Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία: Τι αλλάζει στην εφαρμογή του προγράμματος

Αλλαγές στην υλοποίηση της Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία» υπογράφει με αποφάσεις του ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γ. Τσιρώνης.

Πιο αναλυτικά το άρθρο 6, «Ποιοτικός έλεγχος γάλα-κρέας», τροποποιείται ως ακολούθως:

A. Η παράγραφος 3, του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για να χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση στον δικαιούχο για τις ποιοτικές αναλύσεις θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα ακόλουθα παραστατικά:
α) σχετική σύμβαση με αρμόδιο εργαστήριο
β) εξοφλημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή άλλη νόμιμη απόδειξη, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Α.Σ. στο οποίο:

  • θα περιγράφεται συνοπτικά το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και
  • θα φαίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις,

γ) συνοπτική έκθεση ποιοτικών αναλύσεων Ομοίως, τα παραστατικά α) και γ) υποβάλλονται και στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων

B. Η παράγραφος 4, του άρθρου 6, αντικαθίστανται ως εξής: «4. Η συνοπτική έκθεση των ποιοτικών αναλύσεων ελέγχεται από το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π., το οποίο και εισηγείται στη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων σχετικά με την αποδοχή της. Κατά περίπτωση μπορούν να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι, κατά τον έλεγχο, σε περίπτωση μη αποδοχής της έκθεσης η δαπάνη απορρίπτεται και στη συνέχεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης».

Επίσης, σε ότι αφορά την Αίτηση Πληρωμής:

1. Η οικονομική ενίσχυση για κάθε εγκεκριμένο δικαιούχο αποδίδεται απολογιστικά ανά δίμηνο.

2. Για την καταβολή κάθε δίμηνης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση πληρωμής, μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του διμήνου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξαίρεση αποτελούν τα αιτήματα πληρωμής που αφορούν σε πραγματοποιηθείσες δαπάνες του έτους 2017 καθώς και τα αιτήματα πληρωμής που αφορούν σε πραγματοποιηθείσες δαπάνες του πρώτου δεκαμήνου του έτους 2018, για τα οποία ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 30/11/2018.

3. Ο Φ.Π.Α. είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, και βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή βεβαίωση μη ανάκτησης του ΦΠΑ από την εφορία. Ο Φ.Π.Α. που μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και αν δεν ανακτάται από τον δικαιούχο. Επίσης, ο Φ.Π.Α δεν είναι επιλέξιμος στο σύνολό του στις περιπτώσεις που ένα ποσοστό του μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί.

Προθεσμία κατάθεσης αιτημάτων πληρωμής

Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν στις Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: 
α) τα δίμηνα αιτήματα πληρωμών, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
β) το αίτημα πληρωμής του τελευταίου διμήνου του προγράμματος, εντός του επόμενου τριμήνου. Τα αιτήματα πληρωμής που κατατίθενται εκπρόθεσμα λόγω ανωτέρας βίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 27της αριθμ. 481/66703/2016 ΥΑ, είναι αποδεκτά και δεν απορρίπτονται. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, περί λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1 και μετά από εισήγηση της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, δύναται να:
1. ορίζονται και διαφορετικές περίοδοι υποβολής των αιτημάτων πληρωμής.
2. καθορίζονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Δείτε τις σχετικές αποφάσεις εδώ και εδώ.