Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Τι αλλάζει στις Ομάδες Παραγωγών

Με απόφαση της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επέρχονται αλλαγές στην εφαρμογή του Μέτρου 9 και ειδικότερα στην προηγούμενη απόφαση του ΥπΑΑΤ που καθόριζε τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος.

Πιο αναλυτικά, η νέα απόφαση προβλέπει:

Α. Την αντικατάσταση του σημείου iv περίπτωση 3.2 παράγραφος 3 του άρθρου 7 ως εξής:

iv. Αύξηση του όγκου της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο και που πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού «καθεστώτος ποιότητας» (πχ πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, πιστοποιημένη ολοκληρωμένη παραγωγή): ελάχιστη τιμή ως μέσος όρος της πενταετίας 10% της παραγωγής.

Β. Την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 8 ως εξής:

Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α' δόση πληρωμής της ομάδας παραγωγών ή της οργάνωσης παραγωγών, πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση.

Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια). Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια) και τη βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η ομάδα / οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.

Γ. Την αντικατάσταση του σημείου 9 περίπτωση Γ παράγραφος 1 του άρθρου 11 ως εξής:

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του γεωργού νεαρής ηλικίας, όπως: α) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεων) ή του Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία του υποψηφίου και β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 13184/29-11-2017 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες γύρω από το μέτρο ΕΔΩ.