαπλή Συμμόρφωση τηρεί στην εκμετάλλευση του Μητρώο Εισροών - Εκροών, οικονομικών στοιχείων και πραγματοποιούμενων εργασιών. Ο δικαιούχος τηρεί τα Μητρώα αυτά στον φάκελο του. Σε περίπτωση που συμμετέχει στο Μέτρο 10 με τμήμα της εκμετάλλευσης τότε τηρεί διακριτά μητρώα. Επιπροσθέτως και ανάλογα με το είδος της Δράσης που συμμετέχει ο δικαιούχος μπορεί να τηρεί και άλλου είδους μητρώα.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει χρήση κοπριάς και εφόσον δεν υποστηρίζεται η απόκτηση της από σχετικό τιμολόγιο, θα πρέπει να υπάρχει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Η ύπαρξη των άνω Μητρώων είναι απαραίτητη και για τους δικαιούχους του Μέτρων 11 και η μη ύπαρξη τους συνεπάγεται μη καταβολή πληρωμής για το έτος ελέγχου.

Ε. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται συγκεκριμένα και ανά δράση, ως προς την πληρότητα φακέλου περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 τηρούν στο σύνολο τους κάποιες υποχρεώσεις και κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης (πέντε έτη για το Υπομέτρο 11.2 και τρία έτη για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1) και μέχρι τη λήξη της δεν δύναται να γίνει μετατροπή μιας υποχρέωσης σε άλλη. Δίνεται όμως η δυνατότητα αναπροσαρμογής των συναφθέντων συμβάσεων (Μεταβιβάσεις, ανωτέρα βία) ή διακοπής συμβάσεων.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής συνένωσης εκμεταλλεύσεων για τη δημιουργία μιας νέας εκμετάλλευσης, η νέα εκμετάλλευση αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις των αρχικών εκμεταλλεύσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την περίοδο δέσμευσης δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή αγροτεμαχίων και τα ενταγμένα αγροτεμάχια πρέπει να παραμείνουν σταθερά σε θέση και σε μέγεθος, ειδάλλως θα υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων. Γενικά η διαφοροποίηση στο μέγεθος της ενταγμένης εκμετάλλευσης επιφέρει κυρώσεις.

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 υποχρεούνται να τηρούν στην εκμετάλλευση τους φάκελο και στο σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης τη γραμμή βάσης, όπως αυτή ορίζεται ανά Δράση και τα κριτήρια επιλεξιμότητας καθ' όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων. Επιπρόσθετα και με γνώμονα τη συμβολή κάθε δράσης στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων/ προτεραιοτήτων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και τις δεσμεύσεις πάνω από τη γραμμή βάσης που δικαιολογούν την ενίσχυση. Οι δεσμεύσεις αυτές περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 14 ημέρες.

Στην περίπτωση που στην εκμετάλλευση εκτρέφονται ζώα, η προειδοποίηση δεν μπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσω της ειδοποίησης να ενημερωθεί ο γεωργός ότι θα πρέπει πριν τον έλεγχο να έχει συγκεντρωμένο το σύνολο του ζωικού του κεφαλαίου, ασχέτως προς τον αριθμό και το είδος των ζώων που δήλωσε στην ΕΑΕ και να έχει στη διάθεσή του το φάκελο, με πληρότητα δικαιολογητικών, όπως περιγράφεται στο σημείο Α. Ι της παρούσας εγκυκλίου.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο ελέγχεται πιθανή μη συμμόρφωση του δικαιούχου στις απαιτήσεις του Μέτρου.

Σε γενικές γραμμές ως μη συμμόρφωση νοείται: 

(α) όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις που συνδέονται με τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή στήριξης που αναφέρονται στην Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, οποιαδήποτε περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω κριτηρίων επιλεξιμότητας, δεσμεύσεων ή λοιπών υποχρεώσεων ή

(β) όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, η μη συμμόρφωση με τις σχετικές με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, με τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, ή με τη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων

Οι επιτόπιοι έλεγχοι ζωικού κεφαλαίου περιλαμβάνουν επίσης ελέγχους:

(α) της ορθότητας και της συνέπειας των καταχωρίσεων στο μητρώο και των δηλώσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα, με βάση δείγμα δικαιολογητικών εγγράφων, όπως τιμολόγια αγορών και πωλήσεων, πιστοποιητικά σφαγής, κτηνιατρικά πιστοποιητικά και, κατά περίπτωση, διαβατήρια ζώου ή έγγραφα μεταφοράς, που αφορούν τα ζώα για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής κατά το εξάμηνο που προηγείται του επιτόπιου ελέγχου (εντούτοις, αν διαπιστωθούν ανωμαλίες, ο έλεγχος επεκτείνεται στο δωδεκάμηνο που προηγείται του επιτόπιου ελέγχου).

(β) για να διαπιστωθεί αν τα βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα αναγνωρίζονται με τη βοήθεια ενωτίων ή άλλων μέσων αναγνώρισης ή συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από διαβατήριο ζώου ή έγγραφα μεταφοράς, καθώς επίσης αν έχουν καταχωριστεί στο μητρώο και έχουν δεόντως δηλωθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να βασίζονται σε τυχαίο δείγμα.

Όταν με τον δειγματοληπτικό αυτό έλεγχο αποκαλύπτονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, όλα τα ζώα υποβάλλονται σε έλεγχο ή συνάγονται συμπεράσματα από το δείγμα μέσω παρέκτασης. Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται παρουσία του κατόχου της εκμετάλλευσης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει στους ελεγκτές όλα τα απαιτούμενα μητρώα, αρχεία και παραστατικά, να συγκεντρώσει και να συγκρατήσει το σύνολο των ζώων του προκειμένου να ελεγχθούν, να διευκολύνει τη μετάβαση των ελεγκτών σε κάθε αγροτεμάχιο, σταύλο ή βοηθητικό χώρο που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή του και να απαντήσει σε κάθε ερώτηση σχετική με την τήρηση των απαιτήσεων της ενότητας

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο EΔΩ.