Υπομέτρο 16.1-16.2: Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις:

Δράση 1: Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.2 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, για δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και στο τομέα των τροφίμων, όπως:

 • την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης διατροφικής αξίας τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες
 • τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων
 • την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών
 • την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (όπως τροφές πλούσιες σε Ω3, σε φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες
 • την καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας
 • Καινοτόμες και συνεργατικές πρακτικές για την παραγωγή και χρήση ζωοτροφών
 • Νέες μέθοδοι και πρακτικές για την ευζωϊα και προστασία των παραγωγικών ζώων
 • Δημιουργία νέων προϊόντων γάλακτος και κρέατος
 • Χρήση νέας τεχνολογίας και συστημάτων πληροφορικής για την παρακολούθηση και διαχείριση του ζωϊκού κεφαλαίου και του μικροκλίματος της κτηνοτροφικής μονάδας.

Υπομέτρο 16.1-16.5: Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 ? 2020 στο οποίο περιλαμβάνονται δύο Δράσεις:

Δράση 1: Δημιουργία συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Δράση 2: Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.5 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων, για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως:

 • τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας
 • τη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης)
 • την υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών
 • την εξοικονόμηση ενέργειας (θερμομόνωση, νέα συστήματα κλιματισμού)
 • Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων.

Οι δύο Δράσεις υλοποιούνται σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση - Δράση 1 αφορά στις ενέργειες που πραγματοποιεί η δυνητική Επιχειρησιακή Ομάδα για τη σύσταση και την εξεύρεση και άλλων εταίρων / μελών ενώ στη δεύτερη φάση - Δράση 2 η Επιχειρησιακή Ομάδα έχει πλέον συσταθεί και υλοποιεί το επιχειρησιακό σχέδιο.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν οι Επιχειρησιακές Ομάδες (Ε.Ο.) οι οποίες είναι σχήματα συνεργασίας φορέων που διαθέτουν συμφωνητικό συνεργασίας. Τα μέλη της Ε.Ο. δύναται να διαθέτουν οποιαδήποτε νομική μορφή (ατομικές επιχειρήσεις, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, Κοιν.ΣΕπ.). Επισημαίνεται ότι, ειδικότερα για τη Δράση 2 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης μόνο οι δικαιούχοι της Δράσης 1.

Οι Ε.Ο. θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να απαρτίζονται από τουλάχιστον δύο μέλη, από τα οποία τουλάχιστον το ένα μέλος να δραστηριοποιείται στους τομείς της γεωργίας ή/και της κτηνοτροφίας.
 • Να δραστηριοποιούνται είτε: α) σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα (παραγωγή & εμπορία γεωργικών / κτηνοτροφικών προϊόντων) και στον τομέα των τροφίμων, εφόσον το μεταποιούμενο προϊόν /προϊόντα αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης όσον 13 αφορά στο υπομέτρο 16.1-16.2 ή β) σε θέματα με αντικείμενο σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή όσον αφορά στο υπομέτρο 16.1-16.5. Στην περίπτωση της διακρατικής συνεργασίας το/α μέλος/η που δραστηριοποιείται/ούνται σε θέματα που αφορούν στο γεωργικό / κτηνοτροφικό τομέα και στο τομέα των τροφίμων να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.
 • Να προσδιορίζουν το μέλος εκείνο που θα είναι ο επικεφαλής εταίρος της Επιχειρησιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, ο οποίος και θα είναι ο Συντονιστής Φορέας του έργου της Ε.Ο. Ο Συντονιστής Φορέας μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος της Ε.Ο., κατά προτίμηση όμως συνιστάται να είναι εκείνο το μέλος της Ε.Ο. του οποίου η συμμετοχή του ως ποσοστό στην Ε.Ο. έχει σημαντική βαρύτητα. Ο Συντονιστής Φορέας είναι ο κοινός εκπρόσωπος των μελών που συμπράττουν για την υλοποίηση του έργου και αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνολική διαχείρισή του.
 • Να περιγράφουν την υποχρεωτική δράση διάδοσης των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου σε εθνικό επίπεδο μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του δικτύου της ΕΣΚ, όπως αυτή θα προσδιοριστεί με σχετική εγκύκλιο.

Τα επιμέρους μέλη της Ε.Ο. μπορεί να είναι:

Τα μέλη που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας: μεμονωμένοι παραγωγοί (επαγγελματίες γεωργοί) ή αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση (π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, κτλ.) η οποία θα έχει εναρμονίσει τη λειτουργία της σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις θα πρέπει να έχουν εναρμονίσει τη λειτουργία τους σύμφωνα με το Νόμο 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/26-04-2016) και οι ομάδες παραγωγών/ οργανώσεις παραγωγών να έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ' αριθ. ΥΑ 397/18235/16-02-2017 (ΦΕΚ 601/Β/24-02-2017, όπως ισχύουν.

Επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες έχουν συσταθεί νομίμως και λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ, κλπ.) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή σε κράτος - μέλος της ΕΕ.

Ερευνητικοί Οργανισμοί, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, - Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη 14 διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στην περίπτωση που η οντότητα αυτή ασκεί επίσης οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά.

Οι ερευνητικοί οργανισμοί θα πρέπει να λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα ή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης.

Ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς μπορούν να θεωρούνται: α) διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, β) διαφορετικά ινστιτούτα του ίδιου ερευνητικού κέντρου, γ) διαφορετικοί Τομείς του ίδιου Τμήματος Σχολής του ίδιου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, δ) διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ερευνητικού κέντρου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του ερευνητικού κέντρου.

Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί, όπως τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος εφόσον πληρούν αθροιστικά τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Οι κύριες δραστηριότητες του φορέα δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με τον ορισμό του κοινοτικού δικαίου
 • Υπάρχει στο καταστατικό του φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητες έρευνας
 • Η συμμετοχή του φορέα στο ερευνητικό έργο αφορά σε μη ? οικονομική δραστηριότητα του φορέα και τα αποτελέσματα της έρευνας θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης. Επίσης, τυχόν κέρδη που προκύπτουν από το έργο θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του φορέα.
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα.
 • Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, όπου έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα. Είναι δυνατή η χρήση διαμεσολαβητή (Innovation Broker) για τη διευκόλυνση της εξεύρεσης εταίρων για την ανάπτυξη των μορφών συνεργασίας.