Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Καλλιέργεια αμυγδαλιάς και αντιμετώπιση ασθενειών

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων με οδηγίες για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

ΑΝΘΟΝΟΜΟΣ

Ο ανθονόµος της αµυγδαλιάς έχει µήκος 3-4mm και χρώµα σκούρο καστανό. Έχει µία γενεά το έτος είναι δραστήριο το χειµώνα και την άνοιξη.

Συστάσεις: Σε περιοχές όπου υπάρχει ένδειξη ότι ο ενήλικος πληθυσµός του εντόµου πάνω στα δένδρα είναι πυκνός συνίσταται ψεκασµός των δένδρων µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΦΩΜΟΨΗ ή ΕΛΚΟΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ

Ο µύκητας διαχειµάζει υπό µορφή πυκνιδίων πάνω στην επιφάνεια των προσβεβληµένων βλαστών και στα έλκη των κλαδίσκων. Στα προσβεβληµένα όργανα σχηµατίζονται άφθονα µελανά πυκνίδια (µαύρα στίγµατα).

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Η ασθένεια προκαλεί ξήρανση των κλαδίσκων του έτους, νέκρωση των οφθαλµών και καστανές ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες στα φύλλα.

Η ζηµιά ξεκινάει µε τον σχηµατισµό νεκρωτικής κηλίδας στη βάση ή γύρο από ένα οφθαλµό. Η εγκατάσταση του παθογόνου στους βλαστούς του έτους γίνεται από τις ουλές των φύλλων, των ανθέων και από τα λέπια των οφθαλµών.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Υγρός και βροχερός καιρός (κατά την βλαστική περίοδο) είναι απαραίτητος για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων.

Οι θερµοκρασίες για την ανάπτυξη του µύκητα είναι 5-360C (άριστη 27-290C).Τα µολύσµατα διασπείρονται µε το νερό (βροχή, δρόσος) σε µικρές αποστάσεις, ενώ µε τον άνεµο τα έντοµα και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε µεγάλες αποστάσεις. Το φθινόπωρο και η άνοιξη είναι οι σηµαντικότερες εποχές για την πραγµατοποίηση των µολύνσεων.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ

 Α) Καλλιεργητικά µέτρα: Αφαίρεση και καταστροφή µε φωτιά όλων των προσβεβληµένων βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής). Αυτό το µέτρο για να είναι αποτελεσµατικό πρέπει να εφαρµόζεται από όλους τους καλλιεργητές της περιοχής µόλις εµφανισθούν τα συµπτώµατα της ασθένειας.

Β)Χηµικά µέτρα: Συνιστάται ψεκασµός των δένδρων κατά την διάρκεια του ληθάργου το χειµώνα µε χαλκούχα σκευάσµατα. Οι ψεκασµοί για την αντιµετώπιση της φώµοψης συνεχίζονται την άνοιξη κατά την περίοδο έκπτυξης των οφθαλµών µέχρι του σχηµατισµού και της διόγκωσης των νεαρών καρπιδίων.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: Copper hydroxide,boscalid,pyraclostrobin,Iprodione κ.α.

ΚΟΡΥΝΕΟ

Μυκητολογική ασθένεια που προσβάλλει τα φύλλα, τα άνθη και στη συνέχεια και τους καρπούς.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Αυτή την εποχή εµφανίζονται γκρίζα ελλειψοειδή στίγµατα πάνω στους οφθαλµούς, τους βλαστούς και κλάδους των προσβεβληµένων από το κορύνεο δένδρων της αµυγδαλιάς Το κορύνεο προκαλεί νεκρωτικές κηλίδες στα φύλλα και στους καρπούς, µικρά έλκη στους βλαστούς και κλάδους.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Για την αντιµετώπιση του κορύνεου συνιστάται ψεκασµός κατά την διάρκεια του ληθάργου των δένδρων και µέχρι το τελικό στάδιο της διόγκωσης των οφθαλµών και επανάληψη τους µετά την πτώση των πετάλων µε κατάλληλα και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα όπως: captan, copper oxychloride, calcium copper sulfate, copper hydroxide, folpet,κ.α.

