Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Οι προτάσεις της Ε.Ε. για τη νέα ΚΑΠ

Οι νομοθετικές προτάσεις για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής, που βασίζονται σε 9 στόχους, περιλαμβάνουν υψηλότερες φιλοδοξίες για το περιβάλλον και την κλιματική δράση, καλύτερη στόχευση και έναν νέο τρόπο εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόσφατα νομοθετικές προτάσεις για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020. Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν να καταστήσουν την ΚΓΠ ικανή να ανταποκριθεί στις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή ή η ανανέωση των γενεών, γεωργούς για έναν βιώσιμο και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει τον προϋπολογισμό της για ένα ρεαλιστικό, σύγχρονο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό για την περίοδο 2021-27 για να επιλύσει ζητήματα που έχουν σημασία για τους Ευρωπαίους. Η Επιτροπή προτείνει η χρηματοδότηση της ΚΓΠ να μειωθεί κατά μέσο όρο-περίπου κατά 5% - ώστε να αντανακλά τη νέα πραγματικότητα μιας Ένωσης στις 27.

Εννέα σαφείς στόχοι

Με βάση 9 στόχους, η μελλοντική ΚΓΠ θα συνεχίσει να διασφαλίζει την πρόσβαση σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας και την ισχυρή στήριξη για το μοναδικό ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο.

Οι 9 στόχοι της μελλοντικής ΚΓΠ είναι:

 • για να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο εισόδημα στους αγρότες
 • για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • για να εξισορροπηθεί η ισχύς στην τροφική αλυσίδα
 • δράση για την αλλαγή του κλίματος
 • περιβαλλοντική φροντίδα
 • για τη διατήρηση τοπίων και βιοποικιλότητας
 • για την υποστήριξη της ανανέωσης των γενεών
 • ζωντανές αγροτικές περιοχές
 • για την προστασία της ποιότητας των τροφίμων και της υγείας

Βασικές πτυχές των προτάσεων

Καλύτερη στόχευση για μια πιο δίκαιη συμφωνία

Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα, οι άμεσες πληρωμές θα παραμείνουν ουσιαστικό τμήμα της ΚΓΠ. Ωστόσο, η μελλοντική ΚΓΠ θέλει να δώσει προτεραιότητα στις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να ενθαρρύνει τους νέους γεωργούς να ενταχθούν στο επάγγελμα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή προτείνει:

 • να μειωθούν οι άμεσες πληρωμές από 60.000 ευρώ και να καταργηθούν οι πληρωμές σε 100.000 ευρώ ανά αγρόκτημα, προκειμένου να διασφαλιστεί μια δικαιότερη κατανομή των πληρωμών
 • υψηλότερο επίπεδο στήριξης ανά εκτάριο για μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • τουλάχιστον 2% των πληρωμών άμεσης στήριξης που χορηγούνται σε κάθε χώρα της ΕΕ θα διατεθούν για τους νέους γεωργούς, συμπληρωμένες με χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης και με μέτρα που διευκολύνουν την πρόσβαση στις μεταφορές γης και γης
 • Οι χώρες της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσουν ότι μόνο γνήσιοι αγρότες λαμβάνουν στήριξη

Υψηλότερη φιλοδοξία για περιβαλλοντική και κλιματική δράση
Οι γεωργοί διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας. Στην πρότασή της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει μεγάλες φιλοδοξίες για την περιβαλλοντική και την κλιματική αλλαγή.

Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν:

 • διατήρηση εδαφών πλούσια σε άνθρακα μέσω της προστασίας των υγροτόπων και των τυρφώνων
 • υποχρεωτικό εργαλείο διαχείρισης θρεπτικών ουσιών για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, τη μείωση των επιπέδων αμμωνίας και οξειδίου του αζώτου
 • αμειψισπορά αντί της διαφοροποίησης των καλλιεργειών

Οι γεωργοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν περαιτέρω και να ανταμείβονται για την υπέρβαση των υποχρεωτικών απαιτήσεων. Οι χώρες της ΕΕ θα αναπτύξουν εθελοντικά οικολογικά προγράμματα για να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τους αγρότες να τηρούν γεωργικές πρακτικές ευεργετικές για το κλίμα και το περιβάλλον.

Οι αγρότες στην καρδιά της ευρωπαϊκής κοινωνίας

Οι αγρότες βρίσκονται στην καρδιά των αγροτικών κοινοτήτων της Ευρώπης, παρέχοντας ζωτικά δημόσια αγαθά.

Η μελλοντική ΚΓΠ προτείνει την ενίσχυση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών με:

 • βοηθώντας τις νέες γενεές γεωργών να ενταχθούν στο επάγγελμα, αν και η καθοδήγηση των νέων γεωργών από πιο έμπειρους, τη βελτίωση της μεταφοράς γνώσεων από τη μια γενιά στην επόμενη ή την ανάπτυξη σχεδίων διαδοχής
 • ενθάρρυνση των χωρών της ΕΕ να κάνουν περισσότερα σε εθνικό επίπεδο, για παράδειγμα μέσω πιο ευέλικτων κανόνων για τη φορολογία και την κληρονομιά, για τη βελτίωση της πρόσβασης των νέων γεωργών στη γη
 • τη θέσπιση αυστηρότερων απαιτήσεων για την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων στους γεωργούς, παρέχοντας οικονομική στήριξη μόνο όταν συμμορφώνονται με τους κανόνες για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων ή αντιβιοτικών, για παράδειγμα.

Νέος τρόπος εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα πιο ευέλικτο σύστημα, απλουστεύοντας και εκσυγχρονίζοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΚΓΠ. Η πολιτική θα μετατοπίσει την έμφαση από τη συμμόρφωση και τους κανόνες προς τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις.

Μέσω στρατηγικών σχεδίων, οι χώρες θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να εκπληρώσουν τους 9 στόχους σε επίπεδο ΕΕ, χρησιμοποιώντας μέσα της ΚΓΠ ανταποκρινόμενα στις ιδιαίτερες ανάγκες των αγροτών και των αγροτικών κοινοτήτων.

Ο νέος τρόπος εργασίας θα περιλαμβάνει επίσης:

 • εξορθολογισμό των διοικητικών διαδικασιών : οι χώρες υποβάλλουν μόνο ένα στρατηγικό σχέδιο που καλύπτει τις άμεσες πληρωμές, την αγροτική ανάπτυξη και τις τομεακές στρατηγικές
 • διευκόλυνση της προστασίας του περιβάλλοντος : μέσω μιας δέσμης προτύπων και στόχων σε επίπεδο ΕΕ, κάθε χώρα προσαρμόζει τις περιβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις στην πραγματικότητα επί τόπου
 • απλούστευση στη στήριξη των νέων γεωργών: ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο θα επιτρέψει μια συνεπή δράση για την ανανέωση των γενεών που θα καλύπτει τόσο τις άμεσες ενισχύσεις όσο και την αγροτική ανάπτυξη. Επιπλέον, οι νέοι γεωργοί θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε συμπληρωματικό εισόδημα και στήριξη εγκατάστασης, καθώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΕ θα μειωθούν.

Ενίσχυση της καινοτομίας

Η γνώση και η καινοτομία είναι απαραίτητες για έναν έξυπνο, ανθεκτικό και αειφόρο γεωργικό τομέα. Η ΚΓΠ του μέλλοντος θα ενθαρρύνει τόσο τις αυξημένες επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία όσο και την εκμετάλλευση των γεωργών και των αγροτικών κοινοτήτων.

Ένας ειδικός προϋπολογισμός ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe θα διατεθεί για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης και της βιοοικονομίας.

Η γεωργική ευρωπαϊκή εταιρική σχέση καινοτομίας ( EIP-AGRI ) θα συνεχίσει να συγκεντρώνει πηγές χρηματοδότησης από την Horizon Europe και την αγροτική ανάπτυξη για την προώθηση της ανταγωνιστικής και αειφόρου γεωργίας και της δασοκομίας.