Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Ακάρεα και φυτοπροστασία στην ελιά

Την τελευταία δεκαετία παρατηρούνται µεγάλες προσβολές από τα ακάρεα Eriophyidae (Eriophyes oleae, Aceria oleae) που οδηγούν σε εξασθένιση λόγω φυλλόπτωσης σε ελαιόδεντρα όλων των ηλικιών. Στην εξέλιξη αυτή συντέλεσαν κυρίως οι ήπιες καιρικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη υψηλών επιζήμιων πληθυσμών.

Διαπιστώσεις: Αυτή την περίοδο τα ακάρεα παρουσιάζουν έντονη τροφική δραστηριότητα στις ταξιανθίες και τα νεαρά φύλλα. Τα βλαστικά στάδια του σχηματισμού και της ανάπτυξης των ταξιανθιών (στάδια C και D) συµπίπτουν µε τη µέγιστη πληθυσµιακή τους πυκνότητα. Αργότερα µεταναστεύουν διαδοχικά στα άνθη και στους νεαρούς καρπούς και µπορεί να προκαλέσουν ανθόπτωση ή καρπόπτωση, σε έντονες προσβολές. Σε νεαρά φυτά οι προσβολές σε οφθαλµούς στη διάρκεια της άνοιξης προκαλούν εκτεταµένες ζηµιές, µέχρι πλήρη ανάσχεση της βλαστικής τους ανάπτυξης.

Συµπτώµατα: Τα συµπτώµατα της προσβολής στο παλαιό φύλλωµα είναι καστανές ανάγλυφες κηλίδες (παραµορφώσεις) στην κάτω επιφάνεια των φύλλων και χλωρώσεις (κιτρίνισµα) αντίστοιχα στην επάνω επιφάνεια.

Οδηγίες: Συστήνεται ψεκασµός όταν η ακραία βλάστηση έχει µήκος 6–8 εκ. (3 έως 4 ζεύγη νέων φύλλων) και τα άνθη είναι ακόµα κλειστά, λίγο πριν την άνθηση (βλαστικά στάδια D και Ε).

  • Παραλιακές και πρώιµες περιοχές: Άµεσα.
  • Μεσοπρώιµες και όψιµες περιοχές: Όταν τα ελαιόδεντρα φτάσουν στα ανάλογα βλαστικά στάδια.

Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα νεαρά δέντρα σε νέους ελαιώνες και σε φυτώρια, τα αυστηρά κλαδεµένα και τα ποτιστικά ̟ου διαθέτουν πλούσια τρυφερή βλάστηση. Σε περι̟τώσεις έντονων προσβολών η επέμβαση να επαναληφθεί αµέσως µετά την πτώση των πετάλων.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Παραφινικά λάδια, abamectin (ε̟ιτρα̟έζιες ̟οικιλίες), Βρέξιµο θειάφι (πράσινη ελιά Χαλκιδικής). Αυτή την εποχή µε τα παραφινικά λάδια παράλληλα γίνεται καταπολέμηση και στις νεαρές προνύµφες της ψύλλας (βαµβακάδας) και των κοκκοειδών (πολλίνια, παρλατόρια, ασπιδιωτός).

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε µόνο φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια. Διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στις ετικέτες των σκευασµάτων και φροντίζετε να τηρούνται αυστηρά για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Μη ψεκάζετε όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, πχ. άνεµος, βροχή.

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου