Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τροποποίηση στο "Κομφούζιο"

Μειώνονται οι δικαιούχοι από 1.876 σε 1.800. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 8.822.752,55 ευρώ.

Στην 1η τροποποίηση της υπ' αρ. 10852/6-10-2017 της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, προχωρά το ΥπΑΑΤ, με Απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια. 

Συγκεκριμένα, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων αποφασίζει:

α. Την αντικατάσταση της εισαγωγικής παραγράφου ως ακολούθως: «Την ένταξη στη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιείται με την 1ης τροποποίηση της υπ' αριθμ. 10852/6- 10-2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων και Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων (εφεξής παρούσα απόφαση), χιλίων οκτακοσίων (1800) πράξεων (δικαιούχων), έναντι των χιλίων οκτακοσίων εβδομήντα έξι (1876) πράξεων (δικαιούχων) της υπ? αριθμ. 10852/6-10-2017 αρχικής Απόφασης Ένταξης Πράξεων (Ορθή επανάληψη).

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη (ΔΔ) των παραπάνω ενταγμένων πράξεων όπως τροποποιείται βάσει της παρούσας απόφασης, ανέρχεται στα οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (8.822.752,55 ευρώ).

β. Την αντικατάσταση της παραγράφου «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ως ακολούθως: «Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων, όπως διαμορφώνεται βάσει της παρούσας απόφασης, που προτείνεται για τροποποίηση της εγγραφής στο ΠΔΕ και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1 για τον Κωδικό Έργου 2017ΣΕ08210057, ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (8.822.752,55 ευρώ), μειωμένος κατά εξακόσιες πενήντα μια χιλιάδες πεντακόσια δέκα οκτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτά (651.518,17 ευρώ) σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό (ΔΔ) ύψους εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (9.474.270,72 ευρώ) των ενταγμένων πράξεων της υπ' αριθμ. 10852/6-10-2017 αρχικής Απόφασης Ένταξης Πράξεων (Ορθή επανάληψη)».

γ. Την αντικατάσταση της παραγράφου «ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ» ως ακολούθως:

«Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των νέων δικαιούχων του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης, εκκινούν την 1η Φεβρουαρίου 2018 και λήγουν την 31η Ιανουαρίου 2022.  Για τους λοιπούς δικαιούχους του Παραρτήματος «Αρχείο δικαιούχων» της υπ' αριθμ. 10852/6-10-2017 Απόφασης Ένταξης Πράξεων (Ορθή επανάληψη), όπως τροποποιείται βάσει του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης, οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις εκκινούν την 1η Φεβρουαρίου 2017 και λήγουν την 31η Ιανουαρίου 2022».

Δείτε αναλυτικά την 1η Τροποποίηση εδώ.