Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα μικρά μηρυκαστικά

Mε υπουργική απόφαση  εγκρίθηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για το έτος 2019. Επίσης, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

(α) Η συστηματική έρευνα και η διαφορική διάγνωση, με την εφαρμογή των κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών, των ΜΣΕ στα μικρά μηρυκαστικά, μέσω της ενεργητικής και της παθητικής επιτήρησης.

(β) Επί θετικού αποτελέσματος, η εκρίζωση της διαπιστωθείσας εστίας Τρομώδους Νόσου (Κλασικής ή Άτυπης) ή ΣΕΒ, ο έλεγχος και η αποτροπή της διασποράς του αιτιολογικού παράγοντα.

(γ) Η αποτροπή της εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων.

Επιτήρηση εκμεταλλεύσεων προβάτων και αιγών

Σε όλες τις εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών της Χώρας (συμπεριλαμβανομένων των κλειστών ή πειραματικών ποιμνίων που διατηρούνται σε Κέντρα, Ινστιτούτα ή Φορείς που τελούν υπό την εποπτεία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας ή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) διενεργείται κλινικός έλεγχος, που αποσκοπεί στον εντοπισμό κλινικά ύποπτων για ΜΣΕ ζώων, σε όλα τα ζώα της εκμετάλλευσης, στο πλαίσιο των συνήθων κτηνιατρικών δραστηριοτήτων για την παροχή περίθαλψης, την εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου / εκρίζωσης νοσημάτων, την έκδοση ή τον έλεγχο εγγράφων ή υγειονομικών πιστοποιητικών ή αδειών μετακίνησης ζώων, τη διενέργεια επιδημιολογικών ερευνών, τη συλλογή δειγμάτων για διαγνωστικούς σκοπούς κ.λπ.

Η επιτήρηση ασκείται κατά προτεραιότητα και με ιδιαίτερη προσοχή σε εκμεταλλεύσεις οι οποίες διατηρούν πρόβατα και αίγες που:

(α) κατάγονται από Χώρες ή Κράτη Μέλη, όπου έχουν εκδηλωθεί κρούσματα ΜΣΕ σε αυτόχθονα ζώα

(β) ενδέχεται να έχουν καταναλώσει ζωοτροφές μολυσμένες με τον αιτιολογικό παράγοντα των ΜΣΕ

(γ) είναι απόγονοι θηλυκών ζώων προσβεβλημένων από ΜΣΕ.

Επιτήρηση προβάτων και αιγών που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Η επιτήρηση των προβάτων και αιγών που σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση περιλαμβάνει τη συλλογή δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από ζώα ηλικίας άνω των 18 μηνών. Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων από ολόκληρη την επικράτεια καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α παράγραφος ΙΙ σημείο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 999/2001. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συλλογή του συνόλου των παραπάνω δειγμάτων, ανά ζωικό είδος, μπορεί να αντικατασταθεί, κατ’ ανώτατο όριο, το 50% αυτών με δείγματα από νεκρά ζώα του ίδιου ζωικού είδους και ηλικίας άνω των δεκαοκτώ (18) μηνών, σε αναλογία ένα προς ένα.

Τα δείγματα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό των δειγμάτων που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Ορισμένες περιοχές της Χώρας, κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογής του Προγράμματος ΜΣΕ στα μικρά μηρυκαστικά, εξαιρούνται από την υποχρεωτική δειγματοληψία για ΜΣΕ από πρόβατα και αίγες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή/και της σύνθεσης του ζωικού τους κεφαλαίου.

Επιτήρηση προβάτων και αιγών που δεν σφάζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Εφαρμόζεται σε πρόβατα και αίγες ηλικίας άνω των 18 μηνών, όλων των εκμεταλλεύσεων της Χώρας, τα οποία βρίσκονται νεκρά ή ετοιμοθάνατα (ανεξαρτήτως αιτίας θανάτου) ή έχουν θανατωθεί για οποιοδήποτε λόγο, με εξαίρεση την θανάτωση στο πλαίσιο εκστρατείας καταπολέμησης επιδημικής νόσου (π.χ. επιδημία αφθώδους πυρετού).

Ο συνολικός αριθμός των δειγμάτων από ολόκληρη την επικράτεια καθορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ κεφάλαιο Α παράγραφος ΙΙ σημείο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

Ορισμένες περιοχές της Χώρας, κατάλογος των οποίων περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογής του Προγράμματος ΜΣΕ στα μικρά μηρυκαστικά, εξαιρούνται από την υποχρεωτική δειγματοληψία για ΜΣΕ από νεκρά πρόβατα και αίγες, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή/και της σύνθεσης του ζωικού τους κεφαλαίου.

Επιτήρηση εκμεταλλεύσεων προβάτων και αιγών, με επιβεβαιωμένα κρούσματα Τρομώδους Νόσου

Η επιτήρηση εκμεταλλεύσεων προβάτων και αιγών μολυσμένων με Τρομώδη Νόσο περιλαμβάνει τον τακτικό κλινικό έλεγχο όλων των ζώων της εκμετάλλευσης και την εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού, με ταχείες δοκιμές, ζώων ηλικίας άνω των δεκαοκτώ (18) μηνών, τα οποία:

(α) προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή

(β) είναι κλινικά ύποπτα ή

(γ) βρίσκονται νεκρά ή ετοιμοθάνατα, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου ή

(δ) θανατώθηκαν για οποιαδήποτε αιτία.

Αναλυτικά η απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ εδώ.