ΕΞΩΑΣΚΟΣ  

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Ο εξώασκος προσβάλει τα ακραία νεαρά φύλλα την άνοιξη τα οποία παραµορφώνει.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Το παθογόνο διαχειµάζει στους οφθαλµούς και σε πτυχώσεις των βλαστών, κλάδων και του κορµού της αµυγδαλιάς. Οι µολύνσεις γίνονται κυρίως µετά την έκπτυξη των οφθαλµών και πριν την διαφοροποίηση της νέας βλάστησης. Η ασθένεια ευνοείται από χαµηλές θερµοκρασίες και υψηλή υγρασία. Άριστες θερµοκρασίες µολύνσεων 10-200 C, µε δυσκολία πραγµατοποιούνται µολύνσεις σε θερµοκρασίες µικρότερες των 70C.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Για την αντιµετώπιση του εξώασκου συνιστάται ψεκασµός κατά την διάρκεια του ληθάργου των δένδρων και µέχρι το τελικό στάδιο της διόγκωσης των οφθαλµών και επανάληψη τους µετά την πτώση των πετάλων.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: copper hydroxide, tribasic copper sulfute, boscalid, pyraclostrobin. κ,α.

ΕΥΡΥΤΟΜΟ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

Το ευρύτοµο διαχειµάζει στο στάδιο της αναπτυγµένης προνύµφης µέσα στους προσβεβληµένους καρπούς, οι οποίοι παραµένουν µουµιοποιηµένοι επάνω στα δένδρα ή βρίσκονται πεσµένοι στο έδαφος. Ένα αποτελεσµατικό µέτρο για την καταπολέµηση του ευρυτόµου είναι η συλλογή και καταστροφή των προσβεβληµένων καρπών το χειµώνα ώστε να θανατωθούν οι προνύµφες που διαχειµάζουν µέσα σε αυτούς.

Το µέτρο αυτό είναι αποτελεσµατικό όταν εφαρµόζεται σε όλα τα δένδρα µιας ευρείας περιοχής. Η καταπολέµηση του ευρυτόµου βασίζεται στην παρακολούθηση του πληθυσµού την έναρξη της εξόδου των ενηλίκων του ευρυτόµου, το µέγιστο του πληθυσµού και σε δειγµατοληψίες για τον έλεγχο της πορείας της προσβολής (ωοτοκίας στους µικρούς καρπούς και της εκκόλαψης των νεαρών προνυµφών.).

Για την ορθολογική αντιµετώπιση του ευρυτόµου συνιστάται στους καλλιεργητές να συλλέγουν αυτές τις ηµέρες προσβεβληµένους καρπούς και να τους τοποθετήσουν σε µεγάλα διαφανή βάζα (όπως φαίνεται στην πάνω εικόνα), το στόµιο των οποίων να καλύπτεται µε τουλουπάνι ή από άλλο λεπτό ύφασµα, το βάζο να τοποθετείται µέσα στην καλλιέργεια και στην συνέχεια να ελέγχεται η εµφάνιση των ενηλίκων ατόµων του ευρυτόµου.

ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ

Είναι τα διάφορα χελωνάκια, τα οποία προσβάλλουν βλαστούς, κλαδίσκους, κλάδους και τον κορµό. Κάτω από το κηρώδες περικάλυµµα τους αποµυζούν τους χυµούς της Αµυγδαλιάς αδυνατίζοντας έτσι τα δένδρα. Όταν ο πληθυσµός του εντόµου είναι πυκνός µπορεί να ξεραθούν κλάδοι, κλαδίσκοι, το δένδρο εξασθενίζει και µειώνεται η παραγωγή του.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ: Σε Αµυγδαλεώνες µε σηµαντική προσβολή το προηγούµενο έτος από τα κοκκοειδή να γίνει ψεκασµός για την θανάτωση µέρους του πληθυσµού που διαχειµάζει πάνω στα δένδρα. µε χειµερινά λάδια ή άλλα εγκεκριµένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΣΚΟΛΥΤΕΣ

Πρόκειται για µικρού µεγέθους έντοµα, τα οποία δηµιουργούν πολλές µικρές τρύπες στον κορµό και τους κλάδους της αµυγδαλιάς, προκαλώντας έτσι τον πρόωρο θάνατό τους. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνονται ζηµιές σε οφθαλµούς, βλαστούς και κλάδους, από τους σκολύτες, σε διάφορες περιοχές. Αυτή την εποχή συνιστώνται αφαίρεση και καύση των προσβεβληµένων κλάδων και δένδρων που έχουν ξεραθεί από σκολύτες και διατήρηση των δένδρων σε καλή κατάσταση υγείας και θρέψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστηµα µεταξύ τελευταίας επέµβασης και συγκοµιδής και τα µέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.