Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Χρηματοδότηση Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων

Εγκρίθηκε πίστωση ύψους 450.000 ευρώ με σκοπό την αποκατάσταση ζημιών από ανωτέρω βία (πλημμύρες κ.λ.π.) στα εγγειοβελτιωτικά έργα των Ο.Ε.Β.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του υπουργείου, η χρηματοδότηση έχει ως εξής: