Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Βαμβακοκαλλιέργεια: εγκρίθηκε το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων

Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Εφαρμογή προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για την καλλιεργητική περίοδο 2019».

 

Εγκρίνεται πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας για την καλλιεργητική περίοδο έτους 2019, το οποίο περιλαμβάνει είκοσι (20) υποπρογράμματα. 

Ειδικότερα στοιχεία του προγράμματος: 

Χωροταξική αναφορά προγράμματος: Το σύνολο της έκτασης βαμβακιού των 20 Περιφερειακών Ενοτήτων που θα καλλιεργηθεί κατά την καλλιεργητική περίοδο 2019.

Σκοπός: Η μεγιστοποίηση της ποσοτικής παραγωγής ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων βάμβακος, με διατήρηση και βελτίωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των βαμβακοκαλλιεργειών.

Στόχοι είναι:

1. Η τακτική παρακολούθηση της καλλιεργητικής εξέλιξης του βαμβακιού και της βιολογικής και πληθυσμιακής εξέλιξης των πληθυσμών του πράσινου σκουληκιού (Helicoverpa armigera) και του ρόδινου σκουληκιού (Pectinophora gossypiella).

2. Η τακτική παρακολούθηση άλλων επιβλαβών οργανισμών της καλλιέργειας του βαμβακιού όπως αφίδες (Aphididae), τετράνυχοι (Tetranychus spp), θρίπες (Thysanoptera), ιασσσίδες (Empoasca spp) λύγκος (Lygus pratensis ή L. Bugs), κ.α..

3. Η έκδοση και διάδοση επιστημονικά ορθών ενημερωτικών Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας (ΔΓΠ).

3.2 Η υποστήριξη των βαμβακοκαλλιεργητών, με την διάδοση του Εγχειριδίου της Δ/νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με «Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια», που βρίσκονται καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr) με επιλογή (Αγρότης Επιχειρηματίας > Γεωργικές Προειδοποιήσεις > Βαμβακοκαλλιέργεια > Βαμβακοκαλλιέργεια 2019 >Αποφάσεις-Έγγραφα) και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

3.3 Η χρήση των καθορισθέντων κατώτατων ορίων πληθυσμιακής πυκνότητας των επιβλαβών οργανισμών της βαμβακοκαλλιέργειας για τη λήψη απόφασης επέμβασης με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τις γενικές αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.

Οι παραπάνω δράσεις συμβάλλουν ώστε οι βαμβακοπαραγωγοί να είναι ενημερωμένοι, ώστε να ελέγχουν τις βαμβακοφυτείες τους και να αποφασίζουν τελικά για τις φυτοπροστατευτικές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν με την υποχρεωτική εφαρμογή των γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας και με την εθελοντική εφαρμογή των ειδικών κατευθυντήριων γραμμών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας.

Προϋπολογιζόμενες Δαπάνες Εφαρμογής του Προγράμματος 

Το γενικό σύνολο της δαπάνης του προγράμματος για τις ΔΑΟΚ ανέρχεται στο ποσό των 66.660,00 ευρώ και αναλυτικά ανά κατηγορία δαπάνης:

  • Δαπάνη προμήθειας παγίδων και συνοδών υλικών: 19.500,00 Ευρώ.
  • Δαπάνη εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις των επιθεωρητών των φορέων: 29.460,00 Ευρώ.
  • Δαπάνη Παρατηρητών/Παραγωγών: 13.300,00 Ευρώ.
  • Δαπάνες εκτύπωσης ΔΓΠ και λοιπές δαπάνες: 4.400,00 Ευρώ.

Η συνολική δαπάνη εντός και εκτός έδρας των συντονιστών των Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε ανέρχεται σε 12.000,00 Ευρώ.

Το πρόγραμμα αναλυτικά ανά υποπρόγραμμα Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) όπως και στο σύνολο του, παρατίθενται στους ΠΙΝΑΚΕΣ Ι και ΙΙ, που περιλαμβάνονται ΕΔΩ.