Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένους κανόνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας (ενίσχυση ήσσονος σημασίας ), αυξάνοντας το ανώτατο ποσό, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εθνικές αρχές για τη στήριξη των αγροτών χωρίς την ανάγκη προηγούμενης έγκρισης από την Επιτροπή.