Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Omnibus: συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας για τον ορισμό των βοσκοτόπων

Έργο της ομάδας εργασίας είναι η μελέτη, η επεξεργασία και η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τον ορισμό των βοσκοτόπων του Καν.2017/2393/Καν.Omnibus.

 

Η Ομάδα Εργασίας θα εξετάσει ζητήματα σχετικά με το απαιτούμενο πληροφοριακό έργο και ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) Τα ελάχιστα προβλεπόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.

β) Τον ορισμό των τεχνικών προδιαγραφών.

γ) Τη συγκριτική έρευνα τεχνικών προδιαγραφών.

δ) Τη συμβατότητα με υπάρχοντα χαρτογραφικά υπόβαθρα.

ε) Τη συγκριτική έρευνα κόστους.

Η θητεία της Ομάδας Εργασίας λήγει στις 30-09-2018. Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.

Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από τους:

α) Απόστολο Πολύμερο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθιό Α', προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή.

β) Ιωάννη Καλκούνο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α', προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

γ) Δημήτριο Μηλαίο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α', προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλειο Καλαβρό, προϊστάμενο του Τμήματος Βοσκήσιμων Γαιών, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθιού και Διεύθυνσης.

δ) Νικόλαο Μπαχάρη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων, του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Μέξα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ11 Τοπογράφων-Μηχανικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Οργάνωσης και Αξιολόγησης Ελέγχων, της ίδιας Διεύθυνσης και Οργανισμού.

ε) Γεώργιο Κοσμίδη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊστάμενο του Τμήματος Τηλεπισκόπησης και Γεωπληροφοριακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων, του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ευσταθία Κυροδήμου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ11 Τοπογράφων-Μηχανικών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, του ίδιου Τμήματος, Διεύθυνσης και Οργανισμού.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίστηκε η Όλγα Παπαϊωάννου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ4 Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Κορδούλη, υπάλληλο του ίδιου κλάδου, βαθμού και Γενικής Διεύθυνσης